Odsjek za komparativnu književnost

Naziv
Odsjek za komparativnu književnost
Lokacija
Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
Predstojnik
Zamjenik
dr.sc. Luka Bekavac, doc.
ECTSKoordinator
dr.sc. Branislav Oblučar

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Luka Bekavac, doc. B-212 4092-113 lbekavac@ffzg.hr
dr.sc. Tomislav Brlek, doc. B-211 +6120112 tbrlek@ffzg.hr
dr.sc. Lada Čale Feldman, red. prof. B-214 4092 115 lcfeldma@ffzg.hr
dr.sc. Dean Duda, red. prof. B 211 2112 dean.duda@ffzg.hr
dr.sc. Nikica Gilić, izv. prof. B-216 01/6120-116 ngilic@ffzg.hr
dr.sc. Maša Grdešić, doc. B-212 01/6120-113 mgrdesic@ffzg.hr
dr.sc. Kristina Grgić, doc. B 212 6120-113 kgrgic2@ffzg.hr
dr.sc. Slaven Jurić, izv. prof. B-211 sjuric@ffzg.hr
dr.sc. Višnja Kačić Rogošić, doc. B-216 00385 1 4092 116 vrogosic@ffzg.hr
dr.sc. Krunoslav Lučić B-216 01/6120116 klucic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Matijašević, red. prof. B 212 014092112 zmatijas@ffzg.hr
dr.sc. Branislav Oblučar B-213 6120-200, kućni: 2200 boblucar@ffzg.hr
dr.sc. Cvijeta Pavlović, izv. prof. B-214 01/4092-114 cvijeta.pavlovic@ffzg.hr
dr.sc. Lovro Škopljanac, v. asist. B-216 4092-116 lskoplja@ffzg.hr
dr.sc. David Šporer, izv. prof. B-214 4092-214 david.sporer@ffzg.hr
dr.sc. Ana Tomljenović B-214 6120-114 atomljen3@ffzg.hr
dr.sc. Andrea Zlatar-Violić, red. prof. B 213 4092-200 azviolic@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski ispit na studiju Komparativne književnosti 127545 9 0 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Komparativne književnosti 127544 15 0 / 0 / 0
Esej 56817 9 0 / 15 / 0
Esej II 129078 9 0 / 15 / 0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30 / 15 / 0
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089 6 30 / 15 / 0
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30 / 15 / 0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30 / 15 / 0
Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu 118095 6 30 / 15 / 0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30 / 15 / 0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Haiku pjesništvo 131575 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Hrvatski književni barok 125600 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti 170538 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele 170537 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici 52685 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Tumačenje soneta 50870 6 30 / 15 / 0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville 170539 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Antička proza 170540 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela 170541 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Hispanoamerički boom 170543 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska 90147 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Romantička proza 125622 6 30 / 15 / 0
Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo 81442 6 30 / 15 / 0
Teatrologija i dramatologija: Europske glumice i njihovi dramatičari 170548 6 30 / 15 / 0
Teatrologija i dramatologija: Između moralizma i libertinizma: Moliere I Marivaux 131557 6 30 / 15 / 0
Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor 118559 6 30 / 15 / 0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30 / 15 / 0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30 / 15 / 0
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti 125459 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Ep, roman, poema 170550 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura 145546 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike 170551 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza 50867 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Periodizacija književnosti 170552 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Poema 170553 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Poststrukturalizam 97220 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Roman i popularna kultura 170555 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30 / 15 / 0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30 / 15 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij