Odsjek za germanistiku

Naziv
Odsjek za germanistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Maja Anđel, doc. E-306 4092357 mandel@ffzg.hr
Mirela Banjavčić
Ivana Bašić, lekt.
Monika Blagus, zn. novak E-304 01/ 409 23 58 mblagus@ffzg.hr
dr.sc. Marijan Bobinac, red. prof. art. E 332 23002327 mbobinac@ffzg.hr
mr.sc. Mareike Brlečić Layer, lekt. E 309 00385.1.6002354 mareike.layer@gmail.com
dr.sc. Milka Car Prijić, izv. prof. E-333 600 23 60 milka.car@ffzg.hr
Tamara Crnko Gmaz, v. lekt. E 307 ++385 (0)1 409 2356 tcrnko@ffzg.hr
dr.sc. Tamara Gazdić- Alerić, doc.
dr.sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof. E-328 6002359 zgbernar@ffzg.hr
dr.sc. Mirko Gojmerac, red. prof.
dr.sc. Maja Häusler, izv. prof. E 329 600 23 26 mhausler@ffzg.hr
Vesna Ivančević Ježek, v. lekt. E 305 4092 324 vivancev@ffzg.hr
dr.sc. Franjo Janeš, zn. novak E308 01/4092355 fjanes@ffzg.hr
Antonela Konjevod, v. lekt. E-304 4092324 akonjevo@ffzg.hr
dr.sc. Svjetlan Lacko Vidulić, izv. prof. E-334 01-4092362 svidulic@ffzg.hr
dr.sc. Marija Lütze-Miculinić, doc. E-306 600 2357 mlmiculi@ffzg.hr
dr.sc. Christine Magerski, izv. prof. E 303 50312 cmagerski@ffzg.hr
dr.sc. Kristian Novak, zn. novak
Željana Pancirov Cornelisse, zn. novak E-304 ++385 (0)1 4092-358 zpcornel@ffzg.hr
mr.sc. Irena Petrušić-Hluchy, v. lekt.
dr.sc. Velimir Piškorec, red. prof. E-311 01 6120 353 vpiskor@ffzg.hr
dr.sc. Rikard Puh, zn. novak E-303 6002-325 rpuh@ffzg.hr
Snježana Rodek, v. lekt. E-308 600 2355 srodek@ffzg.hr
Inja Skender Libhard, v. lekt. E-306 01/4092 356 iskender@ffzg.hr
Jelena Spreicer
mr.sc. Sonja Strmečki Marković, v. lekt. E-307 01/4092356 sonjasmarkovic@ffzg.hr
dr.sc. Aleksandra Ščukanec, zn. novak E-311 00 385 1 6120 353 ascukane@ffzg.hr
dr.sc. Slađan Turković Turković, doc. E-330 01/ 409 2307 sturkovi@ffzg.hr
Ana Marija Žagar
Vita Žiborski-Kovačić, zn. novak

Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika 117546 2 0 / 30 / 0
Diplomski rad na studiju Germanistike 124314 12 0 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Germanistike 124312 10 0 / 0 / 0
Dodirno jezikoslovlje 118012 3 15 / 15 / 0
Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkoga jezika 52474 4 30 / 0 / 0
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 124288 3 0 / 30 / 0
Institucije i organizacije EU 124289 3 30 / 0 / 0
Interlingvistika i ustroj esperanta 103418 3 15 / 15 / 0
Iz povijesti i kulture Austrije 1 118013 3 0 / 30 / 0
Iz povijesti i kulture Njemačke 1 118015 3 0 / 30 / 0
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika I 36026 1 0 / 0 / 15
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II 36030 1 0 / 0 / 15
Jezične biografije 118016 3 15 / 15 / 0
Jezični praktikum I 117564 2 0 / 30 / 0
Jezični praktikum II 124290 2 0 / 30 / 0
Jezik i emocije 142423 2 0 / 30 / 0
Jezik i kultura 117565 3 30 / 0 / 0
Jezik medija u zemljama njem. govornog područja 117547 3 30 / 0 / 0
Jezik struke I 117623 2 15 / 0 / 0
Jezik struke II 124291 2 15 / 0 / 0
Jezik u društvu 118017 3 15 / 15 / 0
Književna interpretacija 80889 2 0 / 30 / 0
Književni seminar 1 - "Njemačka komedija" 160773 3 0 / 30 / 0
Književni seminar 1 - Das deutschsprachige Volkstheater 131568 3 0 / 30 / 0
Književni seminar 1 - Thomas, Heinrich und Klaus Mann 131589 3 0 / 30 / 0
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika 118020 3 0 / 30 / 0
Književnost i mediji 117566 3 30 / 0 / 0
Kultura i civilizacija nizozemskog jezičnog područja 79912 2 0 / 30 / 0
Leksikologija i leksikografija 117549 3 30 / 0 / 0
Metode skraćenog bilježenja 142673 3 30 / 30 / 0
Metode studiranja - jezikoslovlje 80890 2 0 / 30 / 0
Metode studiranja - znanost o književnosti 79913 2 0 / 30 / 0
Metodika nastave njemačkog jezika 170373 3 30 / 0 / 0
Metodika pismenog prevođenja 124292 2 15 / 0 / 0
Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika 51162 4 30 / 0 / 0
Njemački - suvremenost i povijest 79914 2 0 / 30 / 0
Njemačko-hrvatski jezični dodiri 124293 3 30 / 0 / 0
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 118023 3 15 / 15 / 0
Njemačko-hrvatski književni transferi 142667 3 30 / 0 / 0
Osnove jezikoslovlja 36031 4 30 / 0 / 0
Osnove književne interpretacije 36032 4 30 / 0 / 0
Osnove retorike I 86822 2 15 / 15 / 0
Osnove strukturalizma 77848 2 15 / 15 / 0
Planski jezici 86824 2 15 / 15 / 0
Poglavlja iz njemačke književnosti - "Dokumentarliteratur" 118024 3 30 / 0 / 0
Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. 170374 3 30 / 0 / 0
Poglavlja iz njemačke književnosti - Romantik 131567 3 30 / 0 / 0
Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika 124295 2 0 / 30 / 0
Povijest kulture i umjetnosti njemačkog govornog područja 124296 2 30 / 0 / 0
Povijest njemačke književnosti 18. st. 51163 4 30 / 0 / 0
Povijest njemačke književnosti 19. st. 51166 4 30 / 0 / 0
Povijest njemačke književnosti 20. st. / I 52472 4 30 / 0 / 0
Povijest njemačke književnosti 20. st. / II 52475 4 30 / 0 / 0
Povijest njemačkog jezika 161483 3 15 / 15 / 0
Pragmalingvistički seminar 80892 2 0 / 30 / 0
Prevođenje dijaloga 170375 3 0 / 30 / 0
Psiholingvistika 128207 3 15 / 15 / 0
Rad s udžbenicima njemačkog jezika 118026 3 0 / 30 / 0
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I 95362 3 0 / 45 / 15
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II 95363 3 0 / 45 / 15
Semantika riječi 80893 2 0 / 30 / 0
Semantika suvremenoga njemačkoga jezika 52471 4 30 / 0 / 0
Seminar - konzultacije za diplomande 124298 3 0 / 0 / 0
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A 79916 2 0 / 30 / 0
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B 79917 2 0 / 30 / 0
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A 80898 2 0 / 30 / 0
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B 80894 2 0 / 30 / 0
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A 79918 2 0 / 30 / 0
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B 79919 2 0 / 30 / 0
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A 80895 2 0 / 30 / 0
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B 80896 2 0 / 30 / 0
Seminar za izradu završnog rada 170377 1 0 / 30 / 0
Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika 51165 4 30 / 0 / 0
Suvremeni njemački jezik I 95350 4 0 / 30 / 60
Suvremeni njemački jezik II 95351 4 0 / 30 / 60
Suvremeni njemački jezik III 95352 3 0 / 30 / 30
Suvremeni njemački jezik IV 95353 3 0 / 30 / 30
Školska praksa i Praktikum s metodičarom 117568 2 0 / 30 / 0
Tehnike i metode usmenog prevođenja 117552 3 30 / 0 / 0
Tekstna lingvistika 125418 3 15 / 15 / 0
Tekstne vrste I 79921 2 0 / 30 / 0
Teorija prevođenja 117554 3 30 / 0 / 0
Terminologije i jezici struka I 117555 1 0 / 15 / 0
Terminologije i jezici struka II 124301 1 0 / 15 / 0
Terminologije i jezici struka III 117556 3 0 / 30 / 0
Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina 118027 3 0 / 30 / 0
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika 118029 3 0 / 30 / 0
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika 117557 3 30 / 0 / 0
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika 124302 3 30 / 0 / 0
Uvod u studij njemačke književnosti 36028 4 30 / 0 / 0
Uvod u studij njemačkoga jezika 36027 4 30 / 0 / 0
Vježbe konzekutivnog prevođenja I 117558 3 0 / 15 / 15
Vježbe konzekutivnog prevođenja II 124304 3 0 / 15 / 15
Vježbe konzekutivnog prevođenja III 117559 3 0 / 15 / 15
Vježbe konzekutivnog prevođenja IV 124306 3 0 / 15 / 15
Vježbe pismenog prevođenja I 117560 3 0 / 15 / 15
Vježbe pismenog prevođenja II 124307 3 0 / 15 / 15
Vježbe pismenog prevođenja III 117561 3 0 / 15 / 15
Vježbe pismenog prevođenja IV 124308 3 0 / 15 / 15
Vježbe simultanog prevođenja I 124309 3 0 / 15 / 15
Vježbe simultanog prevođenja II (na hrvatski) 117562 3 0 / 15 / 15
Vježbe simultanog prevođenja II (na njemački) 117563 3 0 / 15 / 15
Vježbe simultanog prevođenja III 124311 3 0 / 15 / 15
Završni ispit s pripremnim seminarom 133547 7 0 / 30 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij