Povijest umjetnosti, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije povijesti umjetnosti
magistra edukacije povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Povijest umjetnosti, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 28. srpnja 2011.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Magistri/e povijesti umjetnosti stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti. Uvjete za upis na poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra edukacije povijesti umjetnosti (mag. educ. hist. art.) te obavljati posao nastavnika povijesti umjetnosti u srednjim školama, predavača na višim i visokim učilištima. Osposobljeni su za stručni rad u muzejsko-galerijskim i različitim kulturnim ustanovama, u domaćim i međunarodnim institucijama koje se bave obrazovanjem i unapređenjem nastave, u tijelima državne i regionalne uprave i samouprave, u elektroničkim i tiskanim medijima, kulturnom turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti nastavničkoga smjera osmišljen je i oblikovan ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija povijesti umjetnosti na kojem studenti proširuju i produbljuju znanja, vještine i kompetencije stečene tijekom prve, preddiplomske faze studija povijesti umjetnosti te uče kako stečena znanja primijeniti u nastavnom procesu te u širem ili interdisciplinarnom kontekstu. Studij traje četiri semestra, tijekom kojih studenti stječu najmanje 45 ECTS-a na Odsjeku za povijest umjetnosti te 30 ECTS-a pedagoško-psihološko-didaktičkoga modula. Studenti su dužni uredno pohađati nastavu, napisati propisane seminarske radove, odraditi nastavnu praksu, položiti sve kolokvije i ispite te ispuniti sve druge programom propisane obaveze. Uz temeljna stručna znanja na nastavničkome smjeru studenti stječu nastavničke kompetencije, koje nose najmanje 60 ECTS-a. Jedan dio nastavničkih kompetencija stječu u obaveznim kolegijima pedagoško-psihološko-didaktičkoga modula (Didaktika, Psihologija odgoja i obrazovanja i Sustavna pedagogija), a drugi dio u okviru metodičkih predmeta struke, koji uključuje metodičku praksu nastave povijesti umjetnosti. Izbornim kolegijima studenti stječu kompetencije iz pojedinoga područja koje će im omogućiti stjecanje posebnih znanja i vještina za uspješno obavljanje posla nastavnika i stručnih suradnika u srednjim školama. Studij završava izradom i obranom diplomskoga rada, koji je izravno povezan s praktičnom nastavom koju studenti izvode u srednjim školama. Rad mora opsezati 30-40 kartica teksta i nosi 5 ECTS-a. Rad mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanom obliku. Završetkom diplomskoga studija povijesti umjetnosti nastavničkoga smjera studenti postaju sveučilišni/e magistri/e edukacije povijesti umjetnosti. Sveučilišni/e magistri/e edukacije povijesti umjetnosti mogu odrediti i objasniti sve glavne pojmove iz povijesti umjetnosti te primij

 1. analizirati te samostalno oblikovati i primjenjivati različite strategije za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi likovne umjetnosti
 2. analizirati i primijeniti različite oblike i metode rada u nastavi likovne umjetnosti, usklađene sa suvremenim pristupima i zahtjevima nastavnih procesa
 3. napisati dobro strukturiranu pisanu pripremu i slijed nastavnoga sata temeljene na metodama i znanjima stečenima tijekom studija
 4. osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu likovne umjetnosti u srednjim školama
 5. kompetentno koristiti suvremena nastavna sredstva i pomagala za potrebe tehnički i metodički kvalitetne prezentacije nastavnih sadržaja iz likovne umjetnosti
 6. napisati dobro strukturirani diplomski rad temeljen na metodama i znanjima stečenima tijekom studija
 7. snalaziti se u mnogobrojnim aspektima nastavničkoga poziva (npr. razredno i nastavničko vijeće, razredništvo i suradnja s roditeljima, opći i predmetni kurikulumi, udžbenici i priručnici, katalozi znanja)
 8. osmisliti i izraditi nastavni materijal potreban za samostalno izvođenje nastave iz likovne umjetnosti
 9. osmisliti, pripremiti i izvoditi edukativne radionice namijenjene srednjoškolskom uzrastu u muzejskim i galerijskim prostorima
 10. razviti i demonstrirati visoku profesionalnu predanost i etički pristup u nastavničkom pozivu, u radu s učenicima i nastavnicima
 11. detaljno analizirati i interpretirati vizualne i likovne pojave te ih kvalitetno prezentirati u nastavi likovne umjetnosti

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 5 ECTS bodova (10708)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning 131800 5 30/15/0
Frankapani kao naručitelji 170234 5 30/15/0
Kustoske prakse 146665 5 15/15/15
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731 5 30/15/0
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735 5 30/15/0
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734 5 30/15/0
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738 5 30/15/0
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245 5 15/15/15
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739 5 30/15/0
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736 5 15/15/15
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740 5 15/15/15
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266 5 30/15/0
Transformacije antičkog svijeta 118190 5 30/15/0
Umjetnost Trecenta 118192 5 30/15/0
Vizualiziranje nacionalnog: umjetnička baština skjavonskih/ilirskih bratovština i kolegija u Italiji 170252 5 30/15/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hospitacije 124455 2 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 5 ECTS bodova (11858)
3. Metodički izborni kolegiji - Odabrati 5 ECTS bodova (11859)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti 170253 5 15/15/15
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praktikum i izvođenje nastave I 117737 4 0/30/15
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (10808)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning 131800 5 30/15/0
Frankapani kao naručitelji 170234 5 30/15/0
Kustoske prakse 146665 5 15/15/15
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731 5 30/15/0
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735 5 30/15/0
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734 5 30/15/0
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738 5 30/15/0
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245 5 15/15/15
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739 5 30/15/0
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736 5 15/15/15
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740 5 15/15/15
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266 5 30/15/0
Transformacije antičkog svijeta 118190 5 30/15/0
Umjetnost Trecenta 118192 5 30/15/0
Vizualiziranje nacionalnog: umjetnička baština skjavonskih/ilirskih bratovština i kolegija u Italiji 170252 5 30/15/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 132865 5 0/0/0
Praktikum i izvođenje nastave II 124459 4 0/30/15
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0