Komparativna književnost

Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Komparativna književnost izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij komparativne književnosti stječu uvjete za upis na doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture ako imaju prosjek ocjena 4,0 i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili sveučilišna magistra komparativne književnosti (mag. litt. comp.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su za poslove u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u području medija i kulture, izdavaštva, filma, kazališta, prevoditeljstva, odnosa s javnošću, leksikografske struke i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski sveučilišni studij komparativne književnosti sastoji se od obveznih dijelova programa i izbornih kolegija na Fakultetu/Sveučilištu. Obvezni dijelovi su opća povijest književnosti, teorija i metodologija proučavanja književnosti, poredbena povijest hrvatske književnosti, teatrologija i dramatologija te filmologija. Nastavna jedinica je jednosemestralni kolegij – tematski odnosno problemski oblikovana nastavna cjelina predavačkog i seminarskog rada, uz obvezne konzultativne, personalizirane razgovore nastavnika s manjim skupinama studenata. Polaznici kolegija redovito pišu seminarske radove s temom iz područja obrađena na kolegiju. Studenti komparativne književnosti kao jednopredmetnog programa moraju odslušati i položiti 10 stručnih jednosemestralnih kolegija: 1 iz opće povijesti književnosti, 1 iz teorije književnosti, 1 poredbeno-povijesni/komparatistički, 1 iz teatrologije i/li 1 iz filmologije, 5 izbornih kolegija iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost, i kolegije iz ponude Fakulteta/Sveučilišta prema vlastitom izboru, s time da tijekom preddiplomskog i diplomskog studija obvezno odslušaju i polože ukupno 2 strana svjetska jezika (4 semestra, 8 ECTS bodova). U posljednjem semestru studija studenti pišu esej (9 ECTS bodova), vezan uz 1 izborni kolegij iz ponude Odsjeka za komparativnu književnost. Kolegiji su raspoređeni prema stupnju složenosti, od temeljnih znanja iz različitih disciplina do problemski zahtjevnijih sadržaja, a visok stupanj izbornosti studentima omogućuje da izborom pojedinih kolegija sami kreiraju svoj kurikulum unutar normi obveznih predmeta. Program obuhvaća razdoblja u povijesti svjetske i različitih nacionalnih književnosti, hrvatsku književnost u europskom kontekstu, osnovne pojmove teorije književnosti, glavne pravce u metodologiji izučavanja književnosti od pozitivizma do poststrukturalizma, osnovne pojmove i probleme komparativnog proučavanja književnosti kao što su tematologija, književna razmjena i teorija prevođenja, te osnovna znanja iz teatrologije i filmologije.

 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 4. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 5. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti sa znanjima stečenim na kolegijima drugih studijskih grupa
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. osmisliti i voditi teatrološki istraživački projekt
 8. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 9. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 10. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 11. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 12. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti, komentirati i usporediti njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 13. skupiti i integrirati podatke dobivene teorijskom i historiografskom analizom filmskih korpusa te samostalno zaključivati o povijesnim procesima i kulturnim poveznicama filma i drugih umjetničkih i medijskih praksi
 14. usporediti i procijeniti opravdanost različitih teorijskih modela za analizu i interpretaciju filmova i srodnih vizualno-komunikacijskih medija
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 16. samostalno istražiti i analizirati različite pojave iz hrvatske književnosti te ustanoviti njihove sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 17. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta

1. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11068)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30/15/0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30/15/0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30/15/0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30/15/0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11069)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30/15/0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30/15/0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30/15/0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30/15/0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30/15/0
3. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11681)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30/15/0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30/15/0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30/15/0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30/15/0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11682)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30/15/0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30/15/0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30/15/0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30/15/0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30/15/0
4. semestar