Anglistika, smjer Lingvistički

Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Anglistika, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Anglistika, lingvistički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa, student stječe uvjete za nastavak obrazovanja na poslijediplomskog razini, kroz specijalističke i doktorske programe. Uvjete za upis na te poslijediplomske programe propisuju pravila institucija nositelja programa
Profesionalni status
Nositelji/ nositeljice ove kvalifikacije ovlašteni/-e su koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar/ magistra engleskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Nositelji/nositeljice ove kvalifikacije stekli su potrebne kompetencije za natjecanje za složenije poslove na područjima kulture, javnih službi, te drugih privatnih i javnih institucija u kojima je potrebno temeljito poznavanje engleskoga jezika i anglofonih kultura, komunikacijska kompetencija, te sposobnost rješavanja složenih stručnih zadataka.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski jednopredmetni studij anglistike književno-kulturološkog smjera, s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu, prvenstveno je koncipiran kao druga faza petogodišnjeg studija. Studenti koji upisuju ovo usmjerenje u prvom redu upisuju kolegije iz engleske književnosti i kulture (koja uključuje i druge anglofone književnosti i kulture), a obvezno moraju upisati i dva kolegija iz američke književnosti i kulture. Nakon četiri semestra – uz najmanje 120 ECTS bodova za dovršenje diplomskog programa - studenti će steći kompetencije potrebne za izvršavanje specifičnih akademskih i stručnih poslova koji zahtijevaju znanje i vještine vezane uz upoznavanje i razumijevanje specifičnosti jezika, književnosti i kulturalne povijesti Velike Britanije i drugih kultura engleskog govornog područja, te razvijanje sposobnosti analize teksta i razumijevanja kulture u cjelini. Program na taj način potiče i razvijanje sljedećih kompetencija: sposobnosti kritičkog razmišljanja i pismenog izražavanja, interdisciplinarnog pristupa rješavanju problema, samostalnog i timskog rada, komunikacijske i prezentacijske vještine, te svijesti o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, te ispuniti sve druge propisane obveze. Studij završava pisanjem i obranom diplomskog rada. Nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa, student stječe uvjete za nastavak obrazovanja na poslijediplomskog razini, kroz specijalističke i doktorske programe. Uvjete za upis na te poslijediplomske programe propisuju pravila institucija nositelja programa. Nositelji/ nositeljice ove kvalifikacije ovlašteni/-e su koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar/ magistra engleskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Nositelji/nositeljice ove kvalifikacije stekli su potrebne kompetencije za natjecanje za složenije poslove na područjima kulture

 1. studenti će moći samostalno odabrati istraživački lingvistički problem te osmisliti i kritički prosuditi različite načine njegove operacionalizacije u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti
 2. studenti će moći analizirati i preispitati raslojavanje engleskog jezika iz društveno-povijesne i funkcionalnostilske perspektive
 3. studenti će moći prepoznati i vrednovati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće
 4. studenti će moći prepoznati i vrednovati utjecaje društvenih i spoznajnih čimbenika u sinkronijskoj organizaciji jezika
 5. studenti će moći samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje vlastitog lingvističkog istraživanja u engleskom jeziku
 6. studenti će moći samostalno prikupiti odgovarajuću znanstvenu literaturu u skladu s odabranim istraživačkim problemom iz humanističkog područja
 7. studenti će moći interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 8. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku
 9. studenti će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 10. studenti će moći u pisanom znanstvenom tekstu na engleskom jeziku zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih tuđih istraživanja
 11. studenti će moći analizirati i preispitati odnose između jezičnih jedinica engleskog jezika na sintagmatskoj i paradigmatskoj razini i povezati ih u koherentnu teorijsku cjelinu
 12. studenti će moći kritički procijeniti tuđa interdisciplinarna društveno-humanistička istraživanja i argumentirano izraziti svoj stav
 13. studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem te je povezati u jedinstvenu cjelinu
 14. studenti će moći usmeno i pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada
 15. studenti će moći integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 16. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnih društvenih čimbenika u anglofonom kontekstu kao i specifični odraz spoznajnih čimbenika na engleski jezik i njegovu uporabu na sinkronijskoj razini
 17. studenti će moći samostalno procijeniti različite lingvističke i književno-kulturološke teorijske pristupe i integrirati ih u jednu cjelinu

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Leksikologija i leksikografija 117842 5 30/30/0
Pisanje znanstvenih tekstova 1 132545 5 0/30/30
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (10746)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 14 ECTS bodova (10745)
3.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kognitivna lingvistika 124217 5 60/0/0
Pisanje znanstvenih tekstova 2 132031 5 0/30/30
Povijest engleskog jezika 124227 5 60/0/0
2. Jezični seminari - odabrati 10 ECTS bodova (11874)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11875)
3. semestar
1. Književni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (10841)
2. Lingvistički kolegiji - odabrati 15 ECTS bodova (11710)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski širom svijeta 117900 5 60/0/0
Povijesna sociolingvistika 125999 5 15/30/0
Pragmalingvistika 117870 5 15/30/0
Psiholingvistika 117908 5 60/0/0
Sociolingvistika 160754 5 30/30/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10842)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Anglistike 124219 15 0/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11877)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (11876)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Američko sada 125360 6 15/30/0
Croatian Literature in Translation 176072 4 0/30/0
Etika i estetika britanskog modernizma 161135 6 15/30/0
EU i međunarodne organizacije 124214 5 15/0/30
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 124215 5 15/0/30
Književnost i vizualnost 161134 6 15/30/0
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903 6 15/30/0
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889 5 0/30/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Moderna anglofona ženska književnost 52241 6 15/30/0
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212 6 15/30/0
Povijest i teorija engleskog romana 125363 6 15/30/0
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414 6 15/30/0
Translation and Power 176070 4 0/30/0
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809 4 0/30/0