Pedagogija

Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar pedagogije
magistra pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Pedagogija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij pedagogije
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij pedagogije stječu uvjete za upis na doktorski studij pedagogije ako polože razredbeni postupak i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija. DRUGI PROGRAMI: Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija. Također stječu pravo studiranja i na poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju iz pedagogije ili nekih drugih disciplina ako zadovoljavaju i druge propisane uvjete tih studija.
Profesionalni status
Nositeljica ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišna magistra pedagogije te obavljati stručni posao u području za koji je stekla naziv. Po završetku diplomskoga studija pedagogije magistar pedagogije osposobljen je za različite poslove: izvođenje nastave iz pedagogije u srednjim školama; za rad na poslovima pedagoga u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječji vrtć, škola, dom...); rad na unaprjeđivanju djelovanja odgojnoobrazovne ustanove; rad u stručno-razvojnim službama na razini grada, županije i države; rad u obiteljskim centrima na poslovima savjetovanja učenika i roditelja i razvijanja odgojno-obrazovnih programa; planiranje i organiziranje izobrazbe i usavršavanja odraslih (u vojnim i policijskim učilištima, administraciji, gospodarskim organizacijama...); rad na poslovima preodgoja u kazneno-popravnim domovima; rad na poslovima odgajatelja u učeničkim domovima; razvijanje odgojno-obrazovnih programa u kulturnim i zdravstvenim ustanovama te rad u centrima za mlade na savjetodavnim i odgojno-obrazovnim programima.
Zahtjevi i rezultati
Temeljeći se na znanjima i vještinama stečenim na preddiplomskom studiju, diplomski studij pedagogije osmišljen je tako da služi produbljivanju i nadopuni temeljnih znanja struke te dodatno kvalificira za poslove koji zahtijevaju primjenu znanstvenih spoznaja i metodologije znanstvenoga rada. Cilj je diplomskog studija proširiti, dopuniti i usustaviti stečena znanja prema cjelovitomu sustavu pedagogijske znanosti, kao pojedinih relevantnih disciplina (moduli: Pedagogija, Didaktika, Kurikulum, Socijalna pedagogija, Interkulturalna pedagogija, Obrazovni menagement). Zadaci studija ostvaruju se u obveznim i izbornim predmetima, terenskoj nastavi i stručnoj praksi.Tijekom strudija studenti se osposobljavaju za konkretan pedagoški rad stjecanjem odgovarajućega praktičnoga, stručnoga i znanstvenoga instrumentarija za profesionalno i inovirajuće djelovanje u autentičnim pedagoškim situacijama. Tijekom studija također se potiče samostalan rad i uključivanje u znanstvenoistraživačke projekte. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge proisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane završnoga rada. Završetkom diplomskoga studija studenti stječu naziv sveučilišnog magistra pedagogije. Po završetku diplomskog studija pedagogije magistar pedagogije je osposobljen za: izvođenje nastave iz pedagogije u srednjim školama; za rad na poslovima pedagoga u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječji vrtć, škola, dom...); rad na unaprjeđivanju djelovanja odgojnoobrazovne ustanove; rad u stručno-razvojnim službama na razini grada, županije i države; rad u obiteljskim centrima na poslovima savjetovanja učenika i roditelja i razvijanja odgojno-obrazovnih programa; planiranje i organiziranje izobrazbe i usavršavanja odraslih (u vojnim i policijskim učilištima, administraciji, gospodarskim organizacijama...); rad na poslovima preodgoja u kazneno-popravnim domovima; rad na poslovima odgajatelja u učeničk

 1. definirati i interpretirati temeljne pojmove socijalne, interkulturalne i komparativne pedagogije te didaktike i obrazovnog menadžmenta
 2. demonstrirati vještinu komuniciranja informacija i ideja radi rješavanja problema u profesionalnom timovima i učinkovitog komuniciranja s dionicima odgojno-obrazovnog procesa (roditelji, nastavnici, učenici)
 3. analizirati, interpretirati i vrednovati socijalne odnose u odgojno-obrazovnoj ustanovi
 4. demonstrirati vještine upravljanja pedagoškim resursima odgojno-obrazovne ustanove
 5. demonstrirati vještine pedagoškog savjetovanja učenika u procesu profesionalne orijentacije
 6. demonstrirati vještine suradnje na međunarodnoj razini uzimajući u obzir kulturne razlike
 7. izraditi plan vlastitog stručno-pedagoškog usavršavanja
 8. kreirati programe unaprjeđenja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika
 9. kritički analizirati i vrednovati odgojno-obrazovnu praksu uvažavajući prava djeteta i primjenjujući demokratske kriterije zaštite tih prava
 10. prepoznati, dijagnosticirati i rješavati pedagoške probleme na razini odgojno-obrazovne ustanove
 11. primijeniti interdisciplinarna znanja pri rješavanju problema u odgojno-obrazovnoj praksi
 12. samoevaluirati pedagoška znanja, vještine i sposobnosti
 13. kritički analizirati, prosuđivati i nadopunjavati postojeće te dizajnirati nove kurikulume za različite razine i oblike odgoja i obrazovanja polazeći od važećih načela i teorija
 14. kritički prosuđivati i evaluirati odgojno-obrazovnu praksu polazeći od načela učinkovitosti
 15. organizirati i provesti pedagošku radionicu na zadanu temu
 16. planirati, izvoditi i vrednovati nastavni proces
 17. planirati, izvoditi i vrednovati pedagoške projekte
 18. protumačiti temeljne odrednice odgojno-obrazovnog sustava u Hrvatskoj i europskim zemljama
 19. osmisliti i primijeniti tehnike praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika
 20. stručno komunicirati na stranom jeziku
 21. pripremati i provoditi istraživanja te obraditi, analizirati i interpretirati rezultate u skladu s načelima etičnosti u istraživanju

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika 117639 5 30/30/0
Komparativna pedagogija 117640 5 30/30/0
Osnove socijalne pedagogije 117642 5 30/30/0
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 117643 5 30/30/0
Pedagoška resocijalizacija 117645 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati 5 ECTS bodova (10696)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Teorije i metodike nastave 118146 5 30/0/30
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kurikulum ranog odgoja 124376 5 30/30/0
Osnove interkulturalne pedagogije 124378 5 30/30/0
Školska stručno-pedagoška praksa 124383 5 0/0/0
Temeljna nastavna umijeća 124384 5 30/0/60
Teorije kurikuluma 124386 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11855)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Interkulturalizam i obrazovanje 124374 5 30/30/0
Interkulturalni kurikulum 125476 5 30/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo 117641 5 30/30/0
Pedagogija slobodnog vremena 117644 5 30/30/0
Prava djeteta u odgoju i obrazovanju 117646 5 30/30/0
Školski i razredni management 117647 5 30/30/0
Upravljanje i autonomija škole 117648 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10797)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europsko obrazovanje 118145 5 30/30/0
4. semestar