Kroatistika, smjer Književni

Naziv
smjer Književni
Puni naziv
Kroatistika, smjer Književni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar hrvatskog jezika i književnosti
magistra hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Kroatistika, književni smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri hrvatskoga jezika i književnosti stječu uvjete za upis na doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, ako polože prijamni ispit.
Profesionalni status
Magistri su hrvatskoga jezika i književnosti književnoga smjera sposobni samostalno istraživati sadržaj, strukturu i postanak književnih tekstova s različitih motrišta. Mogu analizirati i vrjednovati pojave i procese u povijesnom kontekstu, istraživati hrvatsko književno i kulturno naslijeđe i njegovu posebnost u odnosu prema srodnim europskim i svjetskim književnim pojavama i procesima, prepoznati temeljne i posebne elemente književnoga stvaranja, analizirati i kritički vrjednovati tekstove starije i novije hrvatske književnosti. Sposobni su koristiti se književnopovijesnim i književnoteorijskim kriterijima u vrjednovanju starijih, novijih i suvremenih tekstova, na suvremen način predstaviti povijesne književne tekstove i pisane kulturne spomenike s književnoznanstvenoga motrišta, te stečena znanja primijeniti u novinarskim, uredničkim, animacijskim i kulturnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij kroatistike književnoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama kroatističke struke. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija kroatistike na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje književnih i kulturoloških sadržaja prve, preddiplomske faze studija kroatistike, ali to znanje i proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje trideset stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri hrvatskoga jezika i književnosti, književni smjer. Nakon četiri semestra ukupno stječu najmanje 120 ECTS bodova NA OBAMA STUDIJIMA, od toga najmanje 60 ECTS-a na studiju kroatistike. Sveučilišni magistri hrvatskoga jezika i književnosti književnoga smjera razvili su logičko, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi cjeloživotnoga učenja i obrazovanja, sposobni su razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrjednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinirano povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati književnoteorijska i književnopovijesna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta. Sposobni su oblikovati, organizirati i ponuditi književnoteorijske, književnopovijesne i kulturološke teme kao projekte, interpretirati znanstvene rezultate na višoj razini,

 1. analizirati i vrednovati pojave i procese u hrvatskoj književnosti u povijesnom kontekstu
 2. analizirati pojave popularne kulture i povezati ih sa specifičnim književnim tekstovima
 3. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati tekstove starije, novije i usmene hrvatske književnosti te zauzeti primjeren stav prema književnoj kritici
 4. koristiti se prikladnim književnopovijesnim i književnoteorijskim kriterijima u vrednovanju starijih, novijih i suvremenih književnih tekstova
 5. integrirati analizu književnih tekstova sa stečenim znanjima iz drugih humanističkih i nekih društvenih disciplina
 6. identificirati i locirati istraživačka područja, organizirati i provesti istraživački rad na području dijalektologije ili usmene književnosti te rezultate vrednovati i pohraniti i tako ih učiniti dostupnima lokalnoj ili široj zajednici
 7. razviti vlastita teorijska tumačenja književnih tekstova i kulturnih fenomena
 8. kritički preispitivati utjecaj medija na književnost
 9. poticati na poštovanje različitosti među kulturama i ljudima te primjenjivati etička načela u radu
 10. s pomoću stečenih načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova, bit će sposobni samostalno oblikovati pojedine teme iz hrvatske književnosti
 11. predstaviti povijesne književne tekstove i pisane kulturne spomenike iz vizure suvremenih književnoznanstvenih paradigmi
 12. usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe pojedinim književnim i kulturnim fenomenima
 13. u susretu s nepoznatim i novim problemom odabrati i povezati različite teorijske pojmove i pristupe
 14. razviti visoku razinu interpresonalnih vještina i sposobnosti za timski rad
 15. prezentirati i posredovati prezentaciju književnih tekstova u različitim medijima (kazalište, radio, televizija, ples), stučnoj publici kao i onima koji nisu sustručnjaci
 16. steći vještine usvajanja novih književnoznanstvenih i interdisciplinarnih spoznaja presudnih za cjeloživotno obrazovanje
 17. suvereno istraživati hrvatsko književno i kulturno naslijeđe i njegovu posebnost u odnosu prema srodnim europskim i svjetskim književnim pojavama i procesima
 18. osmisliti i organizirati javna književna i kulturna događanja te stečena znanja primijeniti u novinarskim, uredničkim, animacijskim i kulturnim djelatnostima

1. semestar
1. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 8 ECTS bodova (10684)
2. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 4 ECTS boda (10685)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Hrvatska leksikologija 118110 4 30/15/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12437)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga I 131725 5 30/30/0
2. semestar
1. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (11899)
2. Izborni kolegiji - Teorija književnosti/ kulture - Odabrati 4 ECTS boda (11900)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo 131722 4 30/15/0
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 4 ECTS boda (11901)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska ćirilička pismenost 125464 4 15/15/0
Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika 131724 4 30/15/0
Jezik i kultura bosanskih franjevaca 125468 4 30/15/0
Prijevodne inačice Biblije 118125 4 30/15/0
Teorija standardnog jezika 128036 4 30/15/0
Uvod u grafostilistiku 131731 4 30/15/0
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (12439)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga II 131726 5 30/30/0
3. semestar
1. Hrvatska književnost/kultura - odabrati 8 ECTS bodova (10784)
2. Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (10785)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Figure i diskurzi 79615 4 30/15/0
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Hrvatska leksikologija 118110 4 30/15/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10786)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga I 131725 5 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124623 12 0/0/0
2. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost/kultura - odabrati 4 ECTS boda (11904)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo 131722 4 30/15/0
Hrvatska ćirilička pismenost 125464 4 15/15/0
Hrvatska književna avangarda 125465 4 30/15/0
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270 4 30/15/0
Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika 131724 4 30/15/0
Jezik i kultura bosanskih franjevaca 125468 4 30/15/0
Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti 131727 4 30/15/0
Mislim, dakle gdje sam: književni (kon)tekst 1971.-2010. 170286 4 30/15/0
Najnovija hrvatska proza 146660 4 30/15/0
Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja 125471 4 30/15/0
Prijevodne inačice Biblije 118125 4 30/15/0
Teorija standardnog jezika 128036 4 30/15/0
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132 4 30/15/0
Uvod u grafostilistiku 131731 4 30/15/0