Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički)

Naziv
smjer Informatika (nastavnički)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar informacijskih znanosti
magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za diplomski studij Informacijske znanosti, smjer informatika, nastavnički izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 28. srpnja 2011.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri informacijskih znanosti stječu uvjete za upis na doktorski studij informacijskih znanosti. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili magistra edukacije informatike. Sposobni su svoja teorijska i praktična znanja iz poučavanja i učenja informatike, informacijskih vještina i informacijske tehnologije primijeniti u samostalno izvedenoj nastavi u osnovnoj i srednjoj školi. Mogu na prikladan način pripremiti i posredovati nastavne sadržaje stvaralački osmišljavajući nastavne jedinice, odabrati način primjeren dobi učenika i sadržaju poučavanja, objasniti i primijeniti prikladne načine motivacije i održavanja razredne discipline te u vlastitu radu primijeniti kriterije dobre nastave. Mogu razlikovati načine mjerenja znanja, a mogu pripremiti i (samo)vrjednovati nastavu i postignuća učenika iz didaktičke perspektive.
Zahtjevi i rezultati
Jednopredmetni diplomski studij društveno-humanističke informatike nastavničkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama informatičke struke. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija društveno-humanističke informatike na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje informatičkih sadržaja prve, preddiplomske faze studija informacijskih znanosti, ali to znanje i proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora sadržavati najmanje trideset stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri edukacije informatike. Sveučilišni magistar edukacije informatike osposobljen je da razumije koncepte, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu, razumije različite metode uporabe baze podataka, dizajnira dinamičke web stranice i web servise za komunikaciju s bazom podataka. Posebno je naglašeno praktično obilježje usmjereno razvijanju nastavničkih kompetencija. Ono se temelji na pojačanoj nastavno-pedagoškoj praksi, radu s nastavnicima-mentorima, radu u seminarima i radionicama. Jedan dio nastavničkih kompetencija stječu u obaveznim kolegijima pedagoško-psihološko-didaktičkoga modula (Didaktika, Psihologija odgoja i obrazovanja i Sustavna pedagogija), a drugi dio u okviru metodičkoga modula, koji uključuje metodičku praksu nastave informatike u okviru koje se ispituju aktualna pitanja i različite ideje o učenju i poučavanju informatike i informacijskih vještina, a studenti se kroz rad, diskusiju, promatranje, praktično nastavno isku

 1. analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 2. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 3. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 4. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 5. koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 6. prenositi znanja i primjenjivati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 7. prenositi znanja, predlagati koncepte, mogućnosti i razvijati baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 8. prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz podučja te ih uključiti u nastavni plan i program
 9. sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja te prenosi u nastavni proces
 10. sudjelovati i osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 11. vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Osnove informacijske pismenosti 64122 5 15/15/0
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Metodika nastave informatike 1 124344 6 30/30/0
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Baština i razvoj 124332 6 30/30/0
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219 6 30/0/30
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Računalna analiza teksta i podataka 181265 5 15/15/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356 5 15/15/15
Metodika nastave informatike 2 117603 6 30/30/0
Radionica kreativne nastave informatike 117607 4 0/30/0
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Osnove informacijske pismenosti 64122 5 15/15/0
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Baština i razvoj 124332 6 30/30/0
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219 6 30/0/30
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Računalna analiza teksta i podataka 181265 5 15/15/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11790)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0