Sociologija, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Sociologija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije sociologije
magistra edukacije sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Sociologija, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili dvopredmetni diplomski studij sociologije nastavničkog smjera stječu uvjete za upis na poslijediplomski studij sociologije.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistra edukacije sociologije te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Diplomski studij sociologije nastavničkog smjera osposobljava prvenstveno za rad na odgovarajućim predmetima u srednjim školama i gimnazijama, u kojima se traži razumijevanje suvremenih procesa u hrvatskom društvu te na europskoj i globalnoj razini u komparativnoj perspektivi. Budući da je oblikovan kao druga stepenica petogodišnjeg studija sociologije, diplomski studij sociologije nastavničkog smjera omogućuje široko analitičko sagledavanje društvenih odnosa te stoga osposobljava za stručni rad u brojnim zanimanjima u sferi obrazovanja, znanosti, državne uprave, civilnog sektora, kulture, izdavaštva, medija, gospodarstva i dr.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetnim diplomskim studijem sociologije nastavničkog smjera stječu se nastavničke kompetencije potrebne za izvođenje nastave sociologije i drugih predmeta koje sociolozi predaju u srednjim školama. U prva tri semestra studenti imaju obvezu upisati i položiti obavezne i izborne pedagoško-psihološko-didaktičke kolegije zajedničke svim studijima nastavničkog smjera Filozofskog fakulteta, koji zajedno nose 30 ECTS bodova; kolegije Metodika nastave sociologije i Praksa nastave sociologije, koji zajedno nose 15 ECTS bodova; za rad u nastavi relevantne izborne kolegije iz ponude Odsjeka za sociologiju koji zajedno nose 15 ECTS bodova; te kolegije druge studijske grupe koji zajedno nose 30 ECTS bodova. Tijekom četvrtog semestra studenti imaju obvezu izraditi i obraniti magistarski rad duljine od 25 do 40 kartica, koji donosi 15 ECTS bodova (ili, u slučaju interdisciplinarnog rada većeg opsega koji priznaju oba studija u dvopredmetnoj kombinaciji, 30 ECTS bodova). Praksa nastave sociologije obuhvaća prisustvovanje mentorskim satima, sudjelovanje u pripremama i analizi nastavnih sati mentora i drugih studenata, samostalno izvođenje nastave, te upoznavanje s cjelokupnim funkcioniranjem obrazovne ustanove. Sociologijska znanja, vještine i kompetencije stečene na preddiplomskom studiju nadograđuju se putem posebnih sociologija relevantnih za promišljanje suvremenog društva, te izravno ili neizravno relevantnih za teme predviđene planovima i programima nastave sociologije u srednjim školama.

 1. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 2. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u donošenju socijalnih politika
 3. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 4. analizirati obrazovne teorije te ih povezati s obrazovnim praksama
 5. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 6. navesti i objasniti te u praksi koristiti profesionalne kompetencije nastavnika
 7. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 8. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 9. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 10. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sociologije i srodnih društvenih predmeta sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 11. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 12. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 13. objasniti i primijeniti didaktičke modele u srednjoškolskoj nastavi sociologije
 14. opisati i kritički usporediti različite obrazovne sustave
 15. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 16. navesti i opisati temeljne pedagogijske, psihologijske i didaktičke pojmove i kategorije
 17. navesti i opisati ishode/rezultate obrazovnog procesa te navesti kriterije dobre nastave i primijeniti ih u vlastitoj nastavi
 18. prepoznati i reagirati na individualne potrebe učenika te stvoriti poticajnu klimu za učenje
 19. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 20. razlikovati i odabrati načine mjerenja znanja ovisno o karakteristikama učenika i gradiva
 21. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 22. voditi i evaluirati obrazovne programe te raspravljati o odgojno-obrazovnim ciljevima
 23. prepoznati socijalne posljedice nastavničkog rada
 24. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 25. primijeniti različite strategije poučavanja
 26. pripremiti, izvesti i (samo)evaluirati nastavu i postignuća učenika

1. semestar
1. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
2. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave sociologije 124490 5 30/15/30
Praksa nastave sociologije 124491 10 0/0/90
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska sociologija 59771 6 30/30/0
Izgradnja modela u sociologiji 125556 6 30/30/0
Odabrana poglavlja kvalitativne analize 131637 6 30/30/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0
Sociologija vremena 125560 4 30/30/0
Sociologija znanja i znanosti 125562 6 30/30/0
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565 6 15/0/45
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska sociologija 59771 6 30/30/0
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0
3. semestar
1. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Sociologije 124492 15 0/0/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska sociologija 59771 6 30/30/0
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0