Arheologija, smjer Antička

Naziv
smjer Antička
Puni naziv
Arheologija, smjer Antička
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Arheologija smjer antička arheologija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij arheologije stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski sveučilišni program Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ako u razredbenom postupku udovolje ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija, ili na drugi istovrsni ili srodni poslijediplomski doktorski ili specijalistički studij, ako udovolje propisanim kriterijima upisa. Uvjete za upis na druge poslijediplomske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim institucijama određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv magistar arheologije (mag. archeol.) te su obrazovani za zanimanje kustosa muzeja, konzervatora, dokumentarista, arheologa-istraživača-znanstvenika.
Zahtjevi i rezultati
Antički smjer diplomskog studija arheologije jedan je od triju smjerova tog studija. Studij traje 4 semestra, od kojih prva 3 imaju nastavu organiziranu kroz niz obveznih i izbornih kolegija, dok u 4. semestru studenti izrađuju magistarski rad čiju su temu u dogovoru s mentorom definirali najkasnije do početka 4. semestra. Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obrazuje stručni kadar kvalificiran i sposoban da izvuče, objasni, prezentira i sačuva sve materijalne i moguće duhovne tragove ljudske egzistencije na hrvatskom tlu i da ih dovede u širi svjetski kontekst, ali istovremeno da metodološki izobrazi stručnjake koji će biti u stanju istraživati bilo koji prostor. U prva 3 semestra studenti su dužni prikupiti po 20 ECTS bodova iz kolegija koji su ponuđeni na smjeru Antička arheologija. Preostalih 10 ECTS bodova prikupljaju upisujući izborne kolegije na antičkom smjeru ili upisujući kolegije na drugim smjerovima diplomskog studija arheologije ili na drugim diplomskim studijima Filozofskog fakulteta. U dogovoru s nastavnicima moguće je upisati i izborne kolegije iz ponude drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 4. semestru 30 ECTS bodova donosi izrada magistarskog rada. Studenti koji su završili diplomski studij arheologije stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski sveučilišni program Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ako u razredbenom postupku udovolje ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija, ili na drugi istovrsni ili srodni poslijediplomski doktorski ili specijalistički studij, ako udovolje propisanim kriterijima upisa. Uvjete za upis na druge poslijediplomske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim institucijama određuju nositelji tih studija. Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv magistar arheologije (mag. archeol.)te su obrazovani za zanimanje kustosa muzeja, konzervatora, dokume

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik - odabrati strani jezik (11057)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka uporabna keramika 124242 5 30/0/0
Grčki jezik za arheologe II 124243 3 30/0/0
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1 142609 5 0/30/0
Rim i njegove provincije 142626 5 30/0/0
Seminar iz provincijalne arheologije 1 142665 5 0/30/0
Terenska nastava 124259 5 0/0/120
Umjetnički obrt klasičnog razdoblja 124261 5 30/0/0
2. Strani jezik - odabrati strani jezik (11821)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (11699)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11700)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927 3 30/0/0
Arheologija eneolitika 117436 5 0/30/0
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491 5 30/0/0
Arheologija neolitika 117444 5 0/30/0
Biološke značajke populacija srednjovjekovne Europe 117929 3 30/0/0
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930 3 30/0/0
Ekohistorija 117678 5 15/15/0
Ekonomska historija 117679 5 15/15/0
Film kao povijesni izvor 118161 3 30/0/0
Germani u Panoniji 117454 5 0/30/0
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680 5 15/15/0
Historijska antropologija 117681 5 15/15/0
Historijska demografija 117682 5 15/15/0
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683 6 30/30/0
Istočni halštatski krug 170494 6 30/30/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685 5 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686 5 15/15/0
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471 5 30/0/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687 6 15/15/0
Kulturna povijest 117688 5 15/15/0
Kustoske prakse 146665 5 15/15/15
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496 6 30/30/0
Litička analiza 117477 5 30/0/0
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512 3 30/0/0
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990 3 0/30/0
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731 5 30/15/0
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735 5 30/15/0
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734 5 30/15/0
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738 5 30/15/0
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245 5 15/15/15
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739 5 30/15/0
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736 5 15/15/15
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740 5 15/15/15
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165 3 15/15/0
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802 3 30/0/0
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696 6 15/15/0
Počeci simbolike i umjetnosti 117489 5 30/0/0
Politička povijest 117697 5 15/15/0
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698 3 15/15/0
Povijest Dubrovačke Republike 118168 4 30/0/0
Povijest Jugoslavije 1918. - 1945. 170256 3 30/0/0
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878 6 30/15/0
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479 5 30/0/0
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061 4 30/0/0
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699 6 15/15/0
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064 5 30/0/0
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700 6 15/15/0
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 117485 5 0/30/0
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 117932 5 0/30/0
Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku 170517 3 30/0/0
Srednjovjekovna keramika 117490 5 0/30/0
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171 4 30/0/0
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701 6 15/15/0
Srednjovjekovno plemstvo 117702 6 15/15/0
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491 5 30/0/0
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062 5 30/0/0
Teorijska arheologija 117934 3 30/0/0
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630 5 30/0/0
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660 7 30/30/0
Transformacije antičkog svijeta 118190 5 30/15/0
Umjetnost Trecenta 118192 5 30/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Život u 19. stoljeću 119477 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Arheologije 127526 30 0/0/0