Fonetika, smjer Govorništvo

Naziv
smjer Govorništvo
Puni naziv
Fonetika, smjer Govorništvo
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije govorništva
magistra edukacije govorništva
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Fonetika, smjer govorništvo izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 28. srpnja 2011.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Kompetencije potrebne za rad u osnovnim i srednjim školama kao profesor fonetike, govorništva, kulture govora i komunikologije, za vođenje slobodnih aktivnosti u kojima se razvijaju govorne i govorničke vještine (recitatori, debatni klubovi, dramska sekcija, mladi novinari, obrazovanje za medije i sl.), za vođenje tečajeva za vokalne profesionalce kojima je javno govorenje sastavni dio profesije (političari, nastavnici, glumci, novinari, spikeri, voditelji, menadžeri, glasnogovornici, uslužne djelatnosti i sl.), fonetska procjena govornog statusa profesionalnih i neprofesionalnih govornika.
Zahtjevi i rezultati
Studijem govorništva doprinijet će se stručnosti obrazovanih fonetičara u profesijama podučavanja govora i govorništva. Govorništvo kao jedan od načina govora koji matično proučava fonetika, već se sada predaje u gimnazijama kao izborni predmet, u zasebno organiziranim tečajevima ("govorničkim školama") za darovite učenice i učenike srednjih škola, u tečajevima permanentnog obrazovanja za akademske djelatnike, u tečajevima za građanstvo te kao poslovno govorništvo u poduzetničkim školama i tečajevima. U elektroničkim medijima fonetičari organizirano ili individualno (primjerice u Službi za jezik i govor HRT-a, na drugim televizijskim i radijskim postajama) rade s novinarima, voditeljima i spikerima (izbor na audicijama, intenzivne pripreme budućih govornika te stalno praćenje, savjetovanje, analiza i vježbe). Istraživački rad s mentorom mogućnost je da student/studentica, ako drugom A studiju nije obavezan/obavezna pisati završni rad, u završnom semestru radi istraživanje pod vodstvom mentora i time ostvari još 15 ECTS bodova.

 1. analizirati argumentativni diskurs i komentirati ga
 2. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 3. dizajnirati zaštitnu i estetsku liniju na tercnom filtru radi prevencije i poboljšanja glasove kvalitete vokalnih profesionalaca
 4. klasificirati i objasniti argumentacijske pogreške
 5. planirati, organizirati i provoditi tečajeve podučavanja govorničkih vještina
 6. provoditi individualne i grupne vježbe za glas i izgovor za govornike u elektroničkim medijima
 7. izabrati i valorizirati akustičke postupke u procjeni kvalitete glasa
 8. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 9. planirati, osmisliti i provoditi nastavu predmeta Govorništvo u srednjim školama, višim i visokim učilištima
 10. objasniti i ilustrirati različite tipove argumenata i načina zaključivanja
 11. odrediti nastavne ciljeve te pratiti i vrednovati učenička postignuća
 12. primijeniti govorničke vještine u timskom prezentiranju, odlučivanju i djelovanju
 13. procjenjivati fonetski status govornika u elektroničkim medijima
 14. razlikovati organsku i fonetsku sastavnicu glasa
 15. predložiti govorni stil s obzirom na govorničku strategiju kod vokalnih profesionalaca
 16. voditi vježbe za ispravljanje dikcije te osmisliti i provoditi individualne vježbe za njegu glasa i izgovora
 17. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 18. analizirati i evaluirati javni govor
 19. objasniti pravila i strukturu pojedinih monoloških i dijaloških govorničkih vrsta
 20. osmisliti retorički dizajn prema pravilima retoričkog raspoređivanja u elektroničkim medijima

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Govornička argumentacija 117512 6 0/60/0
2. Obvezni kolegiji - u prvom i/ili 3. sem. upisati ukupno 10 ECTS bodova - u prvom i/ili 3. semestru upisati ukupno 10 ECTS bodova (15631)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika govorništva 124277 5 30/0/30
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 124278 5 30/0/30
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12626)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Govorničke vrste 170378 5 0/30/30
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) 125404 5 15/0/30
2. Kolegiji sa unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 3 ECTS bodova (11925)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12626)
3. semestar
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
2. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12626)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Fonetike 124609 15 0/0/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12626)