Germanistika, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Germanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti
magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Germanistika, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa stječu se uvjeti za upis na doktorski studij književnosti i kulture ako su zadovoljeni svi uvjeti koje određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositeljica ove kvalifikacije ovlaštena je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistra edukacije njemačkoga jezika i književnosti (mag. educ. philol. germ.) te obavljati stručni posao u području za koje je stekla naziv. Osposobljena je za organizaciju nastave njemačkoga jezika s učenicima različitih uzrasta – učenika predškolske dobi, u osnovnim i srednjim školama, na visokim učilištima i nastave za odrasle te različitih tipova nastave (nastava u redovitim školama i u školama stranih jezika, individualna nastava, nastava u malim grupama ili putem digitalnih medija). Osposobljena je i za poslove u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u izdavaštvu, u administrativnim i sličnim djelatnostimam, u kojima je potrebno temeljito poznavanje njemačkoga jezika i kulture, komunikacijska vještina te sposobnost rješavanja složenih stručnih zadataka.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij germanistike nastavničkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama germanističke struke – proučavanju njemačkoga jezika, njemačke književnosti i kulture, zatim na posebnim znanstvenim disciplinama kao što su istraživanje procesa stjecanja jezika i didaktika nastave stranih jezika, posebno njemačkoga kao stranoga jezika. Studij uključuje i teorijsko i praktično stjecanje pedagoških kompetencija potrebnih za uspješno nastavničko djelovanje pri poučavanju njemačkoga jezika, kulture i književnosti, kao i obavljanje drugih djelatnosti nastavničke struke. Studenti obavljaju nastavnu praksu u predškolskim ustanovama, u osnovnim i srednjim školama te u drugim ustanovama upoznavajući organizaciju nastavnoga procesa i druge oblike djelovanja tih ustanova uz mentorovo vodstvo. Jedan dio nastavničkih kompetencija studenti stječu u obaveznim kolegijima pedagoško-psihološko-didaktičkoga modula (Didaktika, Psihologija odgoja i obrazovanja i Sustavna pedagogija), a drugi dio u okviru Germanistike. U izbornim kolegijima stječu kompetencije iz pojedinoga područja koje će im omogućiti stjecanje nekih posebnih znanja i umijeća za uspješno obavljanje posla nastavnika i stručnih suradnika u školama. Sveučilišni magistri edukacije nakon četiri semestra stekli su najmanje 120 ECTS bodova, od toga se najmanje 60 ECTS bodova odnosi na nastavničke kompetencije. Studijem su razvili sposobnost kritičkoga razmišljanja, usmenoga i pismenoga izražavanja, korištenja digitalnih medija; interdisciplinarnoga pristupa rješavanju problema, samostalnoga i timskoga rada te savjetovanja sa sustručnjacima; komunikacijskih i prezentacijskih vještina te sposobnost korištenja digitalnih medija. Razvili su svijest o potrebi usavršavanja i obrazovanja, sposobnost organizacije vlastitoga cjeloživotnoga učenja, spremnost na praćenje razvitka struke. Mogu odrediti i objasniti sve glavne pojmove iz svoje struke. Mogu odrediti i objasniti promjene u ponašanju i sposobnostima tijekom djetinjstva,

 1. analizirati jezičnu kompetenciju učenika, procijeniti i ocijeniti njihova postignuća, te ih individualno usmjeravati u daljnjem radu
 2. analizirati njemački jezik pomoću lingvističkih kategorija te objasniti povijesni razvoj nekih pojava u suvremenom jeziku
 3. kritički analizirati vlastito i tuđe pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama
 4. koncipirati stručne tekstove s područja glotodidaktike
 5. samostalno planirati nastavu njemačkog jezika ravnajući se pri tome prema kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika
 6. primijeniti psihološke spoznaje o učenju i osobnim karakteristikama učenika pri analizi rada učenika te ih individualno savjetovati
 7. procijeniti prikladnost nastavnih materijala i samostalno koncipirati vlastite
 8. objasniti principe i postupke posredovanja njemačkog jezika i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 9. planirati i kritički analizirati nastavu prema suvremenim didaktičkim teorijama
 10. pretraživati stručne i znanstvene tekstove s područja relevantnih disciplina, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu
 11. objasniti teorije stjecanja jezika i primijeniti ih pri planiranju nastave i analizi postignuća učenika
 12. primijeniti vještine cijeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 13. pored jezične kompetencije razvijati kod učenika međukulturalne kompetencije i jezičnu svjesnost
 14. organizirati oblike učenja u nastavi u skladu sa suvremenim zahtjevima za interaktivnošću i poticanjem samostalnosti kod učenika
 15. samostalno provesti manje istraživanje te prezentirati dobivene rezultate
 16. primijeniti znanja o hrvatsko-njemačkim kulturnim i jezičnim vezama pri koncipiranju vlastite nastave
 17. svrsishodno se služiti medijima, uključujući digitalne medije

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezični praktikum I 117564 2 0/30/0
Metodika nastave njemačkog jezika 170373 3 30/0/0
Školska praksa i Praktikum s metodičarom 117568 2 0/30/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Germanistike 124312 10 0/0/0
Jezični praktikum II 124290 2 0/30/0
Seminar za izradu završnog rada 170377 1 0/30/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)