Rumunjski jezik i književnost, smjer Opći

Naziv
smjer Opći
Puni naziv
Rumunjski jezik i književnost, smjer Opći
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar rumunjskog jezika i književnosti
magistra rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Rumunjski jezik i književnost izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij i ostali uvjeti koje odredi Odsjek ili Fakultet
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar / magistra rumunjskog jezika i književnosti (mag. philol. dacorom.) te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na produbljivanju znanja iz valahističke struke te nositelje ove kvalifikacije osposobljava za prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku…), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Rumunjskoj te odnosa između Hrvatske i Rumunjske, rad u obrazovanju odraslih i visokom školstvu, samostalno znanstveno proučavanje rumunjskog jezika i književnosti, te osim navedenog daje znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u privredi, turizmu, javnim službama, medijima i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Na diplomskom studiju proširuju se i produbljuju znanja stečena na preddiplomskom studiju, svladavaju se vještine i kompetencije potrebne za znanstveno proučavanje rumunjskog jezika i književnosti te prevođenje s rumunjskog na hrvatski i obratno. Polaznici su po završetku diplomskoga studija rumunjskog jezika i književnosti osposobljeni za prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku…), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Rumunjskoj te odnosa između Hrvatske i Rumunjske, rad u obrazovanju odraslih i visokom školstvu, samostalno znanstveno proučavanje rumunjskog jezika, povijesti, civilizacije i književnosti, kvalitetan doprinos hrvatskoj i općoj romanistici, što im daje različite mogućnosti zapošljavanja (privreda, turizam, javne službe, školstvo, mediji i sl.)

 1. analizirati smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 2. isplanirati strukturu te izraditi vlastiti pisani rad na rumunjskom jeziku, istražujući primarni i sekundarni korpus te prikupljajući podatke
 3. koristiti sve oblike komunikacije i stečene jezične kompetencije u skladu s aktualnim potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru (obrazovanje odraslih i visoko školstvo, znanstvena djelatnost, uprava, novinarstvo, izdavaštvo, prevoditeljstvo, gospodarstvo, turizam)
 4. demonstrirati i primijeniti specifična znanja iz rumunjske dijalektologije neposredno vezana uz područje Hrvatske (istrorumunjski, rumunjski Roma Bajaša)
 5. analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, društveni, kulturni, biografski aspekti)
 6. komunicirati i argumentirati svoje ideje integriranjem znanja, te se prilagoditi akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 7. samostalno znanstveno proučavati rumunjski jezik i rumunjsku književnost služeći se istraživačkim vještinama prenosivima i na druge profesionalne kontekste
 8. primijeniti znanja iz rumunjske književnosti u novim situacijama i u širem i interdisciplinarnom kontekstu te promišljati o književno-povijesnim fenomenima iz različitih teorijskih perspektiva
 9. protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na rumunjskom jeziku
 10. pratiti privredni, kulturni, društveni i politički život u Rumunjskoj i Republici Moldovi te odnose između Hrvatske i ove dvije zemlje uzimajući u obzir povijesne i suvremene odnose i veze te političko-gospodarsku situaciju
 11. samostalno prevoditi s rumunjskog na hrvatski i obratno tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg jezika
 12. samostalno voditi i izvršavati poslove te prenositi znanja vezana uz stečene jezične kompetencije
 13. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Rumunjskoj i Republici Moldovi te ih kritičkih prosuđivati
 14. razvijati vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području rumunjskog jezika i književnosti, kulture i jezikoslovlja
 15. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Rumunjski jezik I 117750 5 15/0/45
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10710)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu 118196 5 15/15/0
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti 146661 5 15/15/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11998)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Rumunjski jezik II 124477 5 15/0/45
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 4 ECTS bodova (11869)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti 118194 4 15/15/0
Suvremena rumunjska proza 125553 5 15/15/0
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku 125554 5 15/15/0
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11997)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Istrorumunjski 117749 5 15/15/0
Rumunjski jezik III 117751 5 15/0/45
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10810)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 124481 15 0/0/0