Fonetika, Znanstveno usmjerenje fonetike

Naziv
Znanstveno usmjerenje fonetike
Puni naziv
Fonetika, Znanstveno usmjerenje fonetike
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar fonetike
magistra fonetike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Fonetika, znanstveni smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 28. srpnja 2011.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Stručna znanja o istraživanju govora, posebno eksperimentalnom i onom koji se koristi računalnom tehnologijom; stručnjak u istraživanjima i poslovima tehničkog unapređivanja prijenosa, snimanja i reprodukcije govora na raznim medijima.
Zahtjevi i rezultati
Znanstvenim usmjerenjem obrazuju se stručnjaci širokog fonetskog profila usmjereni prije svega na obavljanje znanstveno-istraživačkih fonetskih poslova. Oni stječu temeljna znanja za znanstveno-istraživački rad te svladavaju i specifične tehnike i metode istraživanja u području fonetike. Diplomirani fonetičari s tim usmjerenjem mogu raditi u različitim znanstvenim i istraživačkim institucijama koje se bave istraživanjem govora. To se prije svega odnosi na institucije koje proučavaju hrvatski jezik koji za cjelovit opis zahtijeva i opis fonetske razine. Nadalje, fonetičari tog usmjerenja mogu raditi i u znanstveno-istraživačkim institucijama kojima je govor sporedna grana interesa kao što su logopedija, medicina, sociologija, komunikologija, psihologija, edukacijske znanosti i sl. Kompetencije i poslovi - stručna znanja o istraživanju govora, posebno eksperimentalnom i onom koji se koristi računalnom tehnologijom; stručnjak u istraživanjima i poslovima tehničkog unapređivanja prijenosa, snimanja i reprodukcije govora na raznim medijima.

 1. analizirati akustičke i fiziološke govorne podatke, te ih kombinirati u istraživanjima
 2. analizirati fiziološke karakteristike artikulacijskih podsustava
 3. primijeniti fiziološke i akustičke instrumentalne laboratorijske tehnike u analizi govora
 4. planirati vlastito znanstveno usavršavanje i surađivati u planiranju tuđeg
 5. kritički prosuđivati znanstvenu literaturu iz područja fonetskih znanosti
 6. prezentirati istraživačke ideje i znanstvene spoznaje kolegama u struci, interdisciplinarnim timovima i javnosti
 7. primijeniti vještine učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje
 8. upravljati prijenosom, snimanjem i reprodukcijom govora na raznim medijima
 9. stručno argumentirati primjenu temeljnih istraživačkih podataka
 10. primijeniti primjerene statističke postupke u analizi govornih podataka te ih kompetentno interpretirati
 11. preispitati i osmisliti akustičke i fiziološke istraživačke postupke u području fonetskih znanosti
 12. prezentirati rezultate i relevantne zaključke istraživanja u području fonetskih znanosti
 13. primijeniti psihoakustičke spoznaje pri oblikovanju akustičkih stimulusa, proceduri testiranja i interpretaciji rezultata istraživanja
 14. usporediti i praktično izvesti različite pristupe sintezi govora i automatskom prepoznavanju govora
 15. samostalno planirati i provoditi znanstvena istraživanja u području fonetskih znanosti

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Akustička fonetika - seminar 117501 5 0/30/0
Metodologija znanstvenog rada 117515 3 15/15/0
Statistika 117516 5 30/0/30
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Psihoakustika - seminar 124279 5 0/30/0
Računalna analiza i sinteza govora 124280 4 30/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11889)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Istraživanje proizvodnje govora 117514 5 15/30/15
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10761)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Audiologija i spaciocepcija 117510 5 30/0/30
Audiotehnika 117511 5 30/0/30
Govornička argumentacija 117512 6 0/60/0
Istraživanje percepcije govora 131566 3 0/30/0
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139 5 30/15/0
Metodika govorništva 124277 5 30/0/30
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 124278 5 30/0/30
Research into speech perception 117989 5 10/20/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Fonetike 124609 15 0/0/0