Anglistika, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Anglistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti
magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Anglistika izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa, student stječe uvjete za nastavak obrazovanja na poslijediplomskoj razini, kroz specijalističke i doktorske programe. Uvjete za upis na te poslijediplomske programe propisuju pravila institucija nositelja programa.
Profesionalni status
Nositelji/ nositeljice ove kvalifikacije ovlašteni/-e su koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar/ magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Nositelji/nositeljice ove kvalifikacije stekli su potrebne inicijalne kompetencije za izvođenje nastave engleskoga jezika u bilo kojoj vrsti nastavne ustanove. Također su stekli/e kompetencije potrebne za rad u ustanovama koje se bave bilo kojim aspektom učenja ili poučavanja stranih jezika.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski dvopredmetni studij anglistike nastavničkog smjera prvenstveno je koncipiran kao druga faza petogodišnjeg studija. Nakon četiri semestra – uz najmanje 60 ECTS bodova za stjecanje nastavničkih kompetencija od kojih se najmanje 15 ECTS bodova odnosi na poučavanje engleskoga jezika - studenti će razviti sljedeće predmetne kompetencije kao dio inicijalnog obrazovanja nastavnika engleskoga kao stranoga jezika: poznavanje teorijskih temelja procesa učenja i poučavanja stranoga jezika, poznavanje osnovnih glotodidaktičkih načela, poznavanje metoda i postupaka poučavanja engleskoga kao stranoga jezika, poznavanje metodologije istraživanja procesa usvajanja i poučavanja stranoga jezika; vještina primjene teorijskih spoznaja na poučavanje engleskoga kao stranoga jezika, vještina primjene novih tehnologija u nastavi engleskoga jezika. Program na taj način potiče i razvijanje sljedećih kompetencija: sposobnosti kritičkog razmišljanja i pismenog izražavanja, interdisciplinarnog pristupa rješavanju problema, samostalnog i timskog rada, komunikacijske i prezentacijske vještine, te svijesti o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, obaviti školsku praksu, te ispuniti sve druge propisane obveze. Studij završava pisanjem i obranom diplomskog rada.

 1. argumentirano i kritički poučavati o književnim pojavnostima iz engleskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 2. koristiti i analizirati engleski jezični sustav i njegove temeljne sastavnice (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, itd.) te elemente jezičnih varijacija (diskurs, dijalekt, slang, humor, itd.)
 3. kategorizirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskog govornog područja u svrhu razvijanja interkulturalne kompetencije učenika
 4. prepoznati temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te objasniti kako navedene razlike utječu na određene aspekte učenja i poučavanja
 5. opisati i primijeniti osnovne principe i metode koje se koriste u procesu istraživanja engleskog kao inog jezika
 6. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi engleskog kao inog jezika
 7. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja na učenje i poučavanje engleskog kao inog jezika
 8. oblikovati dobro strukturirani govoreni ili pisani tekst na engleskom jeziku primjeren zadanoj komunikacijskoj situaciji
 9. objasniti osnovna načela temeljnih teorija ovladavanja inim jezikom
 10. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju kao i o čimbenicima koji utječu na različite aspekte njihova pristupa poučavanju
 11. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja inoga jezika
 12. opisati i objasniti svrhu i rezultate ključnih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
 13. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 14. osmisliti kvalitetan, sveobuhvatan, relevantan i znanstveno utemeljen plan nastavnog sata engleskog kao inog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 15. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 16. prepoznati relevantnosti znanstveno utemeljenih načela poučavanja engleskog kao inog jezika za nastavnu praksu poučavanja istog
 17. procijeniti i svrhovito primijeniti načine poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih struktura engleskog kao inog jezika
 18. osmisliti i provesti kvalitetan i znanstveno utemeljen oblik vrednovanja komunikacijske kompetencije u engleskome jeziku
 19. povezati i objasniti temeljne principe suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 20. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Proces ovladavanja jezikom 117844 3 30/30/0
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika 124222 4 30/30/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Američko sada 125360 6 15/30/0
Etika i estetika britanskog modernizma 161135 6 15/30/0
Književnost i vizualnost 161134 6 15/30/0
Kognitivna lingvistika 124217 5 60/0/0
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 170191 4 15/15/0
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903 6 15/30/0
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889 5 0/30/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Moderna anglofona ženska književnost 52241 6 15/30/0
Povijest engleskog jezika 124227 5 60/0/0
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212 6 15/30/0
Povijest i teorija engleskog romana 125363 6 15/30/0
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414 6 15/30/0
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809 4 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praksa 1 117846 2 0/15/15
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Anglistike 124216 10 0/0/0
Praksa 2 128127 3 0/30/15
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Američko sada 125360 6 15/30/0
Etika i estetika britanskog modernizma 161135 6 15/30/0
Književnost i vizualnost 161134 6 15/30/0
Kognitivna lingvistika 124217 5 60/0/0
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 170191 4 15/15/0
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903 6 15/30/0
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889 5 0/30/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Moderna anglofona ženska književnost 52241 6 15/30/0
Povijest engleskog jezika 124227 5 60/0/0
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212 6 15/30/0
Povijest i teorija engleskog romana 125363 6 15/30/0
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414 6 15/30/0
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809 4 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0