Odsjek za lingvistiku

Naziv
Odsjek za lingvistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marin Andrijašević, doc.
dr.sc. Božo Bekavac, doc. B024 2066 bbekavac@ffzg.hr
dr.sc. Mislava Bertoša, izv. prof. B005 mbertosa@ffzg.hr
Nataša Drča
dr.sc. Vlasta Erdeljac, red. prof. B003 6120046 verdelja@ffzg.hr
Matea Filko, asist. B 302 matea.filko@ffzg.hr
Bojan Glavašević
Tena Gnjatović, zn. novak
mr.sc. Jana Jurčević, asist. B-005 2066/ 4092 066 jjurcevi@ffzg.hr
dr.sc. Mate Kapović, izv. prof. B-004 mkapovic@ffzg.hr
dr.sc. Daniela Katunar B024 +38514092066 dkatunar@ffzg.hr
Davor Krsnik, asist. B005 2048/ 6120 048 dkrsnik@ffzg.hr
Anabela Lendić
Sara Librenjak
dr.sc. Ranko Matasović, red. prof. B004 6120043 rmatasov@ffzg.hr
dr.sc. Zefu Mirdita, red. prof.
Jurica Polančec, asist. B-004 01/ 4092-047 jpolance@ffzg.hr
dr.sc. Milorad Pupovac, izv. prof.
dr.sc. Ida Raffaelli, red. prof. B-024 01 6120 066 iraffael@ffzg.hr
dr.sc. Martina Sekulić Sović B003 2046/ 6120 046 msekulic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Simeon, v. pred. B-302 4092142 isimeon@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Šojat, doc. B323 4092-063 ksojat@ffzg.hr
dr.sc. Marko Tadić, red. prof. B024 01 4092066 marko.tadic@ffzg.hr
dr.sc. Jana Willer Gold, v. asist.

Naziv Šifra ECTS Satnica
Algebarska lingvistika 37163 5 30 / 30 / 0
Analiza diskursa 117624 5 30 / 15 / 0
Čitanje staroirskih tekstova 125474 3 0 / 30 / 0
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786 15 0 / 0 / 0
Eksperimentalna lingvistika: teorijsko-istraživački seminar 170261 3 30 / 15 / 0
E-leksik 125475 5 30 / 15 / 0
Etika govorenja 52304 5 30 / 15 / 0
Fonologija 51688 5 30 / 30 / 0
Generativna gramatika 37161 5 30 / 15 / 0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30 / 15 / 0
Indoeuropska lingvistika 160833 3 30 / 0 / 0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30 / 15 / 0
Indoeuropska morfologija 37166 5 30 / 15 / 0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15 / 15 / 0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15 / 15 / 0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30 / 15 / 0
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139 5 30 / 15 / 0
Jezične tehnologije 117625 5 30 / 15 / 0
Jezični poremećaji 117626 5 30 / 15 / 0
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627 5 30 / 15 / 0
Kognitivna lingvistika 65533 3 15 / 15 / 0
Kognitivna sintaksa i semantika 117628 5 30 / 15 / 0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30 / 15 / 0
Korpusna lingvistika 37170 5 30 / 15 / 0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30 / 15 / 0
Lingvistika i njezini dijalekti 37171 5 30 / 15 / 0
Mentalni leksikon 124365 5 30 / 15 / 0
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 161126 5 15 / 30 / 0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15 / 30 / 0
Morfologija 51692 5 30 / 30 / 0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30 / 15 / 0
Opća lingvistika 35899 5 30 / 30 / 0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30 / 15 / 0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30 / 15 / 0
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301 5 30 / 15 / 0
Prevoditelj i računalo 124367 5 30 / 15 / 0
Prevoditelj i računalo 163404 2 30 / 0 / 0
Prevoditelj i računalo 140253 5 30 / 15 / 0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30 / 30 / 0
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30 / 15 / 0
Semantička tipologija 161129 5 30 / 15 / 0
Semantika 51693 5 30 / 30 / 0
Semantika razumijevanja 124369 5 30 / 15 / 0
Sintaksa 51689 5 30 / 30 / 0
Statističke metode u lingvistici 117629 5 30 / 15 / 0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30 / 15 / 0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30 / 15 / 0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30 / 0 / 0
Uvod u opću lingvistiku 78566 3 30 / 0 / 0
Uvod u povijest lingvističkih teorija 90753 3 30 / 0 / 0
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766 3 30 / 0 / 0
Uvod u psiholingvistiku 170262 5 30 / 15 / 0
Uvod u semantiku 154204 3 30 / 0 / 0
Uvod u semantiku 90754 3 30 / 0 / 0
Uvod u tipologiju 52303 5 30 / 15 / 0
Znakovi u društvu 141836 5 30 / 15 / 0
Znakovi u društvu 124370 5 30 / 15 / 0
Znakovi u komunikaciji 117630 5 30 / 15 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji