Arheologija, smjer Srednjovjekovna

Naziv
smjer Srednjovjekovna
Puni naziv
Arheologija, smjer Srednjovjekovna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Arheologija smjer srednjovjekovna arheologija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij arheologije stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski sveučilišni program Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ako u razredbenom postupku udovolje ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija, ili na drugi istovrsni ili srodni poslijediplomski doktorski ili specijalistički studij, ako udovolje propisanim kriterijima upisa. Uvjete za upis na druge poslijediplomske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim institucijama određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv magistar arheologije (mag. archeol.)te su obrazovani za zanimanje kustosa muzeja, konzervatora, dokumentarista, arheologa-istraživača-znanstvenika.
Zahtjevi i rezultati
Srednjovjekovni smjer diplomskog studija arheologije jedan je od triju smjerova tog studija. Studij traje 4 semestra, od kojih prva 3 imaju nastavu organiziranu kroz niz obveznih i izbornih kolegija, dok u 4. semestru studenti izrađuju magistarski rad čiju su temu u dogovoru s mentorom definirali najkasnije do početka 4. semestra. Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obrazuje stručni kadar kvalificiran i sposoban da izvuče, objasni, prezentira i sačuva sve materijalne i moguće duhovne tragove ljudske egzistencije na hrvatskom tlu i da ih dovede u širi svjetski kontekst, ali istovremeno da metodološki izobrazi stručnjake koji će biti u stanju istraživati bilo koji prostor. U prva 3 semestra studenti su dužni prikupiti po 20 ECTS bodova iz kolegija koji su ponuđeni na smjeru Srednjovjekovna arheologija. Preostalih 10 ECTS bodova prikupljaju upisujući izborne kolegije na Srednjovjekovnom smjeru ili upisujući kolegije na drugim smjerovima diplomskog studija arheologije ili na drugim diplomskim studijima Filozofskog fakulteta. U dogovoru s nastavnicima moguće je upisati i izborne kolegije iz ponude drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 4. semestru 30 ECTS bodova donosi izrada magistarskog rada. Studenti koji su završili diplomski studij arheologije stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski sveučilišni program Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ako u razredbenom postupku udovolje ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija, ili na drugi istovrsni ili srodni poslijediplomski doktorski ili specijalistički studij, ako udovolje propisanim kriterijima upisa. Uvjete za upis na druge poslijediplomske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim institucijama određuju nositelji tih studija. Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv magistar arheologije (mag. archeol.) te su obrazovani za zanimanje kus

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11095)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Biološke značajke populacija srednjovjekovne Europe 117929 3 30/0/0
Eksperimentalna arheologija 117451 5 0/30/0
Latinski jezik za arheologe II 117475 3 30/0/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11096)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927 3 30/0/0
Arheologija eneolitika 117436 5 0/30/0
Arheologija neolitika 117444 5 0/30/0
Biološke značajke populacija srednjovjekovne Europe 117929 3 30/0/0
Egejska arheologija 117450 5 0/30/0
Eksperimentalna arheologija 117451 5 0/30/0
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453 5 30/0/0
Istočni halštatski krug 170494 6 30/30/0
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549 5 0/30/0
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471 5 30/0/0
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496 6 30/30/0
Latinski jezik za arheologe II 117475 3 30/0/0
Litička analiza 117477 5 30/0/0
Počeci simbolike i umjetnosti 117489 5 30/0/0
Provincijalna arheologija 1 142617 5 30/0/0
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061 4 30/0/0
Ranokršćanska arheologija 142622 5 30/0/0
Rimska klasična arheologija 117483 5 30/0/0
Rimska provincijalna keramika 117484 3 30/0/0
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064 5 30/0/0
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663 5 0/30/0
Seminar iz provincijalne arheologije 2 142666 5 0/30/0
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062 5 30/0/0
Teorijska arheologija 117934 3 30/0/0
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630 5 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11825)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11826)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi 133510 5 30/0/0
Forenzična osteologija 125379 3 30/0/0
Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi 125380 3 30/0/0
Grčka uporabna keramika 124242 5 30/0/0
Grčki jezik za arheologe II 124243 3 30/0/0
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1 142609 5 0/30/0
Kultura polja sa žarama 170495 6 30/30/0
Metodologija arheoloških istraživanja 170513 3 30/0/0
Povijesni pregled razvoja arheologije 132063 3 30/0/0
Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe 124253 5 30/0/0
Religioznost u prapovijesti 125384 5 30/0/0
Rim i njegove provincije 142626 5 30/0/0
Seminar iz provincijalne arheologije 1 142665 5 0/30/0
Seminar iz srednjovjekovne plastike 125385 5 0/30/0
Srednjovjekovna numizmatika 142415 3 30/0/0
Terenska nastava 124259 5 0/0/120
Umjetnički obrt klasičnog razdoblja 124261 5 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11705)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11706)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927 3 30/0/0
Arheologija eneolitika 117436 5 0/30/0
Arheologija neolitika 117444 5 0/30/0
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930 3 30/0/0
Egejska arheologija 117450 5 0/30/0
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453 5 30/0/0
Istočni halštatski krug 170494 6 30/30/0
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549 5 0/30/0
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471 5 30/0/0
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496 6 30/30/0
Litička analiza 117477 5 30/0/0
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512 3 30/0/0
Počeci simbolike i umjetnosti 117489 5 30/0/0
Provincijalna arheologija 1 142617 5 30/0/0
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061 4 30/0/0
Ranokršćanska arheologija 142622 5 30/0/0
Rimska klasična arheologija 117483 5 30/0/0
Rimska provincijalna keramika 117484 3 30/0/0
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064 5 30/0/0
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663 5 0/30/0
Seminar iz provincijalne arheologije 2 142666 5 0/30/0
Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku 170517 3 30/0/0
Srednjovjekovna epigrafika 117933 5 30/0/0
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062 5 30/0/0
Teorijska arheologija 117934 3 30/0/0
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630 5 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Arheologije 127526 30 0/0/0