Švedski jezik i kultura, smjer Lingvistički

Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar švedskog jezika i kulture
magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Švedski jezik i kultura, lingvistički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Po završetku diplomskog studija švedskog jezika i kulture lingvističkog smjera studenti su kvalificirani za upis na poslijediplomske specijalističke i doktorske studije čije uvjete za upis ispunjavaju na način na koji su to propisali nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra švedskoga jezika i kulture te obavljati stručni posao u području u kojem su stekli naziv. Završetkom lingvističkog smjera studija nositelji ove kvalifikacije osposobljeni su za poslove koji zahtijevaju visoku razinu lingvističke osviještenosti, za poslove za koje je neophodna visoka jezična i komunikacijska kompetencija u švedskom i hrvatskom jeziku kao i sposobnost kritičkog mišljenja odnosno za one poslove u kojima bitnu vrijednost predstavlja vrlo dobro poznavanje jednog te upoznatost s drugim skandinavskim društvima i jezicima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij švedskog jezika i kulture lingvističkog smjera koncipiran je u prvom redu kao druga faza petogodišnjeg studija, u kojoj se nastavlja podizanje praktične jezične i komunikacijske kompetencije u švedskom jeziku, ali se naglasak stavlja na razumijevanje jezika i komunikacije kao fenomena. Lingvistička kompetencija širi se i produbljuje kroz pet obaveznih i najmanje jedan izborni lingvistički kolegij te izradom diplomskog rada na lingvističku temu. Tijekom studija studenti također razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja; sposobnost provođenja lingvističke analize te vođenja jednostavnijih lingvističkih istraživanja, u prvom redu na temelju švedskog i hrvatskog jezičnog materijala; visoku razinu akademske pismenosti te komunikacijske i prezentacijske vještine, sposobnost korištenja stručne literature i druge akademske vještine, kao i svijest o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Tijekom studija stječe se i znatna pasivna kompetencija u još jednom nordijskom jeziku, kao i znanja i kompetencije potrebne za relativno brzo podizanje razine te kompetencije u skladu s neposrednim potrebama. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, napisati seminarske radove te ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava pisanjem i obranom završnog rada preporučene dužine oko 65 000 znakova. Rad se piše na švedskom jeziku, a temelji se na vlastitom manjem lingvističkom istraživanju ili na samostalnoj obradi lingvističke teme koja ne ulazi u sadržaj kolegija odslušanih tijekom studija.

 1. analizirati pojedine sociolingvističke probleme te organizirati na njih usmjerena manja specifična istraživanja;
 2. ovisno o izabranom izbornom kolegiju: opisati recentna ostvarenja skandinavskog filma, njihov podtekst, recepciju i utjecaje i kontekstualizirati ta znanja usporedbama s američkom, hrvatskom i drugim kinematografijama; interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i / ili opisati i kritički komentirati aktualnu poziciju kulture i humanistike u Švedskoj i nekim drugim skandinavskim zemljama; i / ili prevoditi različite vrste složenih općih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik te srednje složenih općih tekstova s hrvatskog na švedski jezik; i / ili nabrojati i opisati bitne karakteristike glavnih institucija, politika i principa Europske unije; opisati i kritički komentirati švedsku poziciju u okviru EU;
 3. opisati i kontekstualizirati povijesni razvoj skandinavskih kinematografija uz kritičku analizu relevantnim vokabularom teorije i povijesti filma;
 4. interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i komparativne analize u kontekstu europske i svjetske filmske produkcije;
 5. iz perspektive raznih lingvističkih disciplina analizirati pojedine jezične i komunikacijske fenomene;
 6. komentirati prijevodna rješenja služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja;
 7. opisati glavna načela i pojmove više teorijskih paradigmi u znanosti u prevođenju;
 8. komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku;
 9. lingvističkim metajezikom opisati karakteristike i specifičnosti švedskog leksika;
 10. ostvariti usmenu i pisanu komunikaciju na švedskom standardnom jeziku na visokoj razini;
 11. objasniti temeljne sociolingvističke pojmove te opisati sociolingvističku situaciju u Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama;
 12. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja;
 13. samostalno odabrati istraživački lingvistički problem i osmisliti istraživanje u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti;
 14. samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke;
 15. objasniti osnovne leksikografske kategorije te opisati različite vrste leksikografskih priručnika;
 16. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka;
 17. objasniti različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije
 18. razumijevati srednje složenije tekstove na drugom skandinavskom jeziku i o njima izvještavati;
 19. opisati, kritički komentirati te u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva;
 20. razumjeti, protumačiti te kritički procijeniti složene opće i stručne skandinavističke tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj;
 21. samostalno napisati stilski i jezično adekvatan tekst na zadanu temu na švedskom jeziku;
 22. poznavati morfologiju i sintaksu drugog skandinavskog jezika do visoke razine B2;
 23. razlikovati, nabrojati i opisati neke od često korištenih elektroničkih alata i resursa relevantnih za rad prevoditelja
 24. vrednovati te se učinkovito služiti različitim tiskanim i elektroničkim rječnicima i terminološkim bazama;

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Švedski jezik i društvo I 117821 5 0/15/30
Teorija i praksa prevođenja 117824 6 30/15/0
2. Izborni lingvistički kolegij - odabrati najmanje 4 ECTS boda (14924)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza diskursa 117624 5 30/15/0
E-leksik 125475 5 30/15/0
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139 5 30/15/0
Jezične tehnologije 117625 5 30/15/0
Jezični poremećaji 117626 5 30/15/0
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627 5 30/15/0
Kognitivna sintaksa i semantika 117628 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 161126 5 15/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Statističke metode u lingvistici 117629 5 30/15/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Znakovi u komunikaciji 117630 5 30/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Leksikologija i leksikografija 124516 4 15/15/0
Sociolingvistika 128208 4 0/30/0
2. Izborni skandinavistički ili lingvistički kolegij - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10723)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čitanje staroirskih tekstova 125474 3 0/30/0
Govorničke vrste 170378 5 0/30/30
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 170191 4 15/15/0
Kultura i jezik 125608 5 15/30/0
Kulturk(r)amp 125362 3 8/8/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889 5 0/30/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 131691 3 0/30/0
Povijest govorništva 125406 5 15/30/0
Prevoditeljski praktikum I 131692 5 0/30/30
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809 4 0/30/0
3. Izborni kolegij na FF - odabrati najmanje 4 ECTS boda (14925)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija i putovanje 132081 5 30/30/0
Bioetika 69886 6 60/0/0
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507 5 30/15/0
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi 125399 5 30/30/0
Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu 118095 6 30/15/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Filozofija znanosti 51280 4 30/0/0
Govorničke vrste 170378 5 0/30/30
Historijska imagologija 124433 5 15/15/0
Hrvatska ćirilička pismenost 125464 4 15/15/0
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434 6 30/30/0
Hrvatsko čipkarstvo 125400 5 30/30/0
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435 6 30/30/0
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510 5 30/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164 4 15/15/0
Izgradnja modela u sociologiji 125556 6 30/30/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436 5 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437 5 15/15/0
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti 118194 4 15/15/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486 4 15/15/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438 4 15/15/0
Kultura i jezik 125608 5 15/30/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889 5 0/30/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768 6 60/0/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441 5 15/15/0
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387 5 30/15/0
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513 5 30/15/0
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458 5 15/15/15
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465 5 15/15/15
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597 5 15/15/0
Postkolonijalizam i rod 125403 5 15/30/0
Povijest govorništva 125406 5 15/30/0
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257 4 30/0/0
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
Računalna analiza teksta i podataka 181265 5 15/15/15
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Religioznost u prapovijesti 125384 5 30/0/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447 5 15/15/0
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448 5 15/15/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0
Sociologija vremena 125560 4 30/30/0
Sociologija znanja i znanosti 125562 6 30/30/0
Srednjovjekovno seljaštvo 124450 4 15/15/0
Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne 118128 4 30/15/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565 6 15/0/45
Suvremene antropološke teorije 81513 4 30/0/0
Suvremeni poljski roman 125614 4 15/15/0
Šamanizam 131565 5 30/30/0
Urbana povijest 124452 4 15/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Vjerska povijest 124453 5 15/15/0
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454 5 15/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809 4 0/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Semantika 117820 6 60/0/0
Skandinavski film 118217 4 15/15/0
Švedski jezik i društvo II 132055 3 0/15/30
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10819)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni norveški jezik II 125951 4 0/0/60
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 124515 10 0/0/0
2. Izborni kolegij - lingvistički ili relevantan za diplomski rad - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11975)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Računalna analiza teksta i podataka 181265 5 15/15/15
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0