Francuski jezik i književnost, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije francuskog jezika i književnosti
magistra edukacije francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Francuski jezik i književnost, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositeljca ove kvalifikacije ovlaštena je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistra edukacije francuskog jezika i književnosti (mag. educ. philol. franc.) te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekla. Nositelje ove kvalifikacije osposobljava za samostalno znanstveno istraživanje na području francuskog jezika i francuske i frankofonih književnosti, prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku…), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Francuskoj te odnosa između Hrvatske i Francuske, rad u obrazovanju djece, odraslih i visokom školstvu, te osim navedenog daje znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u privredi, turizmu, javnim službama, medijima i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Na diplomskom studiju proširuju se i produbljuju znanja stečena na preddiplomskom studiju, svladavaju se vještine i kompetencije potrebne za znanstveno proučavanje francuskog jezika i književnosti te prevođenje s francuskog na hrvatski i obratno. Polaznici su po završetku diplomskoga studija francuskog jezika i književnosti osposobljeni za prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku…), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Francuskoj te odnosa između Hrvatske i Francuske, rad u obrazovanju djece, odraslih i visokom školstvu, samostalno znanstveno proučavanje francuskog jezika, povijesti, civilizacije i književnosti, kvalitetan doprinos hrvatskoj i općoj romanistici, što im daje različite mogućnosti zapošljavanja (privreda, turizam, javne službe, školstvo, mediji i sl.)

 1. definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika
 2. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na dob učenika i cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 3. objasniti temeljne postavke ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika
 4. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja
 5. poznavati tehnike istraživačkoga rada u nastavi stranih jezika
 6. objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika
 7. izložiti stečena znanja i iskustva
 8. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 9. objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
 10. primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka
 11. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 12. objasniti jezične pogreške na razini oblika, objasniti uzrok nastanka/ porijekla pogrešaka u učeničkom međujeziku te usporediti načine njihova ispravljanja
 13. samostalno pripremiti izvorne (autentične, nedidaktičke) materijale za obradu/ rad u didaktičkoj sredini
 14. objasniti načela usvajanja drugoga jezika kao razvojnoga procesa.
 15. planirati i kritički promišljati proces učenja i poučavanja francuskog kao stranoga jezika
 16. prepoznati i objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja
 17. primijeniti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u pripremi i provedbi prezentacija
 18. primijeniti interkulturalni pristup u nastavi francuskoga kao stranoga jezika
 19. samostalno izraditi pojedine vježbe s različitim sadržajima i ciljevima
 20. samostalno planirati nastavnu jedinicu francuskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja
 21. samostalno izvesti nastavnu jedinicu francuskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja i s učenicima različite dobi
 22. raspravljati o strukturi nastavnog sata, nastavnim materijalima i aktivnostima
 23. razumjeti i primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja
 24. objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina
 25. samostalno odabrati, izraditi i primijeniti nastavna sredstva i informatičke i komunikacijske tehnologije u nastavi francuskoga kao stranoga jezika

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik 7 117518 3 15/0/30
Proces usvajanja drugog jezika 117622 4 30/0/0
2. Obvezni izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10664)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10665)
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Razredni diskurs 118009 3 0/30/0
Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi 118010 3 0/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik 8 124282 3 15/0/30
Glotodidaktika 124283 4 15/15/0
Praksa 1 124285 5 0/15/45
2. Obvezni izborni kolegiji - Odabrati 3 ECTS boda (11926)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11927)
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik 9 117523 3 15/0/30
Metodika nastave francuskog jezika 117529 4 0/30/0
Praksa 2 117530 5 0/15/45
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10764)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma 118195 3 0/30/0
Razredni diskurs 118009 3 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Razredni diskurs 118009 3 0/30/0
Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi 118010 3 0/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Francuskog jezika i književnosti 124562 15 0/0/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)