Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Jezično-prevoditeljski

Naziv
smjer Jezično-prevoditeljski
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Jezično-prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar južnoslavenskih jezika i književnosti
magistra južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za izvođenje diplomskoga studija Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, jezično-prevoditeljski, književno-interkulturni, izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, u Zagrebu 16. lipnja 2005. godine. (Promjenu imena i dijela sadržaja jezično-prevoditeljskoga smjera u jezično-književni smjer odobrilo je Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine.)
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Magistar južnoslavenskih jezika i književnosti na kraju će svojega obrazovanja, zavisno od izabranih usmjerenja, sveukupno ovladati ovim osnovnim znanjima i vještinama: teorijskom i praktičnom jezičnom kompetencijom s posebnim naglaskom na osnovama komunikacijske i prevoditeljske kompetencije, a ishodi učenja računaju sa sposobnošću za stilističku analizu i interpretaciju, posebno za kritičko mišljenje o standardnojezičnim i dijalektološkim pojavama, osnovnom periodizacijom izabranih književnosti te teorijskom kompetencijom za interpretaciju književnih tekstova svih rodova i vrsta u svakom od književnih razdoblja, teorijskim aspektima povijesti književnosti te osnovama poredbene i interkulturne povijesti južnoslavenskih književnosti, kao i osposobljenošću u važnijim aspektima teorije književnosti, kao i ovladavanje osnovama srodnih umjetnosti (dramska književnost i kazalište, film, povijest umjetnosti, glazba). Predviđa se da jezično-književni smjer, posebno u kombinaciji s nastavnim smjerovima, obrazuje lektora ili predavača na višim školama i fakultetima, nastavnika jezika i književnosti nacionalnih manjina u nacionalno izmiješanim sredinama ili razredima, kao i da se završenom stručnjaku toga usmjerenja omogući rad redakcijama raznih medija na poslovima novinara, književnog kritičara ili urednika.
Zahtjevi i rezultati
Opći se očekivani ishodi učenja jezično-književnoga smjera diplomskoga studija južnoslavenskih jezika i književnosti ogledaju u omogućavanju studentima da kompetentno razumiju gramatičke i funkcionalno-stilske sastavnice standardizacijskih procesa u suvremenim južnoslavenskim jezicima. Zavisno od interesa studenata i broja za to osposobljenih nastavnika, poseban je cilj osposobiti studente za pismeno i usmeno prevođenje, kako književnih, tako i neknjiževnih (stručnih) tekstova. Predviđa se mogućnost zaposlenja onih koji završe jezično-književni smjer u jezičnim znanstvenim institutima, u državnoj upravi te medijima i tvrtkama koje iskazuju potrebe za književno i stručno (jezikoslovlje, znanost o književnosti, esejistika i književna kritika) prevođenje. Studentice i studenti, u pravilu, biraju dva jezična (jezikoslovna) kolegija i jedan književni kao obavezni iz ponude kolegija sa samoga studija, dok druge kolegije biraju iz ponude izbornih kolegija s drugih Odsjeka. Osim toga, cilj jezično-književnog (s osobitim obzirom na jedan jezik i književnost) smjera studija južnoslavenskih jezika i književnosti je završna koncentracija na jedan jezik i književnost, s proširenjem u pravcima što boljega poznavanja jednoga jezika i književnosti, sve do specijalizacije u jednom aspektu gramatike (npr. sintaksi) ili na jednom književnom razdoblju ili jednom kanonskom piscu odnosne književnosti. Od diplomiranog stručnjaka očekivat će uže specijalističko znanje za pojedino područje jednoga jezika i književnosti (dijalektologija, stilistika, suvremena književnost, itd.), zavisno od raspoloživih stručnjaka na studiju, stipendija i mogućnosti usavršavanja u inozemstvu. Predviđa se i mogućnost zaposlenja u jezičnim i književnim znanstvenim institucijama, redakcijama časopisa i novina, na poslovima djelatnika u udrugama pojedinih južnoslavenskih nacionalnih manjina.

 1. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na odabranim južnoslavenskim jezicima na gramatičkoj i semantičkoj razini
 2. kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 3. kritički prosuđivati osobitosti i značajke južnoslavenskih jezika u okviru poredbenog jezikoslovlja
 4. kompetentno prevoditi i na ispravan način služiti se pomagalima za prevođenje (tradicionalni tiskani mediji poput rječnika i glosara; online prevoditeljski alati i resursi; računalno potpomognuto i strojno prevođenje)
 5. objasniti i raspraviti stečena znanja sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima
 6. preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 7. prepoznati i objasniti čimbenike raznolikosti i raslojenosti južnoslavenskih jezika
 8. objasniti i kritički tumačiti značajke sociolingvističkih odnosa među pojedinim južnoslavenskim jezicima
 9. samostalno prevesti tekstove svih funkcionalnih stilova s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na odabrane južnoslavenske jezike
 10. povezati i smjestiti stečena znanja o južnoslavenskim jezicima u širi, općelingvistički kontekst
 11. povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije koje mu omogućavaju poslijediplomski doktorski studij i cjeloživotno obrazovanje
 12. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 13. provesti istraživanje i prezentirati zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 14. zastupati mišljenja, valorizirati i stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 15. korelativno i interdisciplinarno prezentirati jezične srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora

1. semestar
1. Jezikoslovni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (10750)
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 10 ECTS bodova (11843)
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Jezikoslovni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (11685)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Frazeologija južnoslavenskih jezika 118081 5 15/15/0
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446 5 15/15/0
Tečaj bugarskog jezika 1 37559 4 0/0/30
Tečaj makedonskog jezika 1 37558 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 1 37563 4 0/0/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Diplomski rad ili diplomski ispit - odabrati 15 ECTS bodova (12818)
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
2.1. Kolegiji s odsjeka