Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo

Naziv
smjer Bibliotekarstvo
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar bibliotekarstva
magistra bibliotekarstva
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Infomacijske znanosti, smjer bibliotekarstvo izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri bibliotekarstva stječu uvjete za upis na Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu ako ispune uvjete za upis te zadovolje kriterije postupka odabira.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra bibliotekarstva (mag. bibl.) te obavljati posao diplomiranog knjižničara (sukladno odredbama Zakona o knjižnicama) u svim vrstama knjižnica javnog i privatnog sektora kao i u ostalim informacijskim ustanovama te informacijskim odnosno INDOK centrima. Osposobljeni su za rad u nakladništvu i knjižarstvu. Jednako su tako osposobljeni upravljati informacijskim sustavima u drugim djelatnostima s naglaskom na upravljanje informacijskim izvorima i znanjem. Osposobljeni su izvoditi obrazovne programe informacijske pismenosti u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, proširuje znanje studenata stečeno na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti. Studij je osmišljen kao druga faza petogodišnjega studija informacijskih znanosti, s tim da ga mogu upisati i studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij uz polaganje propisanih razlikovnih ispita. Diplomski studij osposobljava studente za obavljanje svih vrsta poslova u suvremenim knjižnicama, a naročito za voditeljske poslove. Studenti mogu raditi i u organizacijama i tvrtkama koje posluju s informacijama kao i u nakladničkim tvrtkama. Znaju procijeniti informacijske potrebe, planirati primjerene službe i usluge i kvalitativno i kvantitativno ih vrednovati. Mogu upravljati knjižnicom i sudjelovati u koncipiranju i vođenju informacijske politike u svojoj sredini. Uz to, studenti dvopredmetnog studija informacijskih znanosti, smjera bibliotekarstvo, posjeduju kompetencije predmetnog specijaliste, iz područja koje pokriva njihov drugi završeni studijski program. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri bibliotekarstva.

 1. analizirati, prikazivati i tumačiti informacije
 2. kvantitativno i kvalitativno vrednovati službe i usluge
 3. interpretirati odnose između proizvođača, posrednika i korisnika informacija
 4. koristiti nacionalne i međunarodne pravne i administrativne propise koji se odnose na nastanak, prijenos i korištenje informacija
 5. identificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 6. identificirati i analizirati način na koji informacije nastaju, kolaju i koriste se
 7. razvijati usluge i programe za korisnike
 8. planirati i voditi stručne projekte
 9. upravljati analognim i digitalnim zbirkama i fondovima
 10. organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 11. procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
 12. provoditi programe zaštitite građe i podataka
 13. tumačiti povijesni razvitak informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja
 14. provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 67 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 67 ECTS bodova (10672)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356 5 15/15/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Metodika nastave informatike 2 117603 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Sustavi za označivanje i pretraživanje II 124351 6 15/30/0
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 67 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 67 ECTS bodova (10672)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219 6 30/0/30
Metodika nastave informatike 1 124344 6 30/30/0
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Digitalna knjižnica II 117579 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 67 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 67 ECTS bodova (10672)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356 5 15/15/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Metodika nastave informatike 2 117603 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 67 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 67 ECTS bodova (10672)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219 6 30/0/30
Metodika nastave informatike 1 124344 6 30/30/0
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0