Odsjek za kroatistiku

Naziv
Odsjek za kroatistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marinela Aleksovski, lekt.
dr.sc. Marko Alerić, izv. prof. B-108 016120067 maleric@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Bagić, prof. B 118 01/ 6120 081 ff.dubrava@gmail.com
dr.sc. Ivančica Banković-Mandić, v. lekt.
dr.sc. Tomislav Bogdan, izv. prof. B-114 01/6120-077 tbogdan@ffzg.hr
dr.sc. Stipe Botica, red. prof. B-116 01 6120 079 sbotica@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Božić-Blanuša, doc. B117 01/4092-080 zbblanus@ffzg.hr
Ivana Brač
dr.sc. Vinko Brešić, red. prof. B121 +00385 1 6120 084 vbresic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Brković B-119 ivana.brkovic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Brlobaš
dr.sc. Domagoj Brozović, zn. novak B-121 01/4092-084 dbrozovi@ffzg.hr
dr.sc. Anita Celinić
dr.sc. Suzana Coha, doc. B121 01/4092-084 scoha@ffzg.hr
dr.sc. Marica Čilaš-Mikulić, v. lekt.
dr.sc. Ana Ćavar, zn. novak B 108 6120 071 acavar@ffzg.hr
dr.sc. Stjepan Damjanović, red. prof. B-120 01 4092-083 stjepan.damjanovic@xnet.hr
dr.sc. Helena Delaš, v. lekt. B-123 helena.delas@vk.t-com.hr
dr.sc. Ivana Drenjančević, zn. novak B-125 612 00 88 ivana.drenjancevic@ffzg.hr
dr.sc. Davor Dukić, red. prof. B112 014092075 ddukic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Eterović, zn. novak B-109 01/6120-072 isankovi@ffzg.hr
dr.sc. Dunja Fališevac, red. prof. B-119 01/6120-082 dunja.falisevac@zg.t-com.hr
dr.sc. Anđela Frančić, red. prof. B 122 01/6120-085 afrancic@ffzg.hr
Zvonimir Glavaš, asist. B117 6120080 zvglavas@ffzg.hr
Ana Grgić, lekt.
dr.sc. Dolores Grmača, doc. B-119 01/6120-082 dgrmaca@ffzg.hr
dr.sc. Milvia Gulešić Machata, v. lekt.
dr.sc. Marijana Hameršak B - 121 4092-084 marham@ief.hr
Edita Hercigonja-Mikšik, v. lekt. B107 01/6120070 ehmiksik@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Jelaska, prof. B-124 01/4092074 zjelaska@ffzg.hr
dr.sc. Antonio Toni Juričić, v. lekt.
dr.sc. Maša Kolanović, doc. B113 6120076 mkolanov@ffzg.hr
dr.sc. Nikola Košćak, doc. B118 01/4092-081 nkoscak@ffzg.hr
dr.sc. Tanja Kuštović, doc. B-120 01 4092-083 tanja.kustovic44@gmail.com
dr.sc. Boris Kuzmić, izv. prof. B-122 4092-085 bkuzmic@ffzg.hr
dr.sc. Kristijan Lewis
Jasmina Lukec, zn. novak B 112 01 4092 075 jlukec@ffzg.hr
dr.sc. Marija Malnar Jurišić, v. asist. B-106 01/4092-069 mmalnar@ffzg.hr
dr.sc. Ivan Marković, izv. prof. B-105 01 4092 099 ivan.markovic@yahoo.com
dr.sc. Julijana Matanović, izv. prof. B109 01/6120-072 julijana.matanovic@zg.htnet.hr
dr.sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof. B-106 +385 1 4092 069 mmenac@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Mićanović, izv. prof. B-105 01 4092 099 kresimir.micanovic@ffzg.hr
dr.sc. Milan Mihaljević, red. prof.
dr.sc. Andrea Milanko B117 01/6120-080 amilanko@ffzg.hr
dr.sc. Lana Molvarec, zn. novak B-113 4092-076 lmolvare@ffzg.hr
dr.sc. Petra Mrduljaš
dr.art. Mira Muhoberac B-108 01 / 6120 071 mmuhober@ffzg.hr
dr.sc. Iva Nazalević Čučević, v. asist. B124 01/4092-074 ivanazalevic@gmail.com
dr.sc. Krešimir Nemec, red. prof. B-113 6120-076 knemec@ffzg.hr
dr.sc. Davor Nikolić, doc. B-116 6120-079 dnikoli@ffzg.hr
dr.sc. Vlado Pandžić, red. prof. B108 +385 1 6120 071 vpandzic@ffzg.hr
mr.sc. Dinka Pasini, v. lekt.
dr.sc. Bernardina Petrović, red. prof. B-107 +385 1 4092 070 bernardina.petrovic@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Pišković, doc. B105 01/6120-099 tpiskovi@ffzg.hr
dr.sc. Lahorka Plejić-Poje, izv. prof. B-114 6120077 lplejic@ffzg.hr
dr.sc. Ivo Pranjković, red. prof. B123 ivo.pranjkovic@zg.t-com.hr
dr.sc. Marina Protrka Štimec, doc. B121 4092-084 mprotrka@ffzg.hr
dr.sc. Leo Rafolt, izv. prof. B-114 01/6120-077 lrafolt@gmail.com
dr.sc. Evelina Rudan Kapec, doc. B - 116 01 6120 079 erudan@ffzg.hr
dr.sc. Anera Ryznar, v. asist. B 118 016120081 aryznar@ffzg.hr
dr.sc. Marko Samardžija, red. prof. B-123 01 6120 086 msamardz@ffzg.hr
dr.sc. Dean Slavić, izv. prof. B 115 - dean.slavic@gmail.com
dr.sc. Boris Škvorc, red. prof.
dr.sc. Goranka Šutalo, asist. B-112 gsutalo@ffzg.hr
dr.sc. Josipa Tomašić Jurić B-116 4092 079 jotomasi@ffzg.hr
dr.sc. Sanda Lucija Udier, v. lekt.
dr.sc. Tvrtko Vuković, izv. prof. B125 01 6120 088 tvrtkovukovic@yahoo.com
dr.sc. Marija Znika
dr.sc. Mateo Žagar, red. prof. B-109 6120072 mzagar@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Antroponimija u matičnim knjigama 102106 4 30 / 15 / 0
Biblija i hrvatska usmena književnost 52541 5 30 / 30 / 0
Biblija kao književnost u nastavi 125461 4 30 / 15 / 0
Čitanje književnog teksta 66334 4 15 / 30 / 0
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124623 12 0 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124362 8 0 / 0 / 0
Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže 118105 4 30 / 15 / 0
Dubrovnik: otvoreni i zatvoreni grad 125463 4 30 / 15 / 0
Fenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo 131722 4 30 / 15 / 0
Figura muškog lika u realizmu 90150 4 30 / 15 / 0
Figure i diskurzi 79615 4 30 / 15 / 0
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30 / 15 / 0
Hrvatska ćirilička pismenost 125464 4 15 / 15 / 0
Hrvatska dijalektologija I 86435 4 30 / 30 / 0
Hrvatska dijalektologija II 86436 4 30 / 30 / 0
Hrvatska dječja književnost 160762 5 30 / 15 / 0
Hrvatska književna avangarda 125465 4 30 / 15 / 0
Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća 160831 5 15 / 45 / 0
Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća 160832 5 15 / 45 / 0
Hrvatska književnost 18. stoljeća 170268 4 30 / 15 / 0
Hrvatska leksikologija 118110 4 30 / 15 / 0
Hrvatska standardna prozodija 118111 4 15 / 30 / 0
Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću 118112 4 30 / 15 / 0
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270 4 30 / 15 / 0
Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku 35960 5 30 / 30 / 0
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30 / 15 / 0
Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika 131724 4 30 / 15 / 0
Hrvatski standardni jezik - fonologija i morfonologija 52515 5 30 / 30 / 0
Hrvatski standardni jezik - morfologija 52520 5 30 / 30 / 0
Hrvatski standardni jezik - sintaksa 52522 5 30 / 30 / 0
Hrvatsko gramatičko nazivlje 97681 5 30 / 15 / 0
Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo 118116 4 30 / 15 / 0
Ideja autora i autorstva u hrvatskoj književnosti 118117 4 30 / 15 / 0
Institucije starije hrvatske književnosti 170280 4 30 / 15 / 0
Iz povijesti hrvatske usmene književnosti 69868 4 30 / 30 / 0
Jezične vježbe I. 46824 4 0 / 0 / 60
Jezične vježbe II. 35959 5 0 / 0 / 60
Jezik i kultura bosanskih franjevaca 125468 4 30 / 15 / 0
Jezik starohrvatskih zakona i statuta 77913 4 30 / 15 / 0
Književnost u nastavi I. 117633 3 15 / 15 / 0
Književnost u nastavi II. 124360 3 15 / 15 / 0
Književnost zapadnog kruga I 131725 5 30 / 30 / 0
Književnost zapadnog kruga II 131726 5 30 / 30 / 0
Krasnoslov i gluma 125469 4 45 / 90 / 0
Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti 170857 4 30 / 15 / 0
Lirika novije hrvatske književnosti 77915 5 15 / 30 / 0
Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti 131727 4 30 / 15 / 0
Metodički blok i praksa 124361 15 0 / 0 / 150
Metodički blok i praksa 129246 6 0 / 0 / 120
Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II. 129154 3 15 / 15 / 0
Metodika nastave hrvatskog jezika I. 117632 3 15 / 15 / 0
Metodika nastave hrvatskog jezika II. 124359 3 15 / 15 / 0
Mislim, dakle gdje sam: književni (kon)tekst 1971.-2010. 170286 4 30 / 15 / 0
Najnovija hrvatska proza 146660 4 30 / 15 / 0
Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova 133509 4 30 / 15 / 0
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632 4 30 / 15 / 0
Povijesna gramatika hrvatskoga jezika 66335 4 30 / 30 / 0
Povijest hrvatskoga jezika 69564 4 30 / 30 / 0
Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja 125471 4 30 / 15 / 0
Praksa čitanja 170288 3 30 / 15 / 0
Pravogovor u nastavi 118123 4 15 / 15 / 0
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124 4 30 / 15 / 0
Prijevodne inačice Biblije 118125 4 30 / 15 / 0
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana 125473 4 30 / 15 / 0
Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra 118126 4 30 / 15 / 0
Sintaksa složenih struktura 52527 5 30 / 30 / 0
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663 4 30 / 15 / 0
Staroslavenski jezik 35955 6 30 / 30 / 0
Stilistički koncepti 160763 5 30 / 15 / 0
Stilistika 52525 5 30 / 30 / 0
Stilovi suvremene hrvatske proze 172139 4 30 / 15 / 0
Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne 118128 4 30 / 15 / 0
Sustav književnog teksta 160757 4 15 / 30 / 0
Svjetska književnost u nastavi 117634 4 15 / 15 / 0
Tekstna lingvistika 118129 4 30 / 15 / 0
Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti 66333 4 30 / 30 / 0
Teorija jezika 35958 5 30 / 30 / 0
Teorija standardnog jezika 128036 4 30 / 15 / 0
Tipologija malih literarnih formi i usmenost 86828 4 30 / 30 / 0
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132 4 30 / 15 / 0
Uvod u grafostilistiku 131731 4 30 / 15 / 0
Uvod u materinski i inojezični hrvatski 36469 5 30 / 30 / 0
Uvod u noviju hrvatsku književnost I - 19. stoljeće 52521 5 30 / 30 / 0
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće 52524 5 30 / 30 / 0
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju 118133 4 15 / 30 / 0
Uvod u teoriju književnosti 35957 5 30 / 30 / 0
Vježbe iz književne analize i interpretacije 170297 3 15 / 30 / 0
Žanrovi hrvatske preporodne književnosti 52704 5 30 / 15 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij