Lingvistika, smjer Poredbeni

Naziv
smjer Poredbeni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Poredbeni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij lingvistike smjer poredbena lingvistika izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti stječu uvjete za upis na doktorski studij Lingvistike, Hrvatske kulture, Kroatistike, Jekon. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili sveučilišna magistra lingvistike te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su zapošljavanje na zahtjevnim stručnim poslovima u znanstveno-istraživačkim ustanovama, državnoj upravi, u kulturi, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij lingvistike studira se kao A studijska grupa, koji se kombinira s drugim A studijskim grupama, u duljini od 4 semestra, u zimsko-ljetnom slijedu i nenastavničke je orijentacije. Diplomski studij lingvistike postavljen je kao niz usmjerenja sa zasebnim uvjetima upisa i programima studiranja koji se isprepliću na razini izbornih predmeta. Za svaki se predmet zasebno propisuje koji su uvjeti za njegov upis tj. koji je predmete potrebno prethodno odslušati i u njima zadovoljiti obveze. Za sada je predviđeno da se svi predmeti predaju na hrvatskome jeziku. Na studiju lingvistike postoje dvije vrste izbornih predmeta:1) unutarnji - koje nudi sam Odsjek i 2) vanjski - koji se biraju iz ukupne ponude predmeta na Fakultetu/Sveučilištu. Zajednički uvjet za završetak diplomskoga studija lingvistike bilo kojeg smjera jest odslušan i položen engleski kao strani jezik. U slučaju da se odabere pisanje i obrana diplomskoga rada na drugoj studijskoj grupi, na diplomskome studiju lingvistike treba nadoknaditi bodove odabirom odgovarajućeg broja predmeta u dogovoru s nastavnikom/voditeljem/mentorom. Bodovna vrijednost diplomskoga rada pisanog na Odsjeku za lingvistiku iznosi 15 ECTS bodova. Diplomski rad koji obuhvaća oba studijska programa ne boduje se dodatnim ECTS bodovima. Smjer poredbena lingvistika na diplomskom studiju lingvistike ima za cilj formirati potencijalne jezikoslovne stručnjake koji će moći samostalno pristupati znanstvenom proučavanju jezika ili jezičnih porodica s poredbene točke gledišta. Usmjerenje je namijenjeno studentima koji su završili trogodišnji studij lingvistike, ali otvoreno je i za studente drugih studijskih grupa (npr. klasične filologije, indologije, slavistike) koje zanima poredbeni, povijesni i tipološki pristup jeziku. Premda je naglasak na poredbenoj gramatici indoeuropskih jezika, studij omogućuje i za samostalno istraživanje jezika drugih porodica, te za tipološko proučavanje jezika. Studenti koji završe usmjerenje iz poredb

 1. deklinirati i konjugirati pravilne imenice i glagole na barem tri stara indoeuropska jezika
 2. nabrojati glavne glasovne zakone i morfološke promjene kojima se barem tri stara indoeuropska jezika razlikuju od ostalih indoeuropskih jezika
 3. koristiti interaktivne baze podataka o jezičnim obilježjima WALS (www.wals.info)
 4. provjeravati pretpostavke o genetskoj srodnosti njima nepoznatih ili malo poznatih jezika na temelju fonoloških i morfoloških podudarnosti prikupljenih iz relevantne literature
 5. prevoditi jednostavne tekstove s barem jednog starog indoeuropskog jezika
 6. samostalno sastavljati statistički i tipološki relevantne uzorke jezika za tipološka istraživanja
 7. na temelju stečenih vještina i znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje u području poredbene i tipološke lingvistike
 8. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 9. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 10. samostalno služiti gramatikama njima nepoznatih jezika i na temelju njih prikupljati podatke relevantne za tipološka ili genetsko-lingvistička istraživanja
 11. izlagati znanstvene spoznaje i komunicirati s nestručnjacima o za širu javnost relevantnim temama iz jezične raznolikosti, tipološke i genetske lingvistike (problemi jezične srodnosti, tipološka obilježja kojima se jezici međusobno razlikuju, hipoteze o korelacijama genetske srodnosti među jezicima i genetičke povezanosti populacija, itd.)
 12. nabrojati tipološka obilježja jezika koja karakteriziraju pojedine jezične makroaree (npr. sjever Eurazije, supsaharsku Afriku, Australiju, itd.)
 13. nabrojati glavna tipološki relevantna obilježja (ona među kojima postoje statistički neočekivane korelacije) na svim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa)
 14. rekonstruirati slavenske naglasne paradigme na temelju posvjedočenih naglasnih obrazaca u slavenskim jezicima
 15. prevoditi jednostavne rečenice s barem tri stara indoeuropska jezika
 16. samostalno ispitivati izvorne govornike pojedinih sociolekata, dijalekata ili jezika i prikupljati jezične podatke relevantne za izradu gramatičkih i leksičkih priručnika
 17. primijeniti metodologiju indoeuropske poredbene lingvistike na rekonstrukciju fragmenata tekstova na indoeuropskom prajeziku
 18. rekonstruirati glavne lekseme povezane sa semantičkim poljem religije u indoeuropskom prajeziku (teonimi, žrtva, vjera u zagrobni život, kozmogonija, eshatologija, itd.)
 19. navesti i prepoznati pisma kojima su se pisali stari indoeuropski jezici, a barem dva pisma će znati čitati
 20. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika

1. semestar
1. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 13 ECTS bodova (10691)
1.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 13 ECTS bodova (11853)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čitanje staroirskih tekstova 125474 3 0/30/0
Indoeuropska morfologija 37166 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0
3. semestar
1. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10792)
1.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Izborni kolegiji ili diplomski rad - odabrati diplomski rad ili 15 ECTS iz izbornih kolegija (11962)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čitanje staroirskih tekstova 125474 3 0/30/0
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786 15 0/0/0
Indoeuropska morfologija 37166 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0