Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom

Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar muzeologije i upravljanja baštinom
magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti, smjer muzeologija i upravljanje baštinom izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 12. srpnja 2011.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri muzeologije i upravljanja baštinom stječu uvjete za upis na doktorski studij informacijskih znanosti.
Profesionalni status
Nositelji navedene kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili magistra muzeologije i upravljanja baštinom (mag. museol.) te obavljati sve stručne poslove na radnim mjestima koja traže znanja informacijsko-komunikacijskih i muzeološko-baštinskih stručnjaka na razini kompetencija diplomskog studija. Studenti koji završe studij time su osposobljeni za obavljanje složenih poslova u različitim informacijsko-komunikacijskim i baštinskim ustanovama, tijelima javne uprave i vlasti, te raznorodnim poduzećima i tvrtkama koje imaju potrebu za osobama koje znaju analizirati, prikazivati, tumačiti i upotrebljavati informacije i/ili građu i pritom ih istovremeno štititi, interpretirati i komunicirati javnosti u različitim oblicima. Navedeno uključuje, no nije ograničeno, poslove kustosa, kustosa-dokumentarista i muzejskog pedagoga u muzejima i galerijama, menedžera u ustanovama kulture, te poslove stručnjaka za komunikaciju i upravljanje baštinskim vrijednostima u području kulture, turizma, medija, državnoj i lokalnoj upravi i inih relevantnih gospodarskih grana.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij informacijskih znanosti, diplomski studij / smjer muzeologije i upravljanja baštinom zasnovan je na temeljnim disciplinama informacijskih i komunikacijskih znanosti s izrazitim naglaskom na muzeologiju kao znanstvenu granu, te interdisciplinarno područje studija baštine. Osmišljen je ponajprije kao distinktivni studij unutar navedenih područja, ali jednako tako i kao druga faza petogodišnjega studija informacijskih znanosti. Tokom studija studenti ovladavaju razumijevanjem i poznavanjem osnova na području informacijskih i komunikacijskih znanosti, ali to na diplomskom studiju značajno proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja specifične grane (muzeologija), te ga primjenjuju i na interdisciplinarni kontekst (studij baštine) koji je izravno povezan s njihovim područjem studiranja i istraživanja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora opsezati najmanje četrdeset i pet stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri/magistre muzeologije i upravljanja baštinom. Sveučilišni magistri/magistre muzeologije i upravljanja baštinom sposobni su odrediti i objasniti sve glavne muzeološke/baštinske pojmove, prepoznati teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja, primijeniti spoznaje istih u znanstvenim okvirima i na stručnim poslovima (posebno u praksi), te samostalno i prikladno, govorno i pismeno, oblikovati znanstvene i stručne radove u okviru muzeološke/baštinske struke, samostalno istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, primjereno rješavati pitanja i probleme koji iz iste proizlaze, te jasno i nedvosmisleno predstaviti znanje i spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu. Povrh toga oni su nedvosmisleno o

  1. demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
  2. istraživati muzeološku/baštinsku problematiku
  3. planirati, organizirati i osnovno oblikovati različite načine komuniciranja u muzeju ili srodnim ustanovama s osobitim naglaskom na izložbe i pedagošku djelatnost
  4. prenijeti svoje znanje stručnoj i drugim javnostima
  5. oblikovati znanstveni i stručni rad u okviru muzeološke/baštinske struke
  6. planirati i upravljati razvojem marketinške djelatnosti
  7. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja u znanstvenim okvirima i u rješavanju problema na stručnoj razini
  8. upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
  9. voditi ravnopravni dijalog s gospodarskim subjektima, posebice turističkim sektorom

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Dokumentacija u muzejima II 117580 3 15/0/15
Muzejske zbirke 117586 3 15/15/0
Osnove baštinske komunikacije 117587 3 15/15/0
Zaštita muzejskih zbirki 117599 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - od 1. do 2. sem. upisati ukupno 6 ECTS - od 1. do 2. semestra upisati ukupno 6 ECTS bodova (10680)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356 5 15/15/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Metodika nastave informatike 2 117603 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baština i razvoj 124332 6 30/30/0
Muzejske izložbe 124346 3 15/15/0
Virtualni muzej 124356 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - od 1. do 2. sem. upisati ukupno 6 ECTS - od 1. do 2. semestra upisati ukupno 6 ECTS bodova (10680)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219 6 30/0/30
Metodika nastave informatike 1 124344 6 30/30/0
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - muzeologija 124335 10 0/0/0
Praksa - Muzeologija (DP) 124348 4 0/0/0
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 3 ECTS boda (12828)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0