Sociologija, smjer Znanstveni

Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar sociologije
magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Sociologija, znanstveni smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili dvopredmetni diplomski studij sociologije znanstvenog smjera stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij sociologije. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra sociologije (mag. soc.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Diplomski studij sociologije osposobljava za znanstveno-istraživački i stručni pristup proučavanju i tumačenju društvenih procesa, kakav je potreban za znanstveno-istraživački rad u društvenim i drugim istraživanjima koja uključuju sociološke aspekte, u institutima te ustanovama za ispitivanje javnog mnijenja i istraživanje tržišta; stručne i znanstvene ekspertize za potrebe različitih sektora, od državne uprave do nevladinih organizacija; stručni, savjetodavni, upravni i administrativni rad u državnim ustanovama; rad u brojnim zanimanjima u području obrazovanja, kulture, izdavaštva, svih vrsta medija, gospodarstva i dr.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetnim diplomskim studijem sociologije znanstvenog smjera studenti nadograđuju znanja, vještine i kompetencije iz sociologijske teorije i metodologije stečene u preddiplomskom studiju, putem posebnih sociologija relevantnih za promišljanje suvremenog društva, te putem metodoloških predmeta orijentiranih k samostalnoj istraživačkoj praksi. Studij nudi teorijska i empirijska znanja u širokom području istraživanja društvenih fenomena, spoznajne, praktične i socijalne vještine primjene primjerenih teorijskih paradigmi i metodoloških pristupa na istraživane fenomene, te kompetencije odgovorne uporabe tih znanja i vještina u cilju analitičkog tumačenja društvene zbilje. Studenti mogu birati između socioloških kolegija socijalnoekološke, spolne/rodne, kulturalne, znanstvene, političke, ekonomske, metodološke i drugih perspektiva, te samostalno kreirati individualni obrazovni profil, što ih osposobljava za specijalizaciju u različitim područjima u radnom okružju ili na poslijediplomskom studiju. Tijekom prva tri semestra studenti imaju obvezu upisati i položiti najmanje šest izbornih kolegija iz ponude Odsjeka za sociologiju, koji zajedno nose minimalno 24 ECTS boda, tijekom četvrtog semestra imaju obvezu izraditi i obraniti magistarski rad duljine od 25 do 40 kartica, koji donosi 15 ECTS bodova (ili, u slučaju interdisciplinarnog rada većeg opsega koji priznaju oba studija u dvopredmetnoj kombinaciji, 30 ECTS bodova), a preostali dio do 60 ECTS bodova dužni su prikupiti putem izbornih kolegija iz ponude Odsjeka za sociologiju, drugih odsjeka Filozofskog fakulteta, fakultetske ponude izbornih predmeta, ili ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i drugih sveučilišta.

 1. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 2. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 3. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 4. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 5. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 6. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 7. osmisliti sociološko istraživanje
 8. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 9. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 10. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u kreiranju socijalnih politika
 11. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 12. koristiti temeljne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 13. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 14. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 15. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 16. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 17. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava

1. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 15 ECTS bodova za obje izborne grupe (15087)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 15 ECTS bodova za obje izborne grupe (15089)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska sociologija 59771 6 30/30/0
Izgradnja modela u sociologiji 125556 6 30/30/0
Odabrana poglavlja kvalitativne analize 131637 6 30/30/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0
Sociologija vremena 125560 4 30/30/0
Sociologija znanja i znanosti 125562 6 30/30/0
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565 6 15/0/45
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska sociologija 59771 6 30/30/0
Izgradnja modela u sociologiji 125556 6 30/30/0
Odabrana poglavlja kvalitativne analize 131637 6 30/30/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0
Sociologija vremena 125560 4 30/30/0
Sociologija znanja i znanosti 125562 6 30/30/0
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565 6 15/0/45
3. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 15 ECTS bodova za obje izborne grupe (15091)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 12 ECTS bodova
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. Fakultetska ponuda
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Sociologije 124492 15 0/0/0