Češki jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki

Naziv
smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Puni naziv
Češki jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar bohemistike
magistra bohemistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Češki jezik i književnost, prevoditeljsko-kulturološki smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij i ostali uvjeti koje odredi Odsjek ili Fakultet
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri češkoga jezika i književnosti stječu uvjete za upis na doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, ako polože prijamni ispit. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili magistra bohemistike (mag. philol. bohem.) te obavljati stručni posao prevoditelja s češkoga i na češki jezik, organizatora ili voditelja različitih poslova u kulturnim ustanovama, izdavaštvu, državnoj upravi, medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij češkoga jezika i književnosti prevoditeljsko-kulturološkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama bohemističke i slavističke struke. Osmišljen je kao druga faza petogodišnjega studija češkoga jezika i književnosti, u kojoj studenti pokazuju znanje jezika i razumijevanje književnih i kulturnih sadržaja stečenih u prvoj, preddiplomskoj fazi studija, proširuju i produbljuju to znanje unutar područja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom, koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri češkoga jezika i književnosti. Sveučilišni magistri češkoga jezika i književnosti prevoditeljsko-kulturološkoga smjera mogu odrediti i objasniti glavne pojmove iz češkoga jezikoslovlja i kulture te ih primijeniti u znanstvenim istraživanjima i na stručnim poslovima. Sposobni su samostalno istraživati na području bohemistike, prikladno govorno i pismeno oblikovati stručne i znanstvene radove te jasno i nedvosmisleno predstaviti svoje znanje i spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu. Obrazuju se kao dobri poznavatelji češke povijesti i češkoga društva, odnosno kao kompetentni kulturni posrednici, te stječu kvalifikacije prevoditelja s češkoga i na češki jezik. To ih osposobljuje za različite poslove u kulturi, turizmu, gospodarstvu, državnoj upravi, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima, koji zahtijevaju filološku i širu humanističku naobrazbu.

 1. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na češkom jeziku te objasniti njihovu pragmatičnu funkciju
 2. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja bohemistike s posebnim osvrtom na lingvistiku
 3. analizirati, opisati i komparirati različite medijske pojavnosti češke kulture i njihove interakcije
 4. interdisciplinarno povezati i upotrijebiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju bohemistike sa svojim drugim studijskim programom
 5. ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog češkoga jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije
 6. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 7. na češkome jeziku na različite sintaktičke načine izraziti jednu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)
 8. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku
 9. kritički prosuđivati pojedine češke kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 10. samostalno istražiti, kategorizirati i usporediti različita razdoblja i elemente češke kulturne i društvene povijesti služeći se povijesnom, lingvističkom i književnoteorijskom literaturom na češkome jeziku
 11. kreirati, strukturirati i redigirati različite tipove čeških tekstova, uključujući i one koji zahtijevaju argumentacijsko utemeljenje, klasifikaciju ili komparativnu analizu
 12. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja bohemistike s posebnim osvrtom na kulturu i književnost
 13. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Češke te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 14. primijeniti naučeni književnokritički aparat i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja
 15. samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih i novostečenih praktičnih znanja
 16. ispravno se koristiti svim gramatičkim oblicima češkoga jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 17. usporediti obilježja verbalne i neverbalne komunikacije, samostalno formulirati verbalne znakove te specifičnosti kulturološki uvjetovanih neverbalnih znakova

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke prijevodne vježbe I 117493 4 0/0/60
2. Kolegiji s unut. izborn. -tijekom stud. odabrati min. 24 ECTS iz unut. izb. kol. - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS bodova iz unutarnjih izbornih kolegija (10755)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka književnost na filmu 131647 4 15/30/0
Češki jezik u barokno doba 131650 4 15/30/0
3. Izborni kolegiji -tijekom stud. odabrati min. 9 ECTS iz unut./vanj.izb. kolegija - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova iz unutarnjih ili vanjskih izbornih kolegija (10756)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka književnost na filmu 131647 4 15/30/0
Češki jezik u barokno doba 131650 4 15/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke prijevodne vježbe II 124262 4 0/0/60
2. Kolegiji s unut. izborn. -tijekom stud. odabrati min. 24 ECTS iz unut. izb. kol. - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS bodova iz unutarnjih izbornih kolegija (10755)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češko žensko pismo 125606 4 30/15/0
Općečeški supstandard 125610 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji -tijekom stud. odabrati min. 9 ECTS iz unut./vanj.izb. kolegija - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova iz unutarnjih ili vanjskih izbornih kolegija (10756)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češko žensko pismo 125606 4 30/15/0
Općečeški supstandard 125610 4 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke prijevodne vježbe III 117495 4 0/0/60
2. Kolegiji s unut. izborn. -tijekom stud. odabrati min. 24 ECTS iz unut. izb. kol. - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS bodova iz unutarnjih izbornih kolegija (10755)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka književnost na filmu 131647 4 15/30/0
Češki jezik u barokno doba 131650 4 15/30/0
3. Izborni kolegiji -tijekom stud. odabrati min. 9 ECTS iz unut./vanj.izb. kolegija - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova iz unutarnjih ili vanjskih izbornih kolegija (10756)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka književnost na filmu 131647 4 15/30/0
Češki jezik u barokno doba 131650 4 15/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke prijevodne vježbe IV 124264 4 0/0/60
Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti 124607 15 0/0/0
2. Kolegiji s unut. izborn. -tijekom stud. odabrati min. 24 ECTS iz unut. izb. kol. - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS bodova iz unutarnjih izbornih kolegija (10755)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češko žensko pismo 125606 4 30/15/0
Općečeški supstandard 125610 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji -tijekom stud. odabrati min. 9 ECTS iz unut./vanj.izb. kolegija - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova iz unutarnjih ili vanjskih izbornih kolegija (10756)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češko žensko pismo 125606 4 30/15/0
Općečeški supstandard 125610 4 30/15/0