Lingvistika, smjer Opći

Naziv
smjer Opći
Puni naziv
Lingvistika, smjer Opći
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij lingvistike smjer opća lingvistika izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti stječu uvjete za upis na doktorski studij Lingvistike, Hrvatske kulture, Kroatistike, Jekon. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili sveučilišna magistra lingvistike te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su zapošljavanje na zahtjevnim stručnim poslovima u znanstveno-istraživačkim ustanovama, državnoj upravi, u kulturi, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij lingvistike studira se kao A studijska grupa, koji se kombinira s drugim A studijskim grupama, u duljini od 4 semestra, u zimsko-ljetnom slijedu i nenastavničke je orijentacije. Diplomski studij lingvistike postavljen je kao niz usmjerenja sa zasebnim uvjetima upisa i programima studiranja koji se isprepliću na razini izbornih predmeta. Za svaki se predmet zasebno propisuje koji su uvjeti za njegov upis tj. koji je predmete potrebno prethodno odslušati i u njima zadovoljiti obveze. Za sada je predviđeno da se svi predmeti predaju na hrvatskome jeziku. Na studiju lingvistike postoje dvije vrste izbornih predmeta:1) unutarnji - koje nudi sam Odsjek i 2) vanjski - koji se biraju iz ukupne ponude predmeta na Fakultetu/Sveučilištu. Zajednički uvjet za završetak diplomskoga studija lingvistike bilo kojeg smjera jest odslušan i položen engleski kao strani jezik. U slučaju da se odabere pisanje i obrana diplomskoga rada na drugoj studijskoj grupi, na diplomskome studiju lingvistike treba nadoknaditi bodove odabirom odgovarajućeg broja predmeta u dogovoru s nastavnikom/voditeljem/mentorom. Bodovna vrijednost diplomskoga rada pisanog na Odsjeku za lingvistiku iznosi 15 ECTS bodova. Diplomski rad koji obuhvaća oba studijska programa ne boduje se dodatnim ECTS bodovima. Smjer opća lingvistika na diplomskom studiju lingvistike omogućuje studentima da se upute u produbljenija znanja o individualnom i kolektivnom usvajanju jezične kompetencije i raspolaganju njome, o tome kako čovjekova jezična djelatnost funkcionira u širim okvirima komunikacijske i simboličke prakse, te kako se analiziraju, s različitih aspekata, jezični iskazi. Izborni su predmeti, u širokom dijapazonu, namijenjeni individualnom proširenju studijske osnove, bilo iz ostalih domena lingvistike, bilo iz nekog od komplementarnih područja humanističkih i društvenih znanosti. Student, stekavši predviđeni akademski naziv osposobljen je za rad u znanstvenim institucijama lingvističke, filološke i ši

 1. analizirati i tumačiti jezične i nejezične znakovne sustave s obzirom na različite povijesne i društvene kontekste
 2. definirati temeljne pojmove u okviru suvremenih semioloških teorija i u području analiza diskursa
 3. analizirati i tumačiti strukturu različitih tipova tekstova (novinskih, reklamnih, političkih, aktivističkih, osobnih narativa, konverzacije, intervjua) i multimodalnih diskursa prema njihovoj komunikacijskoj funkciji
 4. analizirati i tumačiti ulogu znakovnih sustava u formiranju individualnih i kolektivnih identiteta
 5. na temelju stečenih znanja i vještina nastaviti formalno i samostalno obrazovanje u području semiologije i psiholingvistike
 6. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
 7. opisati strukturu mentalnoga leksikona: jedinice i razine reprezentacije te procese leksikalizacije
 8. kritički procijeniti adekvatnost teorijskih i metodoloških okvira u pristupu semiološkoj građi
 9. usporediti različite semiološke modele razrađene u istraživanju društvene i povijesne dimenzije znakovnih sustava
 10. usporediti različite teorije i modele mentalnog leksikona proizišle iz lingvistički utemeljenih pretpostavaka i uvida u srodna područja – neurolingvistiku, psiholingvistiku, odnosno neuroznanost i psihologiju (modularne, interaktivne; produkcijske i recepcijske modele; modele direktnoga pristupa i pretraživačke)
 11. kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja semiologije, analiza diskursa, psiholingvistike i neurolingvistike
 12. opisati različite teorijske pristupe jeziku unutar epistemološkog okvira semiologije, analize diskursa, psiholingvistike i neurolingvistike
 13. rasuđivati o primjerenosti provedbe istraživanja u skladu s etičkim i društvenim odgovornostima koja su definirana unutar psiholingvističkih i semioloških istraživanja
 14. povezati specifičnosti psiholingvističkih znanja sa znanjima srodnih disciplina i pridonijeti interdisciplinarnim neuroznanstvenim istraživanjima jezika i neuralnih korelata jezičnih jedinica i procesa
 15. razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na medij i modalitet njezina ostvarivanja: primanje ili proizvodnja jezika (napisana ili izgovorena riječ, odnosno čitanje/slušanje, govorenje/pisanje), te s obzirom na specifičnosti pojedinih jezičnih razina (fonetiku i fonologiju, morfologiju, sintaksu i semantiku)
 16. primijeniti odgovarajuću istraživačku metodologiju u konkretnim istraživanjima jezičnih pojavnosti (semiološke analize, analize diskursa, bihevioralne i neurolingvističke metode) i interpretirati dobivene rezultate u skladu s određenim teorijskim okvirom
 17. vrednovati mjesto jezika na kulturnom i individualnom planu utemeljenom na novim teorijskim i empirijskim spoznajama
 18. primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične upotrebe kod različitih skupina ispitanika: odraslih ili djece, zdravih govornika te govornika s jezičnim poteškoćama te kod višejezičnih ispitanika
 19. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o društvenim (simboličkim), i individualnim (psiholingvističkim) aspektima jezika kao znakovnog sustava i njegove aktualne upotrebe

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Znakovi u komunikaciji 117630 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (11073)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (11993)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza diskursa 117624 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10791)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Znakovi u društvu 124370 5 30/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati diplomski rad ili 15 ECTS bodova iz kolegija s unutarnjom izbornošću (11961)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786 15 0/0/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0