Antropologija

Naziv
Antropologija
Puni naziv
Antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar antroplogije
magistra antroplogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Antropologija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij antropologije stječu uvjete za upis na doktorski studij antropologije ako polože razredbeni postupak i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studije u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistra/magistar humanističkih znanosti, smjer antropologija, te obavljati stručni posao u području za koji je stekao/la naziv. Stručni profil diplomiranog antropologa omogućuje diplomiranom antropologu nezaobilaznu ulogu u svakom istraživačkom projektu u kojem se ispituje odnos društva, kulture i biotehnologije, odnosno društveni instituti kojima se reguliraju odnosi čovjeka s njegovom okolinom. Također je nezaobilazna uloga antropologa u istraživanju kulturnih procesa, ekoloških procesa i javnoga mnijenja, zatim u različitim ekspertnim timovima vezanim uz državne institucije poput ministarstava i drugih institucija državne uprave te različitih agencija koje rješavaju specifične društvene, kulturne i probleme ljudske okoline.
Zahtjevi i rezultati
Osnovni je cilj diplomskog studija ovladavanje polaznika znanjem iz područja antropologije, stjecanje vještina potrebnih za proučavanje i objašnjavanje kako sociokulturnih tako i bioloških determinanti društvenog života, osposobljavanje za sve one poslove u obrazovanju, znanosti, državnoj upravi i određenim gospodarskim granama koji se bave biološkim i sociokulturnim aspektima društvenog djelovanja. Zadaci studija ostvaruju se u obveznim i izbornim predmetima, terenskoj nastavi i stručnoj praksi. Tijekom studija studente se potiče na samostalan rad i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima kroz što se osposobljavaju za interdisciplinaran rad usvajanjem odgovarajućeg praktičnog, stručnog i znanstvenog holističkog pristupa. Obaveza studenata je položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane završnoga rada. Završetkom diplomskoga studija studenti stječu naziv sveučilišnog magistra antropologije.

 1. biti sposoban uklapati mikro-istraživanja i specijaliziranije istraživačke, znanstvene i kulturne dosege u širi društveni, znanstveni pa čak i povijesni ili evolucijski kontekst
 2. biti dovoljno osposobljen za komunikaciju svojih nalaza/rezultata u javnosti
 3. birati manje obrađena, nepoznata i originalna područja istraživanja i primjene svojeg znanja
 4. analizirati i objasniti biološke i sociokulturne procese koji utječu na razvoj pojedinih aspekata čovjeka i ljudskih zajednica
 5. isticati i znanstveno-kompetentno braniti vlastite stavove i proizvode
 6. biti/postati sposoban donositi generalnije zaključke na područjima koja se tiču njegove struke i specijalizacije
 7. evidentirati, sakupljati, prikupljati ili savjetovati pri muzejskoj/bibliotečnoj/kolekcionarskoj/turističkoj aktivnosti antropološki zanimljive predmete, društveno-povijesno zanimljive, specifične ili za lokalnu zajednicu iznimne i važne artikle ili kulturne prakse i postupke; ili barem znati prikupljati zanimljive priloge, znanstvene radove, objavljenje monografije važne za lokalnu zajednicu (primjerice u lokalnim bibliotečnim fondovima); te da će time biti kompetentan pripomoći razvoju lokalne uprave i samouprave i sl.
 8. odgovorno organizirati i konstruktivno upravljati aktivnostima timskog rada
 9. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te odgovorno djelovati u interakciji s pojedincima i grupama
 10. kreirati učinkovita etička rješenja u provedbi istraživanja
 11. imati/pokušati postići što obuhvatniji pregled nad glavnim dosezima, poviješću, ostvarenjima, znanstvenim ili pragmatičnim nedostacima svoje struke
 12. korištenjem kvalitativnih metoda, kandidat će moći/znati napraviti dublju/obuhvatniju analizu izabranog kulturno-antropološkog fenomena
 13. korištenjem kvantitativnih metoda, kandidat će biti sposoban donijeti relevantne zaključke i ekstrapolirati važnost vlastitih zaključaka za daljnja istraživanja ili za širu javnost
 14. kritički prosuđivati i argumentirano raspraviti primjenu teorijskih koncepata u konkretnim istraživačkim primjerima i situacijama
 15. kvalificirati kao kompetentnog intelektualca za nastavak studiranja na najvišem znanstvenom stupnju
 16. postati sposoban za publiciranje i posebno za kompetentnu obranu samostalnog znanstvenog rada u znanstveno-stručnoj literaturi
 17. postati sposoban za interdisciplinarno istraživanje
 18. proaktivno pokazivati i dokazivati relevantnost struke pri rješavanju ili oblikovanju pragmatičnih rješenja za akutne društvene probleme
 19. provesti stručnu i znanstvenu analizu i interpretaciju antropološke građe primjenjujući adekvatne metode
 20. samostalno osmisliti, organizirati i provesti istraživanje u različitim poljima antropologije u skladu s adekvatnom metodologijom
 21. oblikovati i/li voditi studentske/znanstvene/javne radionice, seminare; sudjelovati i kreirati manifestacije poput javnih predavanja i manjih simpozija
 22. razumjeti i/ili smještati pojedini antropološki fenomen, predmete ili moguća područja specijalizacije u obuhvatniji društveni, lokalni, povijesni i znanstveni okvir
 23. smjestiti usvojena znanja o pojedinom antropološkom fenomenu u obuhvatniji društveni, povijesni i znanstveni okvir
 24. preuzeti odgovornost za profesionalno usavršavanje i cjeloživotno učenje
 25. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 26. jasno i argumentirano komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i drugim zainteresiranim korisnicima

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofska antropologija - opći predmet 78254 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 11 ECTS bodova (10647)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kultura i identitet 124232 5 30/15/0
Molekularna Arheogenetika 124231 5 30/0/0
Suvremene antropološke teorije 81513 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS bodova (11820)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10753)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Antropologije 124233 15 0/0/0