Sociologija, smjer Znanstveni

Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar sociologije
magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Sociologija, znanstveni smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili jednopredmetni diplomski studij sociologije znanstvenog smjera stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski sveučilišni program Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ako u razredbenom postupku udovolje ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija, ili na drugi istovrsni ili srodni poslijediplomski doktorski ili specijalistički studij, ako udovolje propisanim kriterijima upisa. Uvjete za upis na druge poslijediplomske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim institucijama određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra sociologije (mag. soc.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Diplomski studij sociologije osposobljava za znanstveno-istraživački i stručni pristup proučavanju i tumačenju društvenih procesa, kakav je potreban za znanstveno-istraživački rad u društvenim i drugim istraživanjima koja uključuju sociološke aspekte, u institutima te ustanovama za ispitivanje javnog mnijenja i istraživanje tržišta; stručne i znanstvene ekspertize za potrebe različitih sektora, od državne uprave do nevladinih organizacija; stručni, savjetodavni, upravni i administrativni rad u državnim ustanovama; rad u brojnim zanimanjima u području obrazovanja, kulture, izdavaštva, svih vrsta medija, gospodarstva i dr.
Zahtjevi i rezultati
Jednopredmetnim diplomskim studijem sociologije znanstvenog smjera studenti nadograđuju znanja, vještine i kompetencije iz sociologijske teorije i metodologije stečene u preddiplomskom studiju, putem posebnih sociologija relevantnih za promišljanje suvremenog društva, te putem metodoloških predmeta orijentiranih k samostalnoj istraživačkoj praksi. Studij nudi teorijska i empirijska znanja u širokom području istraživanja društvenih fenomena, spoznajne, praktične i socijalne vještine primjene primjerenih teorijskih paradigmi i metodoloških pristupa na istraživane fenomene, te kompetencije odgovorne uporabe tih znanja i vještina u cilju analitičkog tumačenja društvene zbilje. Studenti mogu birati između socioloških kolegija socijalnoekološke, spolne/rodne, kulturalne, znanstvene, političke, ekonomske, metodološke i drugih perspektiva, te samostalno kreirati individualni obrazovni profil, što ih osposobljava za specijalizaciju u različitim područjima u radnom okružju ili na poslijediplomskom studiju. Tijekom prva tri semestra studenti imaju obvezu upisati i položiti devet izbornih kolegija iz ponude Odsjeka za sociologiju, koji zajedno nose minimalno 42 ECTS boda, tijekom četvrtog semestra imaju obvezu izraditi i obraniti magistarski rad duljine od 45 do 60 kartica, koji donosi 30 ECTS bodova, a preostali dio do 120 ECTS bodova dužni su prikupiti putem izbornih kolegija iz ponude Odsjeka za sociologiju, drugih odsjeka Filozofskog fakulteta, fakultetske ponude izbornih predmeta, ili ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i drugih sveučilišta. Na kolegijima se vrednuje pohađanje i sudjelovanje u nastavi putem seminarskih radova, vježbi i/ili kolokvija. Pozitivna konačna ocjena (od dovoljan /2/ do izvrstan /5/) rezultat je vrednovanja aktivnosti studenata tijekom semestra i, kod većine kolegija, uspjeha postignutog na završnom ispitu. Studenti koji su završili jednopredmetni diplomski studij sociologije znanstvenog smjera stječu uvjete za upis na poslijediplo

 1. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 2. argumentirano i sustavno raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 3. koristiti naprednije metode statističke obrade podataka
 4. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 5. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme i kreirati mjere socijalne politike
 6. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 7. koristiti napredne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 8. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 9. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 10. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 11. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 12. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 13. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 14. kritički analizirati i ocijeniti karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 15. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 16. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 17. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 18. dizajnirati i samostalno provesti sociološko istraživanje koristeći različite pristupe i metode te sintetizirati rezultate istraživanja

1. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15088)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 18 ECTS bodova
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15090)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 18 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska sociologija 59771 6 30/30/0
Izgradnja modela u sociologiji 125556 6 30/30/0
Odabrana poglavlja kvalitativne analize 131637 6 30/30/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0
Sociologija vremena 125560 4 30/30/0
Sociologija znanja i znanosti 125562 6 30/30/0
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565 6 15/0/45
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska sociologija 59771 6 30/30/0
Izgradnja modela u sociologiji 125556 6 30/30/0
Odabrana poglavlja kvalitativne analize 131637 6 30/30/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0
Sociologija vremena 125560 4 30/30/0
Sociologija znanja i znanosti 125562 6 30/30/0
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565 6 15/0/45
3. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15092)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 18 ECTS bodova
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. Fakultetska ponuda
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Sociologije 124794 30 0/0/0