Hungarologija

Naziv
Hungarologija
Puni naziv
Hungarologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar hungarologije
magistra hungarologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Hungarologija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar / magistra mađarskoga jezika i književnosti (mag. philol. hung.) te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na produbljivanju znanja iz dihungarologije te ih osposobljava za početak stručnoga ili znanstvenoga rada u hungarologiji, ili za zaposlenje u kulturi (prevodilaštvo, izdavačka djelatnost), u medijima, diplomaciji ili gospodarstvu, gdje se traže stupanj naobrazbe, jezične, znanstvene i metodološke kompetencije koje se stječu na diplomskome studiju hungarologije. Najviše pozornosti usmjereno je na postizanje jezične kompetencije s obzirom na to da je znanje jezika preduvjet za rad kako u znanstvenoj hungarologiji, tako i u drugim poslovima koji traže hungarološku spremu.
Zahtjevi i rezultati
diplomski studij osposobljava za početak stručnoga ili znanstvenoga rada u hungarologiji, ili za zaposlenje u kulturi (prevodilaštvo, izdavačka djelatnost), u medijima, diplomaciji ili gospodarstvu, gdje se traže stupanj naobrazbe, jezične, znanstvene i metodološke kompetencije koje se stječu na diplomskome studiju hungarologije. Najviše pozornosti usmjereno je na postizanje jezične kompetencije s obzirom na to da je znanje jezika preduvjet za rad kako u znanstvenoj hungarologiji, tako i u drugim poslovima koji traže hungarološku spremu. Stoga su svi polaznici diplomskog studija dužni položiti sve obvezatne predmete (jezik i književnost) bez obzira na izbor teme magistarskog rada. Obvezatni sastavni dio diplomskog programa je jednosemestralni studijski boravak sa stipendijom na nekom od mađarskih sveučilišta, tijekom zadnja 4 semestra. Tamo sakupljene bodove studenti prenose u svoj matični indeks – uz prethodni dogovor s nastavnicima iz književnosti i jezika na Katedri, koji se kolegiji mogu priznati na taj način prema ETCS- sustavu, nakon povratka sa stipendije. Program također predviđa i terensku nastavu koja se izvodi u sklopu studijskog izleta u Mađarsku.

 1. aktivno sudjelovati u raspravama različite tematike, tečno i precizno obrazlažući svoje ideje i stajališta
 2. čitati i prepričati na mađarskom jeziku stručne tekstove srednje složenosti iz domene mađarskog jezikoslovlja sa čvrstim vladanjem stručnog nazivlja, u svrhu daljeg samostalnog širenja vlastita znanja, kao i u svrhu primjene pročitanog teorijskog gradiva za rješavanje novih i nepoznatih pitanja
 3. interpretirati i vrednovati pojedina razdoblja povijesnog razvoja mađarskog jezika na temelju suvremenih povijesno-sociolingvističkih i interdisciplinarnih pristupa, te navoditi, oprimjeriti i protumačiti važnije povijesne promjene u morfonološkom sustavu mađarskog jezika
 4. isplanirati jasan, dobro strukturiran pisani tekst o složenim temama na mađarskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 5. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečena na studiju hungarologije sa znanjima stečenima na drugom studijskom programu s društveno-humanističkog područja
 6. imenovati, moći čitati (uz interpretaciju), te vrednovati jezičnopovijesni i kulturološki značaj najvažnijih mađarskih jezičnih spomenika
 7. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju pojedinačnih književnih djela
 8. u okviru suvremenih opisnih i funkcionalističkih gramatičkih pristupa, produbljeno opisati i objasniti složenije morfosintaktičke kategorije u mađarskom jeziku, te ih s obrazloženjem povezati i uspoređivati s hrvatskim jezičnim sustavom
 9. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz suvremenog mađarskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 10. koristiti stečena znanja u svrhu daljeg samostalnog ili formalnog (cjeloživotnog) obrazovanja na području hungarološke struke
 11. sažeti i protumačiti smisao tekstova na mađarskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 12. opisati svojim riječima specifičnosti pojedinačnih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u povijesti književnosti (sa specifičnim naglaskom na jezičnu i regionalnu raznolikost mađarske književne kulture)
 13. praktično upotrebljavati složenija morfosintaktička pravila u svrhu generiranja gramatički i pragmatički pravilnih tekstova
 14. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na mađarskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 15. protumačiti složenije leksičko-semantičke procese u mađarskom jeziku na temelju morfosemantičke analize složenih oblika riječi, kao i samostalno generirati gramatički prihvatljive derivate u skladu s ciljanom komunikacijskom funkcijom
 16. samostalno prevesti s mađarskog na hrvatski i s hrvatskog na mađarski tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 17. razumjeti dugačke književne, stručne i znanstvene tekstove s područja humanistike te prepoznati stilske različitosti; razumjeti televizijske programe i filmove
 18. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati kulturne topose Mađara o drugima i drugih o Mađarima, s obzirom na njihov povijesni razvoj, u kontaktu bilo sa širom europskom kulturom, bilo sa užim srednjoeuropskim kulturama
 19. usporediti i komentirati književno-kulturne i povijesne procese u današnjoj Mađarskoj i na mađarskim govornim područjima u susjednim zemljama, na temelju interdisciplinarnog pristupa hungarologije

2. semestar
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika III. 117571 5 0/0/60
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10765)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevođenje književnih tekstova 1. 118031 3 0/30/0
Slika Hrvatske u mađarskoj književnosti 118032 3 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika IV. 124321 5 0/0/60
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11912)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatsko-mađarske književne veze 131813 3 15/15/0
Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća 170370 3 15/15/0
Prevođenje književnih tekstova 2 125419 3 0/30/0
3. Diplomski rad ili diplomski ispit (11915)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski ispit na studiju Hungarologije 127505 10 0/0/0
Diplomski rad na studiju Hungarologije 124611 15 0/0/0