Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni, smjer Znanstveni, Modul književnost

Naziv
smjer Znanstveni, Modul književnost
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni, smjer Znanstveni, Modul književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar španjolskog jezika i književnosti
magistra španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. student će biti kadar samostalno odrediti predmet istraživanja te preuzeti odgovornost za izvršenje svog dijela posla kao i zadatka u cjelini u timskom radu te za adekvatno predstavljanje rezultata istraživanja
 2. student će moći pristupati književnim korpusima različitih književnosti hispanskog svijeta i kritički ih te komparativno prosuđivati
 3. student će biti kadar samostalno voditi i izvršavati poslove iz područja književne kritike, uređivanja jednostavnijih izdanja i sličnih poslova
 4. student će moći prepoznati funkcije uporabe određenih jezičnih registara u književno-umjetničkom tekstu i odrediti značenjsku vrijednost određenog stila
 5. student će moći kritički promišljati o književno-povijesnim fenomenima iz različitih teorijskih perspektiva te smjestiti književne studije u širi interdisciplinarni kontekst
 6. student će, na temelju usvojenih etičkih normi, moći promicati visoke društvene vrijednosti
 7. student će moći komunicirati i argumentirati svoje ideje sa stručnjacima u svom području, ali i s laicima
 8. student će moći samostalno i odgovorno izraditi stručni rad služeći se istraživačkim vještinama prenosivima na druge profesionalne kontekste
 9. student će biti kadar sudjelovati u akademskoj komunikaciji na stranom (španjolskom) jeziku, a u području u kojem se obrazovao
 10. student će moći analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, genološki, društveni, kulturni, biografski aspekti)
 11. student će moći pokazati višu razinu razumijevanja i poznavanja širokog spektra metodoloških i kritičkih pristupa književnom tekstu
 12. student će biti kadar obrazložiti izbor iz sekundarne literature kritički ju prosudivši
 13. student će moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja na području hispanskih književnosti i kulture
 14. student će moći smjestiti književno-kulturne fenomene u širi europski i svjetski kontekst te ih tako konačno evaluirati
 15. student će biti sposoban u dogovoru s mentorom odrediti temu diplomskog rada, samostalno istraživati primarni i sekundarni korpus, prikupiti podatke te izraditi rad u skladu s ranije usvojenim metodološkim i teorijskim znanjem, a u svrhu doprinosa razvoju struke i znanja u području iz kojega je izrađivao rad

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Novi hispanskoamerički roman 117791 5 30/15/0
Octavio Paz i Jorge Luis Borges 117792 5 30/15/0
Španjolski jezik 7 117809 5 0/0/60
2. semestar
1. Obavezni predmeti
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost srednjeg vijeka 117784 5 30/0/0
Libro de Buen Amor - čitanje i komentar teksta 117789 3 0/30/0
Suvremena hispanskoamerička minifikcija 117781 3 0/30/0
Španjolski jezik 9 117811 5 0/0/60
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 124514 15 0/0/0