Fonetika, smjer Rehabilitacija slušanja i govora

Naziv
smjer Rehabilitacija slušanja i govora
Puni naziv
Fonetika, smjer Rehabilitacija slušanja i govora
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije fonetičar rehabilitator
magistra edukacije fonetičar rehabilitator
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Fonetika, smjer rehabilitacija slušanja i govora izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 28. srpnja 2011.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
kompetencije za rad u ustanovama za dijagnostiku i rehabilitaciju osoba oštećena sluha i govora te u posebnim školama za takvu djecu, za praćenje slušnog i govornog statusa i razvoja djece u predškolskim i školskim ustanovama da se na vrijeme otkriju slušne i govorne teškoće i da se djecu uputi na rehabilitaciju; kompetencije za rad s odraslim osobama oštećena sluha, posebice u individualnom tretmanu te za kontinuirano praćenje djece i odraslih osoba s ugrađenom pužnicom; kompetencije za razvoj programa i građe za slušno-govornu dijagnostiku osoba s teškoćama slušanja i govora.
Zahtjevi i rezultati
Nastavnim usmjerenjem fonetičar rehabilitator obrazuju se stručnjaci za rad u ustanovama za dijagnostiku i rehabilitaciju osoba oštećena sluha i govora te u posebnim školama za takvu djecu, za praćenje slušnog i govornog statusa i razvoja djece u predškolskim i školskim ustanovama da se na vrijeme otkriju slušne i govorne teškoće i da se djecu uputi na rehabilitaciju; za rad s odraslim osobama oštećena sluha, posebice u individualnom tretmanu, te za kontinuirano praćenje djece i odraslih osoba s ugrađenom pužnicom. Posebno je važno područje razvoja programa i građe za slušno-govornu dijagnostiku i rehabilitacijske postupke osoba oštećena slušanja i govora. Za takve je poslove fonetičar idealan spoj jezičnih kompetencija, znanja o govoru i razumijevanja mehanizama slušanja i govora koja može pretočiti u praksu.

 1. integrirati znanja s područja audiološke obrade, kliničkih dijagnostičkih postupaka i funkcionalne dijagnostike
 2. analizirati rezultate rada i kreirati prikaze stručnog rada dostupne široj javnosti
 3. identificirati zakonitosti audiološke obrade i interpretirati rezultate kliničkih dijagnostičkih postupaka
 4. primijeniti vještine učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje
 5. razlikovati suvremene klasifikacije govorno-jezičnih poremećaja i analizirati različite vrste odstupanja od urednog govorno-jezičnog razvoja
 6. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 7. preporučiti izbor određenih slušnih pomagala i pratiti njihovu uporabu
 8. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 9. provoditi funkcionalnu dijagnostiku sluha i slušanja
 10. pratiti rezultate stručnog rada i prezentirati ih stručnoj i znanstvenoj javnosti
 11. pripremiti i provoditi program rehabilitacije slušanja i govora ovisno o dobi, oštećenju i pomagalu korisnika
 12. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 13. pripremiti, provesti i evaluirati postupak fonetske korekcije u materinskom ili u stranom jeziku
 14. primijeniti suvremene znanstvene spoznaje na planiranje i provedbu rehabilitacijskih postupaka slušanja i govora
 15. procijeniti osnovne tehničke karakteristike i primijeniti uređaje koji se koriste u dijagnostici i rehabilitaciji sluha i slušanja
 16. stručno argumentirati primjenu rehabilitacijskih postupaka
 17. primijeniti verbotonalnu metodu u rehabilitaciji slušanja i govora i u učenju stranih jezika

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Audiologija i spaciocepcija 117510 5 30/0/30
Audiotehnika 117511 5 30/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10659)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Akustička fonetika - seminar 117501 5 0/30/0
Govornička argumentacija 117512 6 0/60/0
Istraživanje percepcije govora 131566 3 0/30/0
Istraživanje proizvodnje govora 117514 5 15/30/15
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139 5 30/15/0
Metodika govorništva 124277 5 30/0/30
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 124278 5 30/0/30
Metodologija znanstvenog rada 117515 3 15/15/0
Research into speech perception 117989 5 10/20/0
Statistika 117516 5 30/0/30
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Metodika govorništva 124277 5 30/0/30
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 124278 5 30/0/30
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorničke vrste 170378 5 0/30/30
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) 125404 5 15/0/30
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
3. semestar
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
2. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Metodika govorništva 124277 5 30/0/30
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 124278 5 30/0/30
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Fonetike 124609 15 0/0/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorničke vrste 170378 5 0/30/30
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) 125404 5 15/0/30
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0