Poljski jezik i književnost, smjer Kulturološki

Naziv
smjer Kulturološki
Puni naziv
Poljski jezik i književnost, smjer Kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar polonistike
magistra polonistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Poljski jezik i književnost, kulturološki smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij i ostali uvjeti koje odredi Odsjek ili Fakultet
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Završetkom studija magistri polonistike mogu se upisati na doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, a uvjete za upis određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra polonistike (mag. philol. polon.) te obavljati stručni posao prevoditelja s poljskoga i na poljski jezik, organizatora ili voditelja različitih poslova u kulturnim ustanovama, izdavaštvu, državnoj upravi, medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij polonistike kulturološkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama polonističke i slavističke struke. Osmišljen je kao druga faza petogodišnjega studija poljskoga jezika i književnosti, u kojoj studenti pokazuju znanje jezika i razumijevanje književnih i kulturnih sadržaja stečenih u prvoj, preddiplomskoj fazi studija, proširuju i produbljuju to znanje unutar područja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obveze. Studij završava diplomskim ispitom, koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju magistri odnosno magistre polonistike Nakon četiri semestra i prikupljenih 60 ECTS bodova, studenti diplomskoga studija polonistike ovladali su poljskim jezikom na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i stekli kompetencije potrebne za obavljanje specifičnih akademskih i stručnih poslova koji zahtijevaju znanja iz područja književnosti i kulture kao i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje posebnosti poljskoga jezika te prevođenja s poljskoga na hrvatski jezik i obratno. Studenti mogu prepoznati i interpretirati bitne pojmove iz poljske književnosti i kulture te ih primijeniti u znanstvenim istraživanjima i na stručnim poslovima. Sposobni su samostalno istraživati na području polonistike, prikladno govorno i pismeno oblikovati stručne i znanstvene radove te jasno i nedvosmisleno predstaviti svoje znanje i spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu. Obrazuju se kao poznavatelji poljske književnosti, povijesti i društva, odnosno kao kompetentni kulturni posrednici te stječu kvalifikacije prevoditelja s poljskoga i na p

 1. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na poljskom jeziku te objasniti njihovu pragmatičku funkciju
 2. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja polonistike s posebnim osvrtom na kulturu i književnost
 3. ispravno koristiti sve gramatičke oblike poljskog jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 4. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom
 5. ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije
 6. na različite sintaktičke načine izraziti istu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)
 7. kreirati, strukturirati i redigirati različite tipove tekstova, uključujući i one koji zahtijevaju argumentacijsko utemeljenje, klasifikaciju ili komparativnu analizu
 8. kritički prosuđivati pojedine poljske kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 9. opisati i komparirati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija poljske književnosti u odnosu na europski književnopovijesni kontekst
 10. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na poljskom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 11. primijeniti književnokritičku aparaturu i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja
 12. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te znanje primijeniti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
 13. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na poljskom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na poljskom jeziku
 14. samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih znanja i novostečenih praktičnih
 15. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulturne i društvene povijesti služeći se povijesnom, lingvističkom i književnoteorijskom literaturom na poljskom i hrvatskom jeziku

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Adam Mickiewicz 117878 4 15/15/0
Poljske jezične vježbe I 117652 5 0/0/60
2. Kolegiji s unut. izbornošću - tijekom 1. i 2. semestra odabrati min. 8 ECTS - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (10697)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717 4 30/0/0
Srednjoeuropski horizonti poljske književnosti 160796 4 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljska drama i kazalište 117650 4 15/15/0
Poljske jezične vježbe II 124392 5 0/0/60
2. Kolegiji s unut. izbornošću - tijekom 1. i 2. semestra odabrati min. 8 ECTS - odabrati 8 ECTS bodova (10697)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Intermedijalnost poljske književnosti i kulture 160795 4 30/0/0
Suvremeni poljski roman 125614 4 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (10799)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljska poezija 20. stoljeća 118150 4 15/15/0
Poljsko-hrvatske translatološke teme 118151 4 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Diplomski rad ili Diplomski ispit - 4. sem. - odabrati Diplomski rad ili Diplomski ispit (13692)