Slovački jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki

Naziv
smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Puni naziv
Slovački jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar slovakistike
magistra slovakistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za diplomski studij Slovački jezik i književnost, prevoditeljsko-kulturološki smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri slovačkoga jezika i književnosti stječu uvjete za upis na doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, ako polože prijamni ispit.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili magistra slovakistike (mag. philol. slovac.) te obavljati stručni posao prevoditelja sa slovačkoga i na slovački jezik, organizatora ili voditelja različitih poslova u kulturnim ustanovama, izdavaštvu, državnoj upravi, medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij slovačkoga jezika i književnosti prevoditeljsko-kulturološkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama slovakističke i slavističke struke. Osmišljen je kao druga faza petogodišnjega studija slovačkoga jezika i književnosti na kojem studenti pokazuju znanje jezika i razumijevanje književnih i kulturnih sadržaja stečenih u prvoj, preddiplomskoj fazi studija, proširuju i produbljuju to znanje unutar područja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava na dva načina: 1) ukoliko se odluče na pisanje diplomskoga rada na drugom dvopredmetnom studiju – apsolviranjem gradiva iz 4. semestra, pisanjem dvaju seminarskih radova i polaganjem posljednjega ispita i 2) diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri slovačkoga jezika i književnosti. Sveučilišni magistri slovačkoga jezika i književnosti prevoditeljsko-kulturološkoga smjera mogu odrediti i objasniti glavne pojmove iz slovačkoga jezikoslovlja i kulture te ih primijeniti u znanstvenim istraživanjima i na stručnim poslovima. Sposobni su samostalno istraživati na području slovakistike, prikladno govorno i pismeno oblikovati stručne i znanstvene radove te jasno i nedvosmisleno predstaviti svoje znanje i spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu. Obrazuju se kao dobri poznavatelji slovačke povijesti i slovačkoga društva, odnosno kao kompetentni kulturni posrednici, te stječu kvalifikacije prevoditelja sa slovačkoga i na slovački jezik. To ih osposobljuje za različite poslove u kulturi, turizmu, gospodarstvu, državnoj upravi, me

 1. argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja
 2. opisati, komentirati i usporediti povijesna razdoblja slovačke književnosti na temelju specifičnih književnoteorijskih tumačenja slovačkih književnih djela / povijesti kazališta / filmskih adaptacija, sukladno izraženim afinitetima studenata
 3. kritički prosuđivati specifične probleme periodizacije slovačke književnojezične povijesti s filološkoga gledišta
 4. identificirati najvažnija razdoblja i rezultate hrvatsko-slovačke kulturne i književne suradnje, demonstrirati poznavanje rada najznačajnijih prevoditelja i drugih kulturnih djelatnika koji su promicali hrvatsko-slovačke kulturne i književne odnose
 5. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja stranog jezika i preuzeti osobnu i timsku odgovornost u odlučivanju i provođenju stručno-znanstvenoj djelatnosti
 6. primijeniti znanja o književnom prevođenju kroz pokušaj samostalnoga prevođenja izabranoga kraćega književnog teksta
 7. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 8. objasniti specifičnosti obrađivanih književnih prijevoda na hrvatski, kao i na slovački jezik te ih komentirati s lingvostilističkoga, kao i s kulturološkoga aspekta
 9. prevoditi s hrvatskoga na slovački i sa slovačkoga na hrvatski i u nepredvidljivim situacijama
 10. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u pismenom i usmenom izražavanju vlastitih stavova na slovačkome jeziku
 11. primjenjivati i identificirati različite prevoditeljske postupke prilikom prevođenja tekstova sa slovačkoga jezika
 12. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani tekst o složenim temama na slovačkom jeziku, izražavajući svoj stav i birajući odgovarajući stil
 13. diskutirati na slovačkom jeziku, prezentirati te obraniti svoje stavove u stručnim raspravama
 14. prepoznati oblike funkcionalnih stilova i konstruktivno ocijeniti stilsku adekvatnost izvršenih pismenih i usmenih prijevoda
 15. primijeniti i usporediti spoznaje o standardotvornim momentima u povijesti formiranja slavenskih književnih jezika

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe I 117771 5 0/0/60
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 3. sem. odabrati min. 30 ECTS bodova - od 1. do 3. sem. odabrati najmanje 30 ECTS bodova (10713)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Funkcionalni stilovi i prevođenje 118200 5 30/30/0
Slovačka drama i kazalište 118201 5 30/15/0
Slovačka kratka proza 20. stoljeća 142691 5 30/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe II 124488 5 0/0/60
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 3. sem. odabrati min. 30 ECTS bodova - od 1. do 3. sem. odabrati najmanje 30 ECTS bodova (10713)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kultura i jezik 125608 5 15/30/0
Slovaci u hrvatskom prijevodu/ Hrvati u slovačkom prijevodu 142695 5 30/30/0
Slovačka književnost na filmu 125612 5 15/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe III 117772 5 0/0/60
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 3. sem. odabrati min. 30 ECTS bodova - od 1. do 3. sem. odabrati najmanje 30 ECTS bodova (10713)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Funkcionalni stilovi i prevođenje 118200 5 30/30/0
Slovačka drama i kazalište 118201 5 30/15/0
Slovačka kratka proza 20. stoljeća 142691 5 30/15/0
4. semestar
1. Diplomski rad ili kolegiji - odabrati diplomski rad ili Prijevodne vježbe IV i izborne kolegije (15 ECTS) (12456)