Informacijske znanosti, smjer Arhivistika

Naziv
smjer Arhivistika
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Arhivistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arhivistike
magistra arhivistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti, smjer arhivistika izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri informacijskih znanosti stječu uvjete za upis na doktorski studij informacijskih znanosti. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/ra informacijskih znanosti te obavljati stručni arhivistički posao u povijesnim i drugim arhivima, upravljati (elektroničkim) dokumentima u tijelima državne uprave i u drugim ustanovama/organizacijama kao osobe zadužene za oblikovanje i upravljanje spisovodstvenim sustavima, biti članovi digitalizacijskih projekata u arhivima, knjižnicama, muzejima i drugim informacijsko-dokumentacijskim ustanovama, te se zapošljavati na pozicijama osoba zaduženih za dugoročno očuvanje elektroničkoga gradiva. Imaju znanja za poslove spisovoditelja u različitim tijelima javne uprave, u gospodarstvu, obrazovnim institucijama, u sektoru spisovodstva, elektroničke uprave i elektroničkoga poslovanja kao stručnjaci u procesu upravljanja dokumentima te poslovima koji traže praktično upravljanje znanjem, pretraživanje i pronalaženje podataka, informacija i znanja u nekoj ustanovi kao i uspostavu digitalnih arhiva. Osposobljeni su za vrednovanje, zaštitu, očuvanje i upravljanje analognim i digitalnim arhivskim gradivom i njegovom prezentacijom u medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij informacijskih znanosti smjera arhivistika zasniva se na informatološkim temeljima. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija informacijskih znanosti na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje sadržaja prve, preddiplomske faze studiranja. Studenti svoje znanje proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove, odraditi propisanu količinu prakse i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica. Diplomski rad može biti i interdisciplinarnog karaktera pri čemu se u radu povezuju tema ovog i drugog dvopredmetnog studija. Takav rad mora obasezati najmanje šezdesetak stranica. Rad mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri informacijskih znanosti smjera arhivistike. Sveučilišni magistri informacijskih znanosti smjera arhivistike mogu odrediti i objasniti sve glavne arhivističke pojmove, prepoznati teorijske i metodološke pretpostavke, primijeniti arhivističke spoznaje u znanstvenim okvirima i na stručnim poslovima, biti sposobni prikladno govorno i pismeno oblikovati stručne i znanstvene radove u okviru arhivističke struke, samostalno istraživati arhivističku problematiku, primjereno rješavati arhivistička pitanja i probleme, jasno i nedvosmisleno predstaviti znanje i arhivističke spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu.

 1. planirati stručne projekte
 2. planirati i provoditi spisovodstvene postupke
 3. vrednovati gradivo, odabrati ga za čuvanje te planirati i provoditi njegovo izlučivanje
 4. organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 5. procjenjivati informacijske potrebe odgovarajućih službi
 6. razvijati usluge i programe za korisnike
 7. tumačiti povijesni razvitak informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja
 8. provoditi programe zaštitite i dugoročnog očuvanja analognog i digitalnog gradiva
 9. provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću
 10. primjenjivati metode kriptografske zaštite digitalnog gradiva
 11. upotrebljavati sustave za upravljanje dokumentima i zapisima
 12. stvarati i upravljati analognim i digitalnim zbirkama, fondovima, serijama, podserijama, dosjeima, predmetima, zapisima i dokumentima
 13. upotrebljavati sustave digitalnih arhiva / digitalnih repozitorija

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Informacijski izvori i sustavi u arhivima 117582 3 15/15/0
Povijest institucija u Hrvatskoj 117590 6 30/30/0
2. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 15 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 15 ECTS bodova (10671)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356 5 15/15/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Metodika nastave informatike 2 117603 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhivsko zakonodavstvo 124331 6 30/0/30
Digitalni arhivi 124334 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 15 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 15 ECTS bodova (10671)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219 6 30/0/30
Metodika nastave informatike 1 124344 6 30/30/0
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Upravljanje i poslovanje u arhivima 117596 3 15/0/15
2. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 15 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 15 ECTS bodova (10671)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356 5 15/15/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Metodika nastave informatike 2 117603 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti