Poljski jezik i književnost, smjer Lingvistički

Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Poljski jezik i književnost, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar polonistike
magistra polonistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Poljski jezik i književnost, lingvistički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Završetkom studija magistri polonistike mogu se upisati na doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, a uvjete za upis određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra polonistike (mag. philol. polon.) te obavljati stručni posao prevoditelja s poljskoga i na poljski jezik, organizatora ili voditelja različitih poslova u kulturnim ustanovama, izdavaštvu, državnoj upravi, medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij polonistike lingvističkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama polonističke i slavističke struke. Osmišljen je kao druga faza petogodišnjega studija polonistike, u kojoj studenti pokazuju znanje jezika i razumijevanje jezikoslovnih i kulturnih sadržaja stečenih u prvoj, preddiplomskoj fazi studija, proširuju i produbljuju to znanje unutar područja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obveze. Studij završava diplomskim ispitom, koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju magistri odnosno magistre polonistike. Nakon četiri semestra i prikupljenih 60 ECTS bodova, studenti diplomskoga studija polonistike ovladali su poljskim jezikom na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i stekli kompetencije potrebne za obavljanje specifičnih akademskih i stručnih poslova koji zahtijevaju znanja iz područja jezikoslovlja i kulture kao i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje posebnosti poljskoga jezika te prevođenja s poljskoga na hrvatski jezik i obratno. Studenti mogu prepoznati, interpretirati i objasniti glavne pojmove iz poljske lingvistike i kulture te ih primijeniti u znanstvenim istraživanjima i na stručnim poslovima. Sposobni su samostalno istraživati na području polonistike, prikladno govorno i pismeno oblikovati stručne i znanstvene radove te jasno i nedvosmisleno predstaviti svoje znanje i spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu. Obrazuju se kao dobri poznavatelji poljskoga jezikoslovlja i kulture, odnosno kao kompetentni kulturni posrednici, te stječu kvalifikacije prevoditelja s poljskoga i na poljski

 1. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na poljskom jeziku te objasniti njihovu pragmatičku funkciju
 2. ispravno koristiti sve gramatičke oblike poljskog jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 3. pismeno i usmeno oblikovati vlastita istraživanja za potrebe diplomskoga rada, sudjelovanja na skupovima te objavljivanja radova u znanstvenim i stručnim časopisima
 4. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom
 5. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te ih koristiti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
 6. objasniti teorijske pretpostavke etnolingvistike kao spoja etnoloških i lingvističkih znanosti te prepoznati ishodište rasprostranjenih stereotipnih modela
 7. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na poljskom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na poljskom jeziku
 8. moći će nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja polonistike s posebnim osvrtom na lingvistiku
 9. usporediti obilježja verbalne i neverbalne komunikacije, samostalno formulirati verbalne znakove te specifičnosti kulturološki uvjetovanih neverbalnih znakova
 10. samostalno sastaviti različite ankete i upitnike, provoditi terenska istraživanja te analizirati prikupljene podatke relevantne za izradu različitih vrsta radova (stručni radovi, prilozi za raznovrsne udžbenike, priručnike, rječnike i sl.)
 11. objediniti stečena lingvistička znanja i kritički pratiti daljnji razvoj pojedinih disciplina
 12. ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije
 13. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na poljskom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 14. kreirati, strukturirati i redigirati različite tipove tekstova, uključujući i one koji zahtijevaju argumentacijsko utemeljenje, klasifikaciju ili komparativnu analizu
 15. na različite sintaktičke načine izraziti istu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljske jezične vježbe I 117652 5 0/0/60
Suprasintaksa 117654 4 30/0/0
2. Izborni kolegij - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10698)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Sociolingvistika 118152 4 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljske jezične vježbe II 124392 5 0/0/60
Pragmatika poljskog jezika i obrada pragmatičkih tekstova 124394 4 30/15/0
2. Izborni kolegij - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (11856)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezični svijet osjeta u poljskom i hrvatskom jeziku 125607 4 30/0/0
Suvremeni poljski roman 125614 4 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (10800)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etnolingvistika 118147 4 30/0/0
Izrada poljsko-hrvatskog pragmatikona 118148 4 0/30/0
Poljsko-hrvatske translatološke teme 118151 4 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Diplomski rad ili Diplomski ispit - 4. sem. - Diplomski rad ili Diplomski ispit (13692)