Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (anglistika)

Naziv
smjer Književno-kulturološki (anglistika)
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (anglistika)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i interpretirati pojedinačna književnih djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 2. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (spoznaje o književnosti i društveno-povijesnim obrascima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja znati povezati sa srodnim književnim pojavama i društveno-povijesnim okolnostima europskog kulturnog kruga)
 3. kontekstualizirati pojedinačna književnih djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 4. provesti samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
 5. jasno komunicirati spoznaje iz područja preddiplomskog studija i područja upisanog diplomskog studija uzimajući u obzir specifičnosti komunikacijske situacije
 6. usmeno prezentirati rezultate provedenog istraživanja
 7. obavljati stručne poslove koji zahtijevaju znanje i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje specifičnosti engleskoga jezika, književnosti i kulture Velike Britanije i drugih kultura engleskog govornog područja
 8. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima Velike Britanije i kulturama engleskog govornog područja
 9. objasniti društveno-povijesne obrasce Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 10. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 11. samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje upisanog diplomskog studija pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti
 12. pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma
 13. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog obrazovanja
 14. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 15. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama

1. semestar
1. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 45 ECTS bodova (10849)
1.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 45 ECTS bodova (10849)
1.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 45 ECTS bodova (10849)
1.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Anglistike 124219 15 0/0/0