Slovački jezik i književnost, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Slovački jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije slovakistike
magistra edukacije slovakistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za diplomski studij Slovački jezik i književnost, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri slovačkoga jezika i književnosti stječu uvjete za upis na Doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, uz ispunjenje obaveza koje je propisao Filozofski fakultet, odnosno druge visokoškolske ustanove u zemlji i inozemstvu.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili magistra edukacije slovakistike (mag. educ. philol. slovac.) te obavljati stručni posao nastavnika slovačkoga jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, predavača na višim i visokim učilištima, lektora u nastavi slovačkoga jezika i književnosti na domaćim i stranim sveučilištima. Nositelj je, također, kompetentan raditi u izdavaštvu, kulturnim ustanovama, državnoj upravi, medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij slovačkoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera organiziran je kao dvopredmetni studij i može se studirati u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu. Nastavnički smjer jedan je od dvaju ponuđenih modula diplomskoga studija slovačkoga jezika i književnosti: nastavničkoga ili prevoditeljsko-kulturološkoga. Obama smjerovima zajednička je praktična jezična nastava (prijevodne vježbe), kojoj je cilj stjecanje komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe. Studenti koji žele steći pedagošku kompetenciju uz programsku jezgru diplomskoga studija slovakistike, koju čine prijevodne vježbe (20 ECTS bodova) upisuju i 3 kolegija nastavničkoga modula (15 ECTS bodova) iz ponude Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti: Glotodidaktiku, Usvajanje stranoga jezika i Metodiku nastave slavenskih jezika. Preostale bodove (25 ECTS bodova) studenti mogu steći slobodnim izborom kolegija nastavničkoga modula iz ponude fakultetskoga Centra za obrazovanje nastavnika ili slobodnim izborom kolegija iz ponude katedre, odsjeka i fakulteta. Studij završava na dva načina: 1) ukoliko se odluče na pisanje diplomskoga rada na drugom dvopredmetnom studiju – apsolviranjem gradiva iz 4. semestra ili 2) diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada, kojim student prikupi 15 od ukupno najmanje 60 ECTS bodova. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Student može izabrati završni diplomski rad s područja metodike. Studenti nastavničkoga smjera specijaliziraju se za izvođenje nastave slovačkoga jezika, odnosno za poučavanje različitih tipova korisnika slovačkome jeziku. Studenti su obavezni položiti sve ispite te ispuniti obaveze propisane studijskim programom Diplomskoga dvopredmetnog studija slovačkoga jezika i književnosti, nast

 1. analizirati nastavne materijale s obzirom na različite metode poučavanja
 2. kritički prosuđivati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala
 3. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na slovačkome jeziku
 4. opisati i razlikovati psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja stranog jezika
 5. razlikovati kognitivne i afektivne faktore u usvajanju stranog jezika, te metode istraživanja procesa usvajanja i učenja stranog jezika
 6. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 7. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi stranog jezika
 8. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 9. osmisliti znanstveno utemeljen plan nastavnog sata slovačkog kao stranog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 10. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja slovačkoga jezika kao stranog jezika
 11. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 12. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na slovačkom jeziku birajući odgovarajući stil
 13. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja stranog jezika i preuzeti osobnu i timsku odgovornost u odlučivanju i provođenju stručno-znanstvenoj djelatnosti
 14. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 15. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe I 117771 5 0/0/60
2. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Glotodidaktika 117770 5 30/0/0
Usvajanje stranoga jezika 117839 5 30/0/0
3. Kolegiji prevoditeljsko-kulturološkog smjera - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (10714)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Funkcionalni stilovi i prevođenje 118200 5 30/30/0
Slovačka drama i kazalište 118201 5 30/15/0
Slovačka kratka proza 20. stoljeća 142691 5 30/15/0
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12637)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe II 124488 5 0/0/60
2. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave slavenskih jezika 124487 5 0/30/0
3. Kolegiji prevoditeljsko-kulturološkog smjera - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (10714)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kultura i jezik 125608 5 15/30/0
Slovaci u hrvatskom prijevodu/ Hrvati u slovačkom prijevodu 142695 5 30/30/0
Slovačka književnost na filmu 125612 5 15/30/0
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12637)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe III 117772 5 0/0/60
2. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Glotodidaktika 117770 5 30/0/0
Usvajanje stranoga jezika 117839 5 30/0/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12637)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
5. Kolegiji prevoditeljsko-kulturološkog smjera - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (10714)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Funkcionalni stilovi i prevođenje 118200 5 30/30/0
Slovačka drama i kazalište 118201 5 30/15/0
Slovačka kratka proza 20. stoljeća 142691 5 30/15/0
4. semestar
1. Diplomski rad ili kolegiji - odabrati diplomski rad ili Prijevodne vježbe IV i izborni kolegiji (15 ECTS bodova) (12455)
2. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave slavenskih jezika 124487 5 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12637)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
5. Kolegiji prevoditeljsko-kulturološkog smjera - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (10714)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kultura i jezik 125608 5 15/30/0
Slovaci u hrvatskom prijevodu/ Hrvati u slovačkom prijevodu 142695 5 30/30/0
Slovačka književnost na filmu 125612 5 15/30/0