Pedagogija

Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar pedagogije
magistra pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Pedagogija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij pedagogije stječu uvjete za upis na doktorski studij pedagogije.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/tra pedagogije te obavljati stručni posao u području za koji je stekao/la naziv. Po završetku, magistar pedagogije je osposobljen za: izvođenje nastave iz pedagogije u srednjim školama; rad na poslovima pedagoga u odgojno-obrazovnim ustanovama; rad na unapređivanju djelovanja odgojno-obrazovne ustanove; rad u stručno-razvojnim službama na razini grada, županije i države; rad u obiteljskim centrima na poslovima savjetovanja učenika i roditelja i razvijanja odgojno-obrazovnih programa; planiranje i organiziranje izobrazbe i usavršavanja odraslih; rad na poslovima odgajatelja u učeničkim domovima; razvijanje odgojno-obrazovnih programa u ustanovama; te rad u centrima za mlade na savjetodavnim i odgojno-obrazovnim programima.
Zahtjevi i rezultati
Temeljeći se na znanjima i vještinama stečenim na preddiplomskom studiju, diplomski studij pedagogije koncipiran je tako da služi produbljivanju i nadopuni temeljnih znanja struke te dodatno kvalificira za poslove koji zahtijevaju primjenu znanstvenih spoznaja i metodologije znanstvenog rada. Cilj je diplomskog studija proširiti, dopuniti i usustaviti stečena znanja prema cjelovitom sustavu pedagogijske znanosti, kao pojedinih relevantnih disciplina (moduli: PEDAGOGIJA-DIDAKTIKA-KURIKULUM, SOCIJALNA PEDAGOGIJA, INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA, OBRAZOVNI MENAGEMENT). Zadaci studija ostvaruju se u obveznim i izbornim predmetima, terenskoj nastavi i stručnoj praksi. Tijekom strudija studenti se osposobljavaju za konkretan pedagoški rad stjecanjem odgovarajućega praktičnog, stručnog i znanstvenog nstrumentacija za profesionalno i inovirajuće djelovanje u autentičnim pedagoškim situacijama. Tijekom studija također se potiče samostalan rad i uključivanje u znanstvenoistraživačke projekte. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge proisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane završnoga rada. Završetkom diplomskoga studija studenti stječu naziv sveučilišnog magistra pedagogije.

 1. demonstrirati vještine upravljanja pedagoškim resursima odgojno-obrazovne ustanove
 2. analizirati, interpretirati i vrednovati socijalne odnose u odgojno-obrazovnoj ustanovi
 3. demonstrirati vještinu komuniciranja informacija i ideja radi rješavanja problema u profesionalnom timovima i učinkovitog komuniciranja s dionicima odgojno-obrazovnog procesa (roditelji, nastavnici, učenici)
 4. kritički prosuđivati i evaluirati odgojno-obrazovnu praksu polazeći od načela učinkovitosti
 5. definirati i interpretirati temeljne pojmove socijalne i interkulturalne pedagogije te didaktike i obrazovnog menadžmenta
 6. izraditi plan vlastitog stručno-pedagoškog usavršavanja
 7. planirati, izvoditi i vrednovati pedagoške projekte
 8. primijeniti interdisciplinarna znanja pri rješavanju problema u odgojno-obrazovnoj praksi
 9. organizirati i provesti pedagošku radionicu na zadanu temu
 10. pripremati i provoditi istraživanja te obraditi, analizirati i interpretirati rezultate u skladu s načelima etičnosti u istraživanju
 11. kritički analizirati, prosuđivati i nadopunjavati postojeće te dizajnirati nove kurikulume za različite razine i oblike odgoja i obrazovanja polazeći od važećih načela i teorija
 12. stručno komunicirati na stranom jeziku
 13. kreirati programe unaprjeđenja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika
 14. planirati, izvoditi i vrednovati nastavni proces
 15. samoevaluirati pedagoška znanja, vještine i sposobnosti
 16. prepoznati, dijagnosticirati i rješavati pedagoške probleme na razini odgojno-obrazovne ustanove

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika 117639 5 30/30/0
Osnove socijalne pedagogije 117642 5 30/30/0
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 117643 5 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove interkulturalne pedagogije 124378 5 30/30/0
Školska stručno-pedagoška praksa 124383 5 0/0/0
Teorije kurikuluma 124386 5 30/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 5 ECTS bodova (12607)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Interkulturalizam i obrazovanje 124374 5 30/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Pedagogija slobodnog vremena 117644 5 30/30/0
Školski i razredni management 117647 5 30/30/0
Upravljanje i autonomija škole 117648 5 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Pedagogije 124388 15 0/0/0
Stručno-pedagoška praksa pedagogije slobodnog vremena 124380 5 0/0/0