Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (amerikanistika)

Naziv
smjer Književno-kulturološki (amerikanistika)
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (amerikanistika)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. izdvojiti društveno-povijesne obrasce SAD-a koji predstavljaju kulturološku konstantu od onih koji podliježu dinamici promjene
 2. analizirati i interpretirati pojedinačna književnih djela SAD-a
 3. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (spoznaje o književnosti i društveno-povijesnim obrascima SAD-a povezati sa srodnim književnim pojavama i društveno-povijesnim okolnostima drugih kultura engleskog govornog područja i europskog kulturnog kruga)
 4. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima SAD-a
 5. jasno komunicirati spoznaje iz područja preddiplomskog studija i područja upisanog diplomskog studija uzimajući u obzir specifičnosti komunikacijske situacije
 6. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama
 7. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog obrazovanja
 8. provesti iscrpno samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
 9. kontekstualizirati pojedinačna književnih djela SAD-a
 10. obavljati stručne poslove koji zahtijevaju znanje i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje specifičnosti engleskoga jezika, književnosti i kulture SAD-a i drugih kultura engleskog govornog područja
 11. objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a
 12. pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma
 13. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Sjedinjenih Američkih Država
 14. usmeno prezentirati rezultate provedenog istraživanja
 15. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima SAD-a
 16. samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje upisanog diplomskog studija pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti
 17. kritički prosuđivati o društveno-povijesnim obrascima SAD-a koji predstavljaju kulturološku konstantu i o onima koji podliježu dinamici promjene

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845 6 15/30/0
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 90 ECTS bodova (10851)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212 6 15/30/0
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 90 ECTS bodova (10851)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Samostalni rad 117850 3 0/30/0
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 90 ECTS bodova (10851)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Anglistike 124219 15 0/0/0
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 90 ECTS bodova (10851)
2.1. Kolegiji s odsjeka