Turkologija

Naziv
Turkologija
Puni naziv
Turkologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar turkologije
magistra turkologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Turkologija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na poslijediplomske studijske programe određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistra turkologije (mag. philol. turc.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Diplomski studij osposobljava za početak stručnoga ili znanstvenoga rada u turkologiji (koji opet može voditi stjecanju doktorata), ili za zaposlenje u institutima, bibliotekama, i uopće u znanosti, kulturi, diplomaciji ili gospodarstvu, gdje se traže stupanj naobrazbe, jezične, znanstvene i metodološke kompetencije koje se stječu na diplomskome studiju turkologije.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij zahtijeva uspješno svršen preddiplomski studij turkologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu ili usporedivo uspješan studij na drugim visokoškolskim ustanovama u svijetu s usporedivim programima. Diplomski studij osposobljava za početak stručnoga ili znanstvenoga rada u turkologiji (koji opet može voditi stjecanju doktorata), ili za zaposlenje u institutima, bibliotekama, i uopće u znanosti, kulturi, diplomaciji ili gospodarstvu, gdje se traže stupanj naobrazbe, jezične, znanstvene i metodološke kompetencije koje se stječu na diplomskome studiju turkologije. Nakon diplomskog studija stječe se naslov magistre / magistra turkologije.

 1. demonstrirati spontanu i tečnu komunikaciju u društvenim i poslovnim situacijama te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
 2. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. prepoznati elemente arapske morfologije i sintakse u osmanskim tekstovima
 4. opisati i analizirati odnos između države i vjere u Osmanskom Carstvu, fenomen multikulturalizma i tolerancije te povijesni razvoj različitih vjerskih zajednica u osmanskom kontekstu
 5. sažeti i protumačiti smisao tekstova na turskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 6. nabrojiti i analizirati glavne književne vrste klasične osmanske književnosti i svojim riječima izraziti specifičnosti orijentalnoislamske poetike
 7. na temelju stečenih znanja samostalno osmisliti i napisati stručni rad iz područja turkologije te ga izložiti stručnjacima i laicima na materinskom jeziku, stranom jeziku struke i turskom jeziku
 8. kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima iz turskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 9. samostalno prevoditi tekstove različitih razina složenosti s turskog na hrvatski jezik tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 10. samostalno prevoditi tekstove s hrvatskog na turski jezik za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 11. razumjeti duže govore i predavanja, pratiti složenu argumentaciju, razumjeti i prevoditi televizijske programe i filmove na standardnom turskom jeziku
 12. objasniti ustroj osmanskog jezika te čitati, prevoditi i analizirati tiskane tekstove na osmanskom jeziku
 13. razlikovati i objasniti značajke glavnih književnostilskih razdoblja i predstavnika osmanske i moderne turske književnosti
 14. sažeti i prezentirati osnovne značajke kulturne povijesti Osmanskog Carstva od elitne kulture i umjetnosti dvora do raznolikih manifestacija pučke kulture
 15. strukturirati vlastiti tekst na turskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Sintaksa finitnih glagolskih formi turskog jezika 117830 7 15/15/75
Uvod u osmanski jezik (I) 160835 4 15/15/15
Uvod u osmansku književnost 117834 4 30/15/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osmanska književnost 124530 4 30/15/15
Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika 124531 7 15/15/75
Uvod u osmanski jezik (II) 160836 4 15/15/15
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) 117828 3 30/15/0
Osmanska lektira 117829 2 0/15/15
Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (I) 117831 7 0/15/75
Uvod u modernu tursku književnost 117832 4 30/15/15
4. semestar
1. Obavezni predmeti