Etnologija i kulturna antropologija

Naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Puni naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar etnologije i kulturne antropologije
magistra etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Etnologije i kulturne antropologije izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij, položen razredbeni ispit
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se konstatira da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnog ispita, odnosno, ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje definirano kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana aktivnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenom postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Završetkom diplomskog sveučilišnog programa etnologije i kulturne antropologije student stječe pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije ako u razredbenom postupku udovolji uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske studijske programe u Hrvatskoj i u inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Završetkom diplomskog sveučilišnog programa etnologije i kulturne antropologije student stječe pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije ako u razredbenom postupku udovolji uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske studijske programe u Hrvatskoj i u inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Zahtjevi i rezultati
Diploma stečena završetkom programa Etnologija i kulturna antropologija podrazumijeva ovladavanje generičkim i specifičnim znanjima, vještinama, i temeljnim vrijednostima u istraživanju ljudske kulture. U studiju etnologije i kulturne antropologije studenti stječu razumijevanje kulturnih i društvenih procesa, razvijaju istraživačke i primjenjive vještine, usvajaju etička načela struke te se osposobljavaju u kritičkom i društveno odgovornom mišljenju. Cilj studijskog programa je oformiti visoko obrazovane etnologe i kulturne antropologe koji imaju kompetitivna znanja o kulturnoj dinamici i sposobni su kreativno primjenjivati kulturnu analizu. Studijski program etnologije i kulturne antropologije pokriva četiri tematska područja: etnološke i kulturnoantropološke teorije, kvalitativnu metodologiju, tematske studije te regionalne studije. Program etnologije i kulturne antropologije razvija generičke i specifične kompetencije i vještine te vrijednosti potrebne za teorijski utemeljena, metodološki opremljena i empirijski provediva istraživanja kulture. Na diplomskoj razini studija etnologije i kulturne antropologije program je usmjeren na razvijanje sljedećih složenih kompetencija: - razumijevanje za različite kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih područja te paradigmatske mijene - stjecanje iskustva planiranja i izvođenja empirijskog istraživanja izvan akademskog okružja pod stručnim vodstvom - razumijevanje i primjenu različitih tehnika u participativnim istraživanjima i strategijama kvalitativnog istraživanja - analitički pristup tekstovima i sposobnost kritičkog mišljenja - samostalno identificiranje etičkih problema struke - sposobnost komuniciranja rezultata istraživanja u stručno-znanstvenim kontekstima - sposobnost timskog i kolaborativnog rada - sposobnost primjene etnološkog i kulturnoantropološkog znanja i vještina u zajednici - znanje i vještine potrebne za nastavak stručnog i znanstvenog obrazovanja ili uključivanje u tržište rada

 1. 3.vrednovati i interpretirati različite etnološke i kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih disciplinarnih područja te paradigmatske mijene u disciplini
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 4. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 5. koncipirati i koordinirati timsko kvalitativno istraživanje
 6. upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
 7. samostalno i kreativno djelovati i primjenjivati etnološke i kulturnoantropološke spoznaje u razvoju struke
 8. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 9. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 10. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 11. samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
 12. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 13. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 14. razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 15. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 16. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 17. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 18. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje

1. semestar
1. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10631)
1.1. Kolegiji s odsjeka
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 10 ECTS bodova (12004)
2. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 10 ECTS bodova (12005)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija i putovanje 132081 5 30/30/0
Antropologija Indije 142653 5 30/30/0
Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi 125399 5 30/30/0
Hrvatsko čipkarstvo 125400 5 30/30/0
Postkolonijalizam i rod 125403 5 15/30/0
Šamanizam 131565 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11827)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija i putovanje 132081 5 30/30/0
Antropologija Indije 142653 5 30/30/0
Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi 125399 5 30/30/0
Hrvatsko čipkarstvo 125400 5 30/30/0
Postkolonijalizam i rod 125403 5 15/30/0
Šamanizam 131565 5 30/30/0
3. semestar
1. Izborni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (10754)
1.1. Kolegiji s odsjeka
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (12006)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Etnologije i kulturne antropologije 124268 15 0/0/0