Švedski jezik i kultura, smjer Prevoditeljski

Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar švedskog jezika i kulture
magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA: Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Švedski jezik i kultura, prevoditeljski smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Po završetku diplomskog studija švedskog jezika i kulture prevoditeljskog smjera studenti su kvalificirani za upis na poslijediplomske specijalističke i doktorske studije čije uvjete za upis ispunjavaju na način na koji su to propisali nositelji tih studija. Stečene kompetencije i znanja u prvom redu pripremaju studente za poslijediplomski studij skandinavistike, pismenog i usmenog prevođenja, znanosti o prevođenju, ali i lingvistike, kulturalnih studija i dr.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra švedskog jezika i kulture te obavljati stručni posao u području u kojem su stekli naziv. Završetkom prevoditeljskog smjera studija nositelji ove kvalifikacije u prvom su redu osposobljeni za poslove pismenog prevođenja između švedskog i hrvatskog jezika / kulture, ali i za prevođenje sa odnosno na sve one jezike u kojima posjeduju odgovarajuću jezičnu i kulturnu kompetenciju. Osim toga, osposobljeni su za rad u raznim djelatnostima na poslovima koji zahtijevaju visoku razinu jezične i komunikacijske kompetencije u švedskom i hrvatskom jeziku odnosno za poslove u kojima bitnu vrijednost predstavlja vrlo dobro poznavanje jednog te upoznatost s drugim skandinavskim društvima i jezicima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij švedskog jezika i kulture prevoditeljskog smjera koncipiran je u prvom redu kao druga faza petogodišnjeg studija. Temeljeći se na znanjima i kompetencijama stečenima na preddiplomskoj razini, omogućuje studentima stjecanje visoke razine švedske jezične, komunikacijske i kulturne kompetencije. Orijentacijom na sadržaje relevantne za prevoditeljski rad, studij omogućuje studentima stjecanje visoke razine prijevodne kompetencije (jezične i komunikacijske kompetencije u hrvatskom i u švedskom jeziku, kao i specifične prevoditeljske kompetencije) te ih upoznaje s praktičnim aspektima prevoditeljske djelatnosti. Studijem se stječe i znatna pasivna kompetencija u još jednom nordijskom jeziku, kao i znanja i kompetencije potrebne za relativno brzo podizanje razine te kompetencije u skladu s neposrednim potrebama. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, napisati seminarske radove te ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava pisanjem i obranom završnog rada, čiji je glavni dio pisani prijevod tematski različitih tekstova sa švedskog na hrvatski odnosno s hrvatskog na švedski. Završni rad sadrži i teoretsku razradu i komentar studentovih vlastitih rješenja u odnosu na odabrani prijevodni problem.

 1. ovisno o izabranom izbornom kolegiju: opisati recentna ostvarenja skandinavskog filma, njihov podtekst, recepciju i utjecaje i kontekstualizirati ta znanja usporedbama s američkom, hrvatskom i drugim kinematografijama; interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i / ili opisati i kritički komentirati aktualnu poziciju kulture i humanistike u Švedskoj i nekim drugim skandinavskim zemljama; i / ili objasniti temeljne sociolingvističke pojmove te opisati sociolingvističku situaciju u Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama; analizirati pojedine sociolingvističke probleme te organizirati na njih usmjerena manja specifična istraživanja
 2. komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku;
 3. ostvariti usmenu i pisanu komunikaciju na švedskom standardnom jeziku na visokoj razini;
 4. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje;
 5. konsekutivno prevoditi dijalog te srednje složene govore sa švedskog na hrvatski;
 6. interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i komparativne analize u kontekstu europske i svjetske filmske produkcije;
 7. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja;
 8. razlikovati, nabrojati i opisati neke od često korištenih prevoditeljskih elektroničkih alata;
 9. lingvističkim metajezikom opisati karakteristike i specifičnosti švedskog leksika;
 10. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka;
 11. samostalno prevoditi različite vrste složenih općih i stručnih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik te opće i stručne tekstove srednje razine kompleksnosti u pojedinim tematskim područjima s hrvatskog na švedski jezik;
 12. vrednovati te se učinkovito služiti različitim tiskanim i elektroničkim resursima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima);
 13. opisati glavna načela i pojmove više teorijskih paradigmi u znanosti u prevođenju;
 14. opisati, kritički komentirati te u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva, uključujući i švedsku poziciju u okviru EU;
 15. objasniti različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja;
 17. poznavati morfologiju i sintaksu drugog skandinavskog jezika do visoke razine B2;
 18. razumijevati srednje složenije tekstove na drugom skandinavskom jeziku i o njima izvještavati;
 19. razumjeti, protumačiti te kritički procijeniti složene opće i stručne skandinavističke tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj;
 20. nabrojati i opisati bitne karakteristike glavnih institucija, politika i principa Europske unije;
 21. opisati i primijeniti osnovna načela prevođenja za film i TV pri izradi podslova;
 22. opisati vrste i osnovna načela usmenog prevođenja;
 23. objasniti osnovne leksikografske kategorije te opisati različite vrste leksikografskih priručnika;
 24. opisati i kontekstualizirati povijesni razvoj skandinavskih kinematografija uz kritičku analizu relevantnim vokabularom teorije i povijesti filma;
 25. samostalno napisati stilski i jezično adekvatan tekst na zadanu temu na švedskom jeziku;
 26. samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke;

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
EU i međunarodne organizacije 117818 4 15/15/0
Švedski jezik i društvo I 117821 5 0/15/30
Teorija i praksa prevođenja 117824 6 30/15/0
2. Izborni skand.,lingv.ili kultur.kolegij -tijekom 1. i 2. sem. upisati min.3 ECTS - tijekom 1. i 2. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11765)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza diskursa 117624 5 30/15/0
E-leksik 125475 5 30/15/0
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139 5 30/15/0
Jezične tehnologije 117625 5 30/15/0
Jezični poremećaji 117626 5 30/15/0
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627 5 30/15/0
Kognitivna sintaksa i semantika 117628 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 161126 5 15/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijesna sociolingvistika 125999 5 15/30/0
Prevođenje književne proze 170220 3 0/14/7
Statističke metode u lingvistici 117629 5 30/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Znakovi u komunikaciji 117630 5 30/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Leksikologija i leksikografija 124516 4 15/15/0
Prevoditeljski praktikum I 131692 5 0/30/30
2. Izborni skand.,lingv.ili kultur.kolegij -tijekom 1. i 2. sem. upisati min.3 ECTS - tijekom 1. i 2. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11765)
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Semantika 117820 6 60/0/0
Skandinavski film 118217 4 15/15/0
Švedski jezik i društvo II 132055 3 0/15/30
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10818)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni norveški jezik II 125951 4 0/0/60
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356 5 15/15/15
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 124515 10 0/0/0
Prevoditeljski praktikum II 124518 5 0/0/60
2. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0