Anglistika, smjer Prevoditeljski

Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Anglistika, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Anglistika, lingvistički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa, student stječe uvjete za nastavak obrazovanja na poslijediplomskog razini, kroz specijalističke i doktorske programe. Uvjete za upis na te poslijediplomske programe propisuju pravila institucija nositelja programa.
Profesionalni status
Nositelji/ nositeljice ove kvalifikacije ovlašteni/-e su koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar/ magistra engleskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Nositelji/nositeljice ove kvalifikacije stekli su potrebne kompetencije za rad u svim područjima prevoditeljske profesije, a i potrebne kompetencije za natjecanje za složenije poslove na područjima kulture, javnih službi, te drugih privatnih i javnih institucija u kojima je potrebno temeljito poznavanje engleskoga jezika i anglofonih kultura, komunikacijska kompetencija, te sposobnost rješavanja složenih stručnih zadataka.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski dvopredmetni studij anglistike prevoditeljskog smjera prvenstveno je koncipiran kao druga faza petogodišnjeg studija. Nakon četiri semestra – uz najmanje 60 ECTS bodova za ispunjenje obveza iz dvopredmetnog diplomskog programa prevoditeljstva - studenti će razviti sljedeće predmetne kompetencije: visok stupanj jezične kompetencije na materinjem i engleskom jeziku (C1-C2 prema jedinstvenom europskom jezičnom okviru), sposobnost prevođenja sa stranog na materinji jezik i obratno (što uključuje vještinu preoblikovanja teksta u skladu s normama ciljne kulture i zahtjevima naručitelja te vještinu redakture vlastitog i tuđeg prijevoda), informacijsko-komunikacijsku kompetenciju (služenje tiskanim i elektroničkim izvorima za potrebe prevođenja, izrada pojmovnika stručnog nazivlja, osnove služenja alatima za strojno potpomognuto prevođenje) te temeljnu tematsku kompetenciju (osnovno snalaženje u stručnim i znanstvenim područjima u kojima se mogu očekivati prevoditeljski angažmani). Program na taj način potiče i razvijanje sljedećih kompetencija: sposobnosti kritičkog razmišljanja i pismenog izražavanja, interdisciplinarnog pristupa rješavanju problema, samostalnog i timskog rada, komunikacijske i prezentacijske vještine, te svijesti o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, te ispuniti sve druge propisane obveze. Studij završava izradom i obranom diplomskog rada.

 1. integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 2. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 3. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 4. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja
 5. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 6. kritički procijeniti književne i društvene pojavnosti kultura engleskog govornog područja
 7. revidirati i lektorirati vlastite i tuđe prijevode na hrvatskom i engleskom jeziku
 8. samostalno prevoditi sve vrste tekstova, uključujući audiovizualne materijale, s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik
 9. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 10. razlikovati vrste tekstova i funkcionalne stilove, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku
 11. prepoznati i vrednovati utjecaje društva i kulture na jezična raslojavanja i promjene
 12. procijeniti vlastite kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 13. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 14. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 15. prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje
 16. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika 160827 5 30/30/0
Prevođenje znanstvenih tekstova 132544 5 0/30/30
Teorija prevođenja 117872 6 45/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Sociolingvistika 124229 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - 1. skupina - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11886)
3. Izborni kolegiji - 2. skupina - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11888)
Naziv Šifra ECTS Satnica
EU i međunarodne organizacije 124214 5 15/0/30
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 124215 5 15/0/30
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Područja prevoditeljske djelatnosti 117868 5 0/15/45
2. Izborni kolegiji - 1. skupina - odabrati 5 ECTS bodova (10747)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kognitivna lingvistika i prevođenje 117841 5 15/30/0
Pragmalingvistika 117870 5 15/30/0
3. Izborni kolegiji - 2. skupina - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10845)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Anglistike 137633 11 0/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (12758)
2.1. Kolegiji s odsjeka