Kroatistika, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Kroatistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti
magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Odlukama Senata Sveučilišta u Zagrebu, dana 11. rujna 2009. i 18. travnja 2012. godine
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri hrvatskoga jezika i književnosti stječu uvjete za upis na doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, ako polože prijamni ispit.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) Mogu odrediti i objasniti sve glavne pojmove iz kroatističke struke, promjene u ponašanju i sposobnostima tijekom razvoja učenika. Svoja su teorijska i praktična znanja sposobni primijeniti i u samostalno izvedenoj nastavi u školi, te sposobnost logičkoga, apstraktnoga, analitičkoga, kritičkoga i asocijativnoga razmišljanja, usmenoga i pismenoga izražavanja, interdisciplinarnoga pristupa rješavanju problema, samostalnoga i timskoga rada, komunikacijskih i prezentacijskih vještina te razvijanje svijesti o potrebi cjeloživotnoga učenja i obrazovanja.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij kroatistike nastavničkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama kroatističke struke. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija kroatistike na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje jezikoslovnih i književnih sadržaja prve, preddiplomske faze studija kroatistike, ali to znanje proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje trideset kartica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri edukacije hrvatskoga jezika i književnosti. Nakon četiri semestra u kojima studenti kroatistike ukupno stječu najmanje 60 ECTS bodova. Od toga se najmanje 30 ECTS bodova odnosi na stjecanje nastavničkih kompetencija iz kroatističkih kolegija koji su bitni za rad u nastavi, što uključuje metodičku praksu nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Sveučilišni magistri edukacije hrvatskoga jezika i književnosti mogu odrediti i objasniti sve glavne pojmove iz hrvatskoga jezika, posebno govorenja i pisanja, medijske kulture, hrvatske književnosti te dječje i adolescentske književnosti. Mogu razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrjednovati stručne tekstove, stečena znanja i vještine, koristiti se metodološkim rješenjima za rješavanje novih problema i zadataka, logički obrazložiti i uvjerljivo predstaviti svoja stajališta te se prikladno govorno i pismeno izražavati, uključujući oblikovanje stručnih radova u okviru kroatističke struke. Mogu jasno i nedvosmisleno predstaviti svoje kroatističko i metodičko znanje stručnomu i širemu slušateljstvu. Svoja su teorijska i praktičn

 1. interpretirati s učenicima književne tekstove u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 2. planirati, organizirati i realizirati istraživačke radionice s učenicima (npr. s područja dijalektologije i usmene književnosti) te materijal vrednovati i pohraniti i tako ga učiniti dostupnim lokalnoj zajednici
 3. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi hrvatskog jezika
 4. oblikovati, primijeniti i procijeniti alate za utvrđivanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti
 5. interpretirati s učenicima tekstove hrvatske i svjetske književnosti u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 6. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 7. poticati, usmjeravati i vrednovati učeničke literarne i druge kreativne sposobnosti, književni senzibilitet i pismeno izražavanje
 8. navesti i objasniti teorije učenja, temeljne školske dokumente, načela, izvore i oblike u nastavi hrvatskoga jezika
 9. odgovorno poticati uvažavanje raznolikosti među učenicima, poticati interpersonalne vještine i timski rad
 10. organizirati i voditi heuristički razgovor s učenicima o temama iz programa za hrvatski jezik i književnost, kao i o problemima etičke i estetičke naravi koji se tematiziraju u različitim književnim tekstovima
 11. primjenjivati etička načela u radu s učenicima
 12. primjenjivati odgovarajuće čitateljske strategije i interpretativne modele te razvijati sposobnost samostalnog čitanja, doživljavanja i razumijevanja književnih tekstova
 13. proučiti, analizirati i objasniti strukturu leksika hrvatskoga jezika, osnovne leksičko-semantičke odnose u njemu, raslojavanje leksika i leksičko prosuđivanje
 14. samostalno izvoditi obveznu i dodatnu nastavu u okviru predmetnih područja Hrvatskog jezika: jezika i jezičnog izražavanja, hrvatske i svjetske književnosti te medijske kulture na svim odgojnim i obrazovnim razinama
 15. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
 16. usvojiti temeljna pravila standardologije, što uključuje razumijevanje odnosa između jezične norme i kodifikacije, jezične politike i jezičnoga planiranja, purizma i jezične kulture, jezika, nacije i identiteta, standarda i dijalekta

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost u nastavi I. 117633 3 15/15/0
Metodika nastave hrvatskog jezika I. 117632 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (10686)
3. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 4 ECTS boda (10787)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Hrvatska leksikologija 118110 4 30/15/0
Hrvatska standardna prozodija 118111 4 15/30/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Biblija kao književnost u nastavi 125461 4 30/15/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Pravogovor u nastavi 118123 4 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II. 129154 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11936)
3. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (11937)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska ćirilička pismenost 125464 4 15/15/0
Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika 131724 4 30/15/0
Jezik i kultura bosanskih franjevaca 125468 4 30/15/0
Prijevodne inačice Biblije 118125 4 30/15/0
Teorija standardnog jezika 128036 4 30/15/0
Uvod u grafostilistiku 131731 4 30/15/0
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132 4 30/15/0
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju 118133 4 15/30/0
3. semestar
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
2. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Biblija kao književnost u nastavi 125461 4 30/15/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Pravogovor u nastavi 118123 4 15/15/0
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12440)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Dubrovnik: otvoreni i zatvoreni grad 125463 4 30/15/0
Figure i diskurzi 79615 4 30/15/0
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Hrvatska leksikologija 118110 4 30/15/0
Hrvatska standardna prozodija 118111 4 15/30/0
Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću 118112 4 30/15/0
Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo 118116 4 30/15/0
Ideja autora i autorstva u hrvatskoj književnosti 118117 4 30/15/0
Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti 170857 4 30/15/0
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632 4 30/15/0
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124 4 30/15/0
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana 125473 4 30/15/0
Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra 118126 4 30/15/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
4. Izborni kolegiji - mediji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12452)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga I 131725 5 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124362 8 0/0/0
2. Metodički blok i praska - odabrati jedan kolegij (12875)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodički blok i praksa 124361 15 0/0/150
Metodički blok i praksa 129246 6 0/0/120
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132 4 30/15/0
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju 118133 4 15/30/0