Kroatistika, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Kroatistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti
magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Kroatistika, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij i ostali uvjeti koje odredi Odsjek ili Fakultet
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri hrvatskoga jezika i književnosti stječu uvjete za upis na doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, ako polože prijamni ispit. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) Mogu odrediti i objasniti sve glavne pojmove iz kroatističke struke, promjene u ponašanju i sposobnostima tijekom razvoja učenika. Svoja su teorijska i praktična znanja sposobni primijeniti i u samostalno izvedenoj nastavi u školi. Mogu na prikladan način pripremiti i posredovati nastavne sadržaje stvaralački osmišljavajući nastavne jedinice. Mogu pripremiti i (samo)vrjednovati nastavu i postignuća učenika iz didaktičke perspektive. Studijem su razvili sposobnost logičkoga, apstraktnoga, analitičkoga, kritičkoga i asocijativnoga razmišljanja, usmenoga i pismenoga izražavanja, interdisciplinarnoga pristupa rješavanju problema, samostalnoga i timskoga rada, komunikacijskih i prezentacijskih vještina te razvijanje svijesti o potrebi cjeloživotnoga učenja i obrazovanja.
Zahtjevi i rezultati
Jednopredmetni diplomski studij kroatistike nastavničkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama kroatističke struke. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija kroatistike na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje jezikoslovnih i književnih sadržaja prve, preddiplomske faze studija kroatistike, ali to znanje proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje trideset kartica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri edukacije hrvatskoga jezika i književnosti. Nakon četiri semestra u kojima studenti kroatistike ukupno stječu najmanje 120 ECTS bodova. Od toga se najmanje 60 ECTS bodova odnosi na stjecanje nastavničkih kompetencija iz kroatističkih kolegija koji su bitni za rad u nastavi, što uključuje metodičku praksu nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Sveučilišni magistri edukacije hrvatskoga jezika i književnosti mogu odrediti i objasniti sve glavne pojmove iz hrvatskoga jezika, posebno govorenja i pisanja, medijske kulture, hrvatske književnosti te dječje i adolescentske književnosti. Mogu razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrjednovati stručne tekstove, stečena znanja i vještine, koristiti se metodološkim rješenjima za rješavanje novih problema i zadataka, logički obrazložiti i uvjerljivo predstaviti svoja stajališta te se prikladno govorno i pismeno izražavati, uključujući oblikovanje stručnih radova u okviru kroatističke struke. Mogu jasno i nedvosmisleno predstaviti svoje kroatističko i metodičko znanje stručnomu i širemu slušateljstvu. Svoja su teorijska i praktična znanja

 1. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi hrvatskog jezika
 2. oblikovati, primijeniti i procijeniti alate za utvrđivanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti
 3. organizirati i voditi heuristički razgovor s učenicima o temama iz programa za hrvatski jezik i književnost, kao i o problemima etičke i estetičke naravi koji se tematiziraju u različitim književnim tekstovima
 4. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
 5. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 6. navesti i objasniti teorije učenja, temeljne školske dokumente, načela, izvore i oblike u nastavi hrvatskoga jezika
 7. planirati, organizirati i realizirati istraživačke radionice s učenicima (npr. s područja dijalektologije i usmene književnosti) te materijal vrednovati i pohraniti i tako ga učiniti dostupnim lokalnoj zajednici
 8. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 9. samostalno izvoditi obveznu i dodatnu nastavu u okviru predmetnih područja Hrvatskog jezika: jezika i jezičnog izražavanja, hrvatske i svjetske književnosti te medijske kulture na svim odgojnim i obrazovnim razinama
 10. primjenjivati etička načela u radu s učenicima
 11. poticati, usmjeravati i vrednovati učeničke literarne i druge kreativne sposobnosti, književni senzibilitet i pismeno izražavanje
 12. razumjeti i učenicima prenijeti složenost veza između književnoga teksta i konteksta (društvenoga, povijesnoga i drugih)
 13. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 14. primjenjivati odgovarajuće čitateljske strategije i interpretativne modele te razvijati sposobnost samostalnog čitanja, doživljavanja i razumijevanja književnih tekstova
 15. proučiti, analizirati i objasniti strukturu leksika hrvatskoga jezika, osnovne leksičko-semantičke odnose u njemu, raslojavanje leksika i leksičko prosuđivanje
 16. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje u skladu s temeljnim artikulacijskim modelima
 17. tumačiti književna djela hrvatske i svjetske književnosti različitih epoha u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 18. usvojiti temeljna pravila standardologije, što uključuje razumijevanje odnosa između jezične norme i kodifikacije, jezične politike i jezičnoga planiranja, purizma i jezične kulture, jezika, nacije i identiteta, standarda i dijalekta
 19. odgovorno poticati uvažavanje raznolikosti među učenicima, poticati interpersonalne vještine i timski rad

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost u nastavi I. 117633 3 15/15/0
Metodika nastave hrvatskog jezika I. 117632 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - Hrvatski standardni jezik - odabrati 4 ECTS boda (11779)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska leksikologija 118110 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji - Novija hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (10681)
4. Izborni kolegiji - Starija hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11070)
5. Izborni kolegiji - Usmena književnost - odabrati 4 ECTS boda (11071)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću 118112 4 30/15/0
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124 4 30/15/0
6. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12698)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Biblija kao književnost u nastavi 125461 4 30/15/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Pravogovor u nastavi 118123 4 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost u nastavi II. 124360 3 15/15/0
Metodika nastave hrvatskog jezika II. 124359 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - Hrvatski standardni jezik - odabrati 4 ECTS boda (11932)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Teorija standardnog jezika 128036 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji - Novija hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11933)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska književna avangarda 125465 4 30/15/0
Najnovija hrvatska proza 146660 4 30/15/0
Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne 118128 4 30/15/0
4. Izborni kolegiji - Starija hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11934)
5. Izborni kolegiji - Teorija književnosti/ kulture - odabrati 4 ECTS boda (11935)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo 131722 4 30/15/0
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270 4 30/15/0
6. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12698)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132 4 30/15/0
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju 118133 4 15/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Svjetska književnost u nastavi 117634 4 15/15/0
2. Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (11717)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Figure i diskurzi 79615 4 30/15/0
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Hrvatska standardna prozodija 118111 4 15/30/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
3. Hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (10777)
4. Metodički izborni kolegiji - odabrati 3 ECTS boda (11718)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Krasnoslov i gluma 125469 4 45/90/0
Pravogovor u nastavi 118123 4 15/15/0
5. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12698)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Biblija kao književnost u nastavi 125461 4 30/15/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Pravogovor u nastavi 118123 4 15/15/0
7. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12441)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga I 131725 5 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124362 8 0/0/0
Metodički blok i praksa 124361 15 0/0/150
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12442)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga II 131726 5 30/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12698)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132 4 30/15/0
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju 118133 4 15/30/0