Španjolski jezik i književnost, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije španjolskog jezika i književnosti
magistra edukacije španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Španjolski jezik i književnost, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar / magistra španjolskog jezika i književnosti (mag. philol. hisp.) te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na produbljivanju znanja iz hispanistike te nositelje ove kvalifikacije osposobljava za prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u zemljama španjolskog govornog područja te odnosa između Hrvatske i hispanofonih zemalja, rad u obrazovnom procesu u osnovnom, srednjem i visokom školstvu, samostalno znanstveno proučavanje španjolskog jezika i hispanskih književnosti. Diplomski studij pruža znanja potrebna za organizacijske ili voditeljske poslove u privredi, turizmu, javnim službama, školstvu, medijima, nakladništvu, leksikografiji i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij španjolskog jezika i književnosti polaznici upisuju nakon obrane završnog pismenog rada na preddiplomskom studiju. U okviru diplomskog studija nude se sljedeći smjerovi: prevoditeljski, nastavnički i znanstveni: moduli književnost ili lingvistika. Nakon četiri semestra proširuju se i produbljuju znanja stečena na preddiplomskom studiju, svladavaju se vještine i kompetencije potrebne za znanstveno proučavanje španjolskog jezika i hispanskih književnosti, prevođenje sa španjolskog na hrvatski i obratno i poučavanje španjolskog kao stranog jezika. Polaznici će po završetku diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti ovladati španjolskim jezikom na razini C1/C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Time će biti osposobljeni za prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u zemljama španjolskog govornog područja te odnosa između Hrvatske i zemalja španjolskog govornog područja, rad u obrazovanju u osnovnom, srednjem i visokom školstvu, samostalno znanstveno proučavanje španjolskog jezika, povijesti, civilizacije i hispanskih književnosti, kvalitetan doprinos hrvatskoj i općoj romanistici, što im daje različite mogućnosti zapošljavanja (privreda, turizam, javne službe, školstvo, mediji, nakladništvo, leksikografija, i sl.). Diplomski studij završava izradom, prihvaćanjem i obranom magistarskog rada struke na jednom od ponuđenih smjerova. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar / magistra španjolskog jezika i književnosti.

 1. student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskim književnostima
 2. student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja
 3. student će moći prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti, osnovne književno-teorijske pojmove nužne za analizu književnog djela na španjolskom jeziku
 4. student će moći samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski i obratno tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 5. student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika
 6. student će moći posredovati stečena znanja s područja hispanske povijesti, kulture i književnosti usmeno i pismeno na španjolskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja
 7. student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima
 8. student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja
 9. student će moći primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela
 10. student će biti kadar procijeniti i kontrastivno prikazati interkulturalne sadržaje različitih tematika
 11. student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama
 12. student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskih književnosti te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava
 13. student će razviti vještine timskog rada i predstavljanja tog rada u području španjolskog jezika i književnosti
 14. student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja
 15. student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik
 16. student će moći pod mentorstvom izraditi završni rad iz područja lingvistike ili književnosti; za tu svrhu on će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme rada
 17. student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 18. student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine
 19. student će moći preispitati vlastito usvojeno znanje i spoznaje iz struke te će biti kadar koristit vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomskom studiju)

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Glotodidaktika 1 117779 3 0/30/0
Povijesni pregled metodike 117793 2 30/0/0
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 117797 2 30/0/0
Španjolski jezik 7 117809 5 0/0/60
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - opcionalni odabir kolegija (10720)
Naziv Šifra ECTS Satnica
ZEROJ 118216 2 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12639)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
ZEROJ 118216 2 0/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1 124499 2 30/0/0
Glotodidaktika 2 124500 3 0/30/0
Izrada nastavnih materijala 1 124502 5 15/0/30
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 124511 2 30/0/0
Španjolski jezik 8 124512 5 0/0/60
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12639)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
ZEROJ 118216 2 0/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2 117778 2 30/0/0
Izrada nastavnih materijala 2 117782 5 0/15/30
Španjolski jezik 9 117811 5 0/0/60
Vrednovanje i ocjenjivanje 117813 3 0/30/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12639)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
ZEROJ 118216 2 0/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 124514 15 0/0/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12639)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
ZEROJ 118216 2 0/30/0