Germanistika, smjer Kulturološki

Naziv
smjer Kulturološki
Puni naziv
Germanistika, smjer Kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar njemačkog jezika i književnosti
magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Germanistika, kulturološki smjer, izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti stječu uvjete za upis na doktorski studij književnosti i izvedbenih umjetnosti, lingvistike, glotodidaktike, hrvatske kulture.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistra njemačkog jezika i književnosti (mag. philol. germ.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su za rad izdavaštvu i sličnim djelatnostima, u knjižnicama i arhivima, javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnog posredovanja, u medijima tiskanim i elektroničkim, u propagandi, marketingu, public relation, u institucijama doškolavanja i obrazovanja odraslih, u ustanovama međunarodne suradnje u kulturi i obrazovanju, te u slobodnim profesijama.
Zahtjevi i rezultati
Temeljeći se na znanjima i vještinama stečenim na preddiplomskom studiju, diplomski studij germanistike – kulturološki smjer, koncipiran je tako da služi produbljivanju i nadopuni temeljnih znanja struke te dodatno kvalificira za poslove koji zahtijevaju primjenu znanstvenih spoznaja i metoda. Uz znanstvenu obradu germanističkih struka (prije svega književnosti i lingvistike), ovaj smjer posebnu pozornost posvećuje aspektima interkulturalnosti, ponajprije raznovrsnim dodirima njemačke i hrvatske kulture, jezika i književnosti, te multimedijalnosti. Usto, studenti mogu upisivati izborne kolegije iz srodnih disciplina. Studenti tijekom studija stječu sposobnost samostalnog bavljenja znanstvenim temama, uključujući sadržajnu i metodičku refleksiju. Nadalje, stječu povećanu sposobnost kritičke recepcije stručne literature i njezine primjene, osposobljavaju se za razumijevanje procesa oblikovanja književnog kanona, za razumijevanje i analizu odabranih književnih tekstova, te sposobnost teorijski usmjerenog prikupljanja, analize i prikaza korpusa odnosno podataka govorenoga i pisanog jezika. Studenti također stječu znanja iz odabranih područja znanosti o književnosti, lingvistike, kulturologije i teorije medija, te sposobnost uočavanja i tumačenja srodnosti i dodira njemačke kulture, književnosti i jezika s drugim, a napose s hrvatskom kulturom, književnošću i jezikom. Naposljetku studenti se osposobljavaju za pisanje opsežnijega znanstvenog teksta. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane završnoga rada, preporučene dužine 50 kartica, odnosno 80 kartica ako je riječ o interdisciplinarnoj radnji. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri njemačkoga jezika i književnosti.

 1. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 2. analizirati i opisati kulturološki uvjetovane specifičnosti u različitim vidovima komunikacije
 3. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja na njemačkome govornom području
 4. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 5. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature njemačke jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 6. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih tekstova
 7. samostalno provesti kraće istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 8. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na društveno-povijesni kontekst njemačkoga govornog područja
 9. prepoznati, objasniti i ilustrirati interkulturalne jezične dodire i kulturalni transfer iz lingvističke i književnopovijesne perspektive, upotpunjen interdisciplinarnim pristupima
 10. protumačiti sociolingvističku i dijalekatsku raslojenost njemačkoga i hrvatskoga jezika u njihovim međusobnim prožimanjima
 11. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 12. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na njemačkom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 13. samostalno istražiti i razlikovati elemente civilizacije i kulture njemačkoga govornog područja te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim kontekstima
 14. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina njemačkoga jezika
 15. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima njemačkoga jezika
 16. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na njemačkom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 17. kategorizirati vrste jezičnih transfera i (kritički) preispitati njihov utjecaj na hrvatski jezik, kako na standardni, tako i na pojedine dija- i regiolekte
 18. samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
 19. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama na njemačkome govornom području te ih kritički prosuđivati

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik i kultura 117565 3 30/0/0
2. Izborni kolegiji iz jezikoslovlja i književnosti - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (11830)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (12114)
3.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Njemačko-hrvatski jezični dodiri 124293 3 30/0/0
Njemačko-hrvatski književni transferi 142667 3 30/0/0
2. Izborni kolegiji iz jezikoslovlja i književnosti - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (11830)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (12114)
3.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost i mediji 117566 3 30/0/0
2. Izborni kolegiji iz jezikoslovlja i književnosti - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (11830)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (12114)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Germanistike 124314 12 0/0/0
Seminar - konzultacije za diplomande 124298 3 0/0/0