Komparativna književnost

Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Komparativna književnost izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij komparativne književnosti stječu uvjete za upis na doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture ako imaju prosjek ocjena 4,0 i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra komparativne književnosti (mag. litt. comp.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su za poslove u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u području medija i kulture, izdavaštva, filma, kazališta, prevoditeljstva, odnosa s javnošću, leksikografske struke i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski sveučilišni studij komparativne književnosti sastoji se od obveznih dijelova programa i izbornih kolegija na Fakultetu/Sveučilištu. Obvezni dijelovi su opća povijest književnosti, teorija i metodologija proučavanja književnosti, poredbena povijest hrvatske književnosti, teatrologija i dramatologija te filmologija. Nastavna jedinica je jednosemestralni kolegij – tematski odnosno problemski oblikovana nastavna cjelina predavačkog i seminarskog rada, uz obvezne konzultativne, personalizirane razgovore nastavnika s manjim skupinama studenata. Polaznici kolegija redovito pišu seminarske radove s temom iz područja obrađena na kolegiju. Studenti komparativne književnosti kao jednog od dvaju glavnih studijskih programa moraju odslušati i položiti 5-6 stručnih jednosemestralnih kolegija, ovisno o obliku završnosti studija. Ako diplomski rad izrađuju u programu komparativne književnosti, studenti moraju odslušati i položiti 5 izbornih kolegija iz slijedećih predmeta: 1 iz opće povijesti književnosti, 1 iz teorije književnosti, 1 poredbeno-povijesni/komparatistički, 1 iz filmologije ili 1 iz teatrologije, te 1 iz navedenih područja po vlastitom izboru. Ako diplomski rad izrađuju u drugom studijskom programu, studenti moraju odslušati i položiti 6 izbornih kolegija iz slijedećih predmeta: 1 iz opće povijesti književnosti, 1 iz teorije književnosti, 1 poredbeno-povijesni/komparatistički, 1 iz filmologije ili 1 iz teatrologije, te 2 iz navedenih područja po vlastitom izboru. Studenti također moraju odslušati i položiti kolegije iz ponude Fakulteta/Sveučilišta prema vlastitom izboru, te tijekom preddiplomskog i diplomskog studija ukupno 2 strana svjetska jezika (4 semestra, 8 ECTS bodova). Kolegiji su raspoređeni prema stupnju složenosti, od temeljnih znanja iz različitih disciplina do problemski zahtjevnijih sadržaja, a visok stupanj izbornosti studentima omogućuje da izborom pojedinih kolegija sami kreiraju svoj kurikulum unutar normi obveznih predmeta. Program obuhvaća razdoblja u povijesti svjetske i različitih nacionalnih književnosti, hrvatsku književnost u europskom kontekstu, osnovne pojmove teorije književnosti, glavne pravce u metodologiji izučavanja književnosti od pozitivizma do poststrukturalizma, osnovne pojmove i probleme komparativnog proučavanja književnosti kao što su tematologija, književna razmjena i teorija prevođenja, te osnovna znanja iz teatrologije i filmologije.

 1. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 2. analizirati i usporediti specifičnosti različitih filmskih razdoblja, škola, pokreta, tendencija, autora, žanrova i djela te ih povezati s njihovim povijesnim i suvremenim kulturnim i društvenim kontekstom
 3. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 4. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 5. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 6. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 7. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
 8. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 9. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 10. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti i njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 11. primijeniti različite filmskoteorijske pristupe u analizi i interpretaciji većih filmskih korpusa
 12. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 13. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 14. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 15. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji hrvatske književnosti te ustanoviti njezine sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 16. analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te formulirati i usporediti njihove postojeće obrasce

1. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (11686)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30/15/0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30/15/0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30/15/0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30/15/0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11687)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30/15/0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30/15/0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30/15/0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30/15/0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30/15/0
3. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 6 ECTS bodova (11684)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30/15/0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30/15/0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30/15/0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30/15/0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (11683)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535 6 30/15/0
Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija 118097 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta 170542 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Rat i književnost 170545 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih 170546 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863 6 30/15/0
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534 6 30/15/0
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103 6 30/15/0
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874 6 30/15/0