Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Književno-interkulturalni

Naziv
smjer Književno-interkulturalni
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Književno-interkulturalni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar južnoslavenskih jezika i književnosti
magistra južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za izvođenje diplomskoga studija Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, jezično-prevoditeljski, književno-interkulturni, izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, u Zagrebu 16. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Predviđa se da književno-interkulturni smjer, posebno u kombinaciji s nastavničkim smjerovima, obrazuje lektora ili predavača na višim školama i fakultetima, nastavnika jezika i književnosti nacionalnih manjina u nacionalno izmiješanim sredinama ili razredima, kao i da se završenom stručnjaku toga smjera omogući rad u redakcijama raznih medija na poslovima novinara, književnog kritičara ili urednika.
Zahtjevi i rezultati
Studentice i studenti književno-interkulturnoga usmjerenja, u pravilu, upisuju kao obavezne dva književna kolegija sa samoga studija, dok je preostali izbor kolegija slobodan, moguće je nastaviti studij jednoga od jezika ili upisati koji kolegij s drugih Odsjeka, do ispunjenja propisane bodovne norme. Očekivani ishodi učenja književno-interkulturnoga smjera diplomskoga studija južnoslavenskih jezika i književnosti mogu se raspoznati u širem i temeljitijem poznavanju interliterarnoga procesa u povijesti književnosti, ovladavanju metodologije književnopovijesnoga studija književnosti (od poredbene književnosti do kulturalnih studija), korelativno i interdisciplinarno, interkulturno razumijevanje kompleksnog južnoslavenskog kulturnog prostora. Poseban je cilj unutar usmjerenja razumijevanje cjeline književnih procesa unutar bosansko-hrvatsko-srpskoga jezičnog područja, kako se ono shvaća na inozemnim slavističkim studijima, zatim studij bosanske književnosti, kao i uključivanje problematike književnosti i kulture južnoslavenskih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Predviđa se da usmjerenje, posebno u kombinaciji s nastavnim usmjerenjima, obrazuje lektora ili predavača na višim školama i fakultetima, nastavnika jezika i književnosti nacionalnih manjina u nacionalno izmiješanim sredinama ili razredima, kao i da se završenom stručnjaku toga usmjerenja omogući rad redakcijama raznih medija na poslovima novinara, književnog kritičara ili urednika.

 1. interdisciplinarno povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije za nastavak studija na poslijediplomskom doktorskom studiju, kao i one koji mu omogućuju stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
 2. korelativno kreirati i prezentirati književne srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 3. interdisciplinarno povezati stečena znanja i primijeniti ih na srodne kulturne i umjetničke fenomene na južnoslavenskom području i šire
 4. kritički prosuđivati te zastupati mišljenje o metodološkim pitanjima proučavanja bliskih i srodnih književnosti
 5. kritički preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 6. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
 7. integrirati stečena znanja, objasniti, komunicirati i raspraviti ih sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima, kao i sa stručnjacima druge studijske grupe
 8. integrirati znanje o interliterarnim procesima i kritički zastupati mišljenje o interkulturnom razumijevanju južnoslavenskog prostora
 9. povezati i usporediti poznate elemente srodnih književnosti i kultura posebice unutar bosansko-crnogorsko-hrvatsko-srpskog jezičnog područja
 10. predložiti, kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 11. samostalno istražiti, analizirati, prezentirati i raspraviti zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 12. preispitati i valorizirati sinkronijski presjek književnih pojavnosti u južnoslavenskom kontekstu
 13. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
 14. zastupati mišljenja, valorizirati i obraniti stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 15. istražiti međuknjiževne relacije u pojedinim razdobljima književne povijesti u južnoslavenskom kontekstu, pa i prema književnosti druge studijske grupe

1. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Razdoblja i vrste - odabrati 8 ECTS bodova (10751)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književni opus Slavka Janevskog 170856 4 15/15/0
Makedonska književnost i film 170911 4 15/15/0
Međuknjiževna tumačenja 118084 4 15/15/0
Poetika Andrićevih romana 131713 4 15/15/0
Slovenski povijesni roman u južnoslavenskom kontekstu 125451 4 15/15/0
Suvremena bugarska književnost 131717 4 15/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10752)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Poetika žanra - odabrati 8 ECTS bodova (11991)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Pjesnik Josip Osti 131711 4 15/15/0
Poetika romana Borislava Pekića 82020 4 15/15/0
Sjećanje i pripovijedanje: Selimović, Karahasan, Horozović 131716 4 15/15/0
2. Izborni kolegiji - obrabrati najmanje 4 ECTS boda (11992)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Književni opusi i djela - odabrati 8 ECTS bodova (11679)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književni opus Slavka Janevskog 170856 4 15/15/0
Makedonska književnost i film 170911 4 15/15/0
Međuknjiževna tumačenja 118084 4 15/15/0
Poetika Andrićevih romana 131713 4 15/15/0
Slovenski povijesni roman u južnoslavenskom kontekstu 125451 4 15/15/0
Suvremena bugarska književnost 131717 4 15/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11680)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Južnoslavenskih jezika i književnosti 124612 15 0/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (11955)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Pjesnik Josip Osti 131711 4 15/15/0
Poetika romana Borislava Pekića 82020 4 15/15/0
Sjećanje i pripovijedanje: Selimović, Karahasan, Horozović 131716 4 15/15/0